Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Ubezpieczenie sportowców od następstw nieszczęśliwych wypadków

11.05.2022

Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w uprawianym przez nich sporcie jest w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji w środowisku sportowym. Kwestia ta, stanowi też zresztą element szerzej rozumianego problemu bezpieczeństwa w uprawianiu sportu i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Czy aktualne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowią dostateczną gwarancję odpowiedniej dbałości o życie i zdrowie wszystkich zawodników?

Podstawa prawna

Aktualne regulacje prawne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków znajdują się w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133); dalej: „ustawa o sporcie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o sporcie: Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Artykuł 38 ust. 2 ustawy o sporcie stanowi z kolei, że: Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej - na polskim związku sportowym.

Dla kogo obowiązek ubezpieczenia?

Zgodnie z powołaną wyżej regulacją, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie jest obligatoryjne i przymusowe wyłącznie dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodników kadry narodowej.

Artykuł 38 ustawy o sporcie nie czyni przy tym żadnych rozróżnień czy wyjątków, dlatego zasadny jest wniosek, że obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków odnosi się do zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe w obrębie sportów olimpijskich, jak również nieolimpijskich. Jednocześnie ustawa o sporcie nie zawiera definicji, ani też nie rozróżnia w żaden sposób pojęcia „zawodnik”, dlatego też należy przyjąć, że obowiązek ten dotyczy zarówno zawodników o statusie amatora jak i zawodników uprawiających sport zawodowo.

Co się tyczy zawodników kadry narodowej to z treści przepisu wynika, że chodzi o zawodników będących członkami kadry narodowej w jednym ze sportów, w którym rywalizacja jest organizowana przez polski związek sportowy. Nie budzi wątpliwości, że zawodnicy kadry narodowej mieszczą się w kategorii zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. Poprzez wyodrębnienie kategorii zawodnika i zawodnika kadry narodowej ustawodawca chciał zapewne podkreślić, że odmienne są podmioty zobligowane do zagwarantowania ubezpieczenia zawodnikom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, a odmienne zawodnikom kadry narodowej.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia ciąży z kolei na innych podmiotach niż sami zawodnicy. Zawodników ubezpiecza bądź klub bądź polski związek sportowy, a sam zawodnik nie jest stroną umowy ubezpieczenia.

Co z zawodnikami niebędącymi zawodnikami kadry narodowej i rywalizującymi we współzawodnictwie sportowym poza polskimi związkami sportowymi?

W obecnym stanie prawnym zawodnicy, niebędący zawodnikami kadry narodowej i  którzy uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jakikolwiek inny podmiot, niebędący polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie nie podlegają obowiązkowi uzyskania przedmiotowego orzeczenia lekarskiego.

Oczywistym jest jednak, że ryzyko związane z uczestnictwem w rywalizacji sportowej istnieje nie tylko na poziomie profesjonalnym, organizowanym w założeniu przede wszystkim przez polskie związki sportowe. Nie oznacza to także, że zawsze rywalizacja na innych szczeblach jest obarczona co najmniej mniejszym ryzykiem. Musimy mieć też oczywiście na uwadze specyfikę danej dyscypliny i ewentualne zagrożenia związane z jej uprawianiem.

W związku z powyższym również w rywalizacji organizowanej poza polskimi związkami sportowymi i przez zawodników niebędących zawodnikami kadry narodowej standardem powinno być uzyskanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dobrowolnie, we własnym zakresie. Chodzi przecież o bezpieczeństwo samego zawodnika.

Dobrą praktyką jest również uzależnianie przez federacje sportowe możliwości uczestnictwa czy uzyskania określonej licencji od przedstawienia przez zawodnika polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie wymogi wprowadzane są w drodze przepisów wewnątrzzwiązkowych.

Jaki jest minimalny zakres i suma ubezpieczenia?

Aktualnie obowiązujące przepisy nie udzielają odpowiedzi na tak postawione pytania.

Jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia to z treści art. 38 ustawy o sporcie można jedynie wywnioskować, że ubezpieczenie powinno obejmować przynajmniej okres, w którym zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym. Zakres ubezpieczenia powinien zatem obejmować przynajmniej uczestnictwo w zawodach, treningach, dojazdy i powroty z zawodów czy treningów. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest zgodnie z art. 829 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) ubezpieczeniem osobowym i może dotyczyć w szczególności uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Kontrowersje wywołuje również brak określenia minimalnej sumy ubezpieczenia. Stwarza to pole do nadużyć i ryzyko określenia jej na minimalnym poziomie. W doktrynie prawa sportowego podnosi się, że wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od indywidualnego przypadku i w każdym razie powinna pozwolić na realne zabezpieczenie ubezpieczonego w razie nieszczęśliwego wypadku. Określenie sumy ubezpieczenia na poziomie przykładowo 100 zł powinno być uznane za obejście prawa (Krześniak Eligiusz J., Ustawa o sporcie. Komentarz 2020, komentarz do art. 38 Ustawy o sporcie).

W aktualnym stanie prawnym obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczą tylko zawodników kadry narodowej i zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. Zawodnicy niemieszczący się w tych ramach mogą o takie ubezpieczenie zadbać dobrowolnie we własnym zakresie. Oczywiście pożądany byłby stan, w którym każdy kto uprawia sport był ubezpieczony. Byłby to też wyraz rozsądnego podejścia nie tylko do sportu, ale również do zdrowia i życia.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.