Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Uwaga! Kontrola

17.01.2017

Blog na dziś powstał wczoraj (Blue Monday zobowiązuje), więc proszę wybaczyć ,,klimat” wpisu. Tematyka niezbyt przyjemna, jakakolwiek kontrola, co do zasady przywołuje w nas pejoratywne konotacje, ale niestety są one nieodzownym elementem rzeczywistości więc i im czasami można poświęcić część tematów na blogu. Dziś o kilku kontrolach, które mogą pojawić się np. w klubach sportowych.

Kontrola podatkowa Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (o.p.).

Zgodnie z art. 281§ 2 o.p. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. Okoliczności, w których nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wymienia art. 282c o.p. Przykładowo kontrola taka dotyczy: zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do: wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego, żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej, zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą (art. 286§1 o.p.). Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie wskazanych powyżej czynności, a w szczególności umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Podstawa prawna, to  Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r.

Klub sportowy zatrudniając pracowników jest pracodawcą i w każdej chwili może zostać skontrolowany przez urzędników PIP. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy PIP może dotyczyć przykładowo przestrzegania przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz innych wynikających ze stosunku pracy.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIP, oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W czasie postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo w szczególności do: swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą, żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w pkt 2, za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku.

Pamiętać należy, że podmiot kontrolowany ma prawo żądać od inspektora pracy okazania legitymacji służbowej i upoważnienia Głównego Inspektora Pracy lub jego zastępcy. Upoważnienie takie wystawia także Okręgowy Inspektor Pracy lub jego zastępca.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać następujące dane: 1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

8) pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;

9) datę i miejsce wystawienia upoważnienia

Inspektor ma także prawo do zawiadomienia o naruszeniu przepisów właściwych organów, w szczególności: 1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych; 2) urzędu kontroli skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego; 3) Policji lub Straży Granicznej – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach.

Wskazać należy, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Rozdział 5), chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych.

Kontrola grantodawcy

Nie ma znaczenia, czy pieniądze finansujące realizację danego projektu pochodzą ze źródeł prywatnych czy też publicznych, zagranicznych, grantodawca może skontrolować realizację dotowanego projektu. Kontrola taka przybiera dwie formy: finansową i merytoryczną.

Uprawnienia podmiotów przyznających środki finansowe na dane przedsięwzięcie w zakresie kontroli mogą być zawarte przykładowo w: 1) instrukcjach dla wnioskodawców, 2) w treści umowy o dofinansowanie projektu (podpisywanej po przyznaniu dofinansowania), 3) regulaminie programu grantowego, 4) w zasadach uczestniczenia w danym konkursie grantowym, 5) w przypadku funduszy UE w specjalnych ,,Programach”, regulaminach czy też rozporządzeniach.

Kontrola Inspekcji Handlowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Na ten rodzaj kontroli warto, żeby zwrócili uwagę właściciele klubów fitness, czy też siłowni. Szerzej w jakim zakresie odsyłam do wpisu Pana mec. T. Dauemana p.t.  Stacjonarny sprzęt treningowy . 

Warto wracać do wskazanych wyżej informacji, zajrzeć do ustaw szczegółowych regulujących poszczególne rodzaje kontroli. Pozwoli to na spokojne przygotowanie się niej, prawidłowe odbycie, a także pozwoli uniknąć kontroli osób, które nie posiadają stosowanych uprawnień. Ponadto zwracam także Państwa uwagę na różnego rodzaju pisma, których nadawcami mogą być, np. Minister Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji (w których wzywa się do uiszczenia określonej opłaty) czy też na różnego rodzaju faktury będące odwzorowaniem graficznym faktur wystawianych przez uprawnione do tego podmioty. Ostatnio odnotowano wzrost tego rodzaju pism, których charakter wskazuje na oczywisty zamiar doprowadzania do niekorzystnego dla odbiorcy rozporządzenia swoim majątkiem.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności