Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zasady etyczne obowiązujące w sporcie piłki nożnej cz. 4

16.12.2020

Pora na ostatni artykuł związany z wejściem w życie Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej. W poprzednim wpisie było m.in. o zasadzie bezwzględnego przestrzegania norm i zasadzie integralności rozgrywek piłkarskich, a cały artykuł znajdziecie tutaj.

Przypomnijmy Kodeks wprowadzono Uchwałą nr IX/142 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej i obowiązuje on od daty jego uchwalenia.

Dziś skoncentrujemy się na Rozdziale 3 – „Postanowienia szczegółowe”. Na czoło wysuwa się zasada zachowania neutralności. Zgodnie z art. 23 i tą zasadą, w swoich relacjach z władzami państwowymi, organizacjami narodowymi oraz międzynarodowymi, stowarzyszeniami i innymi ugrupowaniami, osoby do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu powinny, oprócz przestrzegania ogólnych zasad z niego wynikających, pozostawać neutralne politycznie zgodnie z zasadami i celami FIFA, UEFA, PZPN, lig i klubów oraz działać zgodnie z pełnioną przez daną osobę funkcją oraz na rzecz integralności sportu piłki nożnej.

Kolejna zasada, to zawarta w art.24 - zasada zachowania lojalności. Lojalność jest postawą charakteryzującą się przestrzeganiem przepisów i regulaminów piłkarskich, dochowaniem wierności podstawowym wartościom obowiązującym w sporcie piłki nożnej, a także akceptowaniem decyzji podejmowanych przez władze piłkarskie (art. 24 ust. 1). Zgodnie z ust. 2, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu muszą swoim postępowaniem przedstawiać dowód swojej lojalności wobec FIFA, UEFA i PZPN - jako krajowej federacji piłkarskiej, jego organizacji członkowskich i lig piłkarskich.

W art.25 Kodeksu Etycznego zawarto zasadę zachowania poufności. W zależności od realizowanej funkcji, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu są zobowiązane do zachowania w pełni zasady poufności, w szczególności w odniesieniu do każdej przekazanej im informacji poufnej lub tajnej, która została im powierzona służbowo lub korporacyjnie jako wyraz szczególnej lojalności, pod warunkiem oczywiście, że dana informacja nie jest sprzeczna z regulacjami prawa powszechnego lub piłkarskiego (ust.1). Natomiast, zgodnie z ust. 2, obowiązek zachowania poufności nie wygasa z momentem zakończenia jakiejkolwiek relacji, na podstawie której dana osoba podlega nin. Kodeksowi.

Wiele w ostatnim czasie mówi się o sygnalizacji i instytucji sygnalisty w życiu społecznym. Również w Kodeksie Etycznym Polskiego Związku Piłki Nożnej znalazły się postanowienia odzwierciedlające tę dyskusję i potrzebę sygnalizacji nieprawidłowości. Zgodnie z art.26 Kodeksu, osoby podlegające nin. Kodeksowi, które uzyskały informację na temat naruszenia jego postanowień mają obowiązek pisemnej sygnalizacji tego faktu do Rzecznika Etyki, Rzecznika Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego (obowiązek sygnalizacji).

Kolejny kodeksowy obowiązek został zawarty w art.27. To obowiązek współpracy. Osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu muszą całkowicie współpracować i pomagać, w dobrej wierze i w każdej chwili Rzecznikowi PZPN, prowadzącemu daną sprawę, niezależnie od tego, czy występują w sprawie w charakterze strony, świadka lub w jakiejkolwiek innej roli. Wymaga to pełnego dostosowania się do wniosków i żądań wskazanego Rzecznika PZPN lub Komisji Dyscyplinarnej PZPN, w szczególności w zakresie wyjaśniania faktów, przedstawienia pisemnych lub ustnych zeznań, przedłożenia informacji, dokumentów lub innych materiałów, a także ujawnienia szczegółowych informacji dotyczących dochodów i finansów, jeśli dany Rzecznik PZPN uzna to za konieczne (ust.1).

Celem realizacji tego obowiązku, osoby, które podlegają postanowieniom Kodeksu, są zobowiązane współpracować z Rzecznikiem PZPN prowadzącym konkretną sprawę, niezależnie od tego, czy występują w charakterze strony, świadka lub w innej roli, a przy tym traktować dostarczone informacje oraz swoje zaangażowanie w sprawę jako ściśle poufne, chyba że zostaną pouczone inaczej przez wskazanego Rzecznika PZPN. Ponadto, osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu, zobowiązują się powstrzymywać się od prowadzenia jakichkolwiek działań – rzeczywistych lub pozornych – mających na celu utrudnienie, uchylanie się, zapobieganie lub przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób prowadzonej lub mającej być prowadzoną procedurze przez Rzeczników PZPN lub Komisję Dyscyplinarną PZPN.

Kolejne instrumenty realizacji obowiązku współpracy zawarto w ust. 4 i 5. I tak, w związku z jakimkolwiek prowadzonym lub potencjalnie prowadzonym postępowaniem przed Rzecznikami PZPN lub Komisją Dyscyplinarną PZPN, osoby podlegające nin. Kodeksowi nie powinny: zatajać żadnego istotnego faktu, składać fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń lub zeznań względnie przedstawiać jakiekolwiek niepełne, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub inne materiały, a ponadto, osoby podlegające nin. Kodeksowi nie powinny nikogo nękać, zastraszać, grozić, na nikim się mścić - lub grozić jakąkolwiek inną represją – z jakiegokolwiek powodu związanego z pomocą lub potencjalną pomocą udzielaną przez wskazany podmiot Rzecznikowi PZPN prowadzącemu daną sprawę lub Komisji Dyscyplinarnej PZPN.

Przepisy art.28 Kodeksu regulują problematykę konfliktu interesów. Zgodnie z postanowieniami ust. 1, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu muszą powstrzymać się przy wykonywaniu swoich funkcji (w szczególności w zakresie przygotowania lub udziału w podejmowaniu decyzji) sytuacji, w których istniejący lub potencjalny konflikt interesów może mieć wpływ na realizację ich funkcji. Zgodnie z ust. 2, konflikt interesów powstaje, gdy osoby podlegające nin. Kodeksowi mają lub mogą mieć interesy inne niż interesy mogące wpływać na ich zdolność do prawidłowego wykonywania ich podstawowych obowiązków w sporcie piłki nożnej w sposób celowy, niezależny i integralny (uczciwy). Inne interesy obejmują m.in. uzyskanie wszelkich możliwych korzyści - nie konweniujących z powyższymi obowiązkami - przez jakąkolwiek osobę, do której stosuje się postanowienia Kodeksu lub przez podmioty powiązane, zgodnie z definicją zawartą w nin. Kodeksie. O podmiotach powiązanych już pisaliśmy w odc. 1.

Przepis art. 28 ust. 3 obliguje wszystkie osoby podlegające m.in. zawodników, trenerów, kandydatów do organów związku do dokładnej analizy swoich relacji lub interesów życiowych przed zatrudnieniem, mianowaniem i wyborem. Zatem, zgodnie z przepisem, zanim osoby podlegające nin. Kodeksowi zostaną wybrane, nominowane lub zatrudnione, powinny wyjawić wszystkie relacje lub interesy, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu interesów w kontekście pełnienia przez nich nowych funkcji.

Zgodnie z ust. 4, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą wykonywać swoich obowiązków (w szczególności przez przygotowanie lub uczestnictwo w podejmowaniu decyzji) w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że konflikt interesów może wpływać na realizację ich funkcji w polskiej piłce nożnej. W takim przypadku, konflikt interesów musi być natychmiast ujawniony i zgłoszony organizacji, na rzecz której osoba podlegająca Kodeksowi świadczy swoje funkcje.

Dyskryminacja i zniesławienie – zostały uregulowane jako kolejne „postanowienia szczególne” Kodeksu Etycznego, choć tego typu czyny podlegają również odpowiedzialności przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, gdzie są uregulowane np. jako wypowiedzi poniżające (art. 77 RD) czy pośród postępowań w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w którym wniosek o wszczęcie postępowania złożył Rzecznik Dyscyplinarny (art. 159 i nast. RD).

Wracając jednak do postanowień art. 29 Kodeksu Etycznego, zgodnie z ust. 1, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą w żadnym przypadku naruszać godności lub integralności kraju, jednostki lub grupy osób poprzez pogardliwe, dyskryminujące lub oszczercze słowa lub jakiekolwiek działania - w szczególności podejmowane - ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne opinie, majątek, urodzenie, orientację seksualną lub jakikolwiek inny powód, a ponadto, zgodnie z ust. 2 zabronione jest, aby osoby, co do których stosują się postanowienia niniejszego Kodeksu składały jakiekolwiek oświadczenia zniesławiające wobec PZPN, UEFA i FIFA i /lub jakiejkolwiek innej osoby podlegającej nin. Kodeksowi w kontekście wydarzeń dotyczących sportu piłki nożnej.

Ochrona integralności fizycznej i psychicznej – zgodnie z tą szczegółową zasadą, osoby podlegające nin. Kodeksowi powinny chronić, szanować i przestrzegać integralność i godność osobistą innych osób. Szczególnej ochronie podlegają dzieci i młodzież uprawiające sport piłki nożnej. Zasada przewiduje również, że osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą używać obraźliwych gestów i słów w celu znieważania innych osób w jakikolwiek sposób, ani nakłaniać innych do nienawiści lub przemocy. Zabronione jest także dręczenie oraz molestowanie seksualne. Przez dręczenie należy rozumieć systematyczne, wrogie i wielokrotne działania przez dłuższy okres czasu mające na celu odizolowanie lub wykluczenie danej osoby w drodze ostracyzmu lub umniejszenie godności danej osoby. Natomiast szczególnie zabronionymi czynami, zgodnie z art. 30 ust 4 Kodeksu Etycznego są: groźby, obietnice korzyści i wymuszenia.

Kodeks reguluje również w art. 30 zasady odpowiedzialności za naruszenie zasad etycznych, w tym w szczególności zasad określonych postanowieniami niniejszego Kodeksu Etycznego określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. Konstatując, naruszenia przepisów Kodeksu Etycznego PZPN stanowią np. naruszenie przepisów art. 110 Regulaminu czyli mogą być przypisywane pod blankietowe normy z art. 110 czyli jako „inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, obowiązujących w piłce nożnej”.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.