Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Trybunał arbitrażowy do Spraw Sportu na podstawie przepisów ustawy o sporcie

09.04.2019

Działalność Trybunału została unormowana w przepisach ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku w rozdziale 9a. Rozdział określa, w jaki sposób działa Trybunał, kto może zostać członkiem Trybunału, wygaśnięcie kadencji członka Trybunału, kary dyscyplinarne, postępowanie skargowe do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, oraz skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału.

W dalszej części Chciałbym się skupić wyłącznie na tych elementach. W pierwszej kolejności zacznijmy od działalności Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Działa on przy Polskim Komitecie Olimpijskim.[1]Przy rozstrzygania spraw sportowych jest on stałym sądem polubownym, które działa na podstawie przepisów o postępowaniu cywilnym. Trybunał jest także właściwy, ze względu na spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Następnym elementem jest skład i członkostwo w Trybunale Arbitrażowym. W skład wchodzi 24 arbitrów, którzy są powoływani przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4 lat. [2]Arbitrem, może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, posiada nieskazitelny charakter i swym zachowaniem daje rękojmie wykonywania prawidłowo funkcji arbitra, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz co najważniejsze, przez co zawęża krąg bycia arbitrem to posiadania wykształcenia prawniczego i zdanie egzaminu sędziowskiego, radcowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, czy też notarialnego. [3] Można także w cudzysłowie obejść wymogi z punktu ostatniego, jeśli osoba ubiegająca się o to stanowisko posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.[4] Z kolei jeśli mówimy o przesłankach wygaśnięcia to jest nimi śmierć, zrzeczenia się funkcji, choroby trwale umożliwiającej sprawowanie funkcji, skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych oraz w przypadku ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych. [5]Krótko też, skupmy się na karach dyscyplinarnych. Ustawa wymienia je enumeratywnie. Są nimi, upomnienie, nagana, zawieszenie, dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, kara pieniężna, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, skreślenie ze związku bądź wykluczenie. Jeżeli zostanie na stronę nałożona jedna z tych kar, przysługuję jej środek odwoławczy w postaci skargi do Trybunału [6]. Wyjątkiem jest brak możliwości wniesienia odwołania od spraw dotyczących technicznych reguł gry.[7] Skarga jest regulowana na podstawie obowiązujących przepisów w danym związku. Wnosi ją uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.[8] Termin jest adekwatnie ten sam, jak dla postępowania administracyjnego.[9]

[10]Od skargi uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, który jest ogłaszany przez Prezesa GUS. Jeśli Trybunał, uchyli decyzję dyscyplinarną polskiego związku sportowego i przekazuje ją do ponownego rozpoznania w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie dowodowe, może być przeprowadzone w całości lub w części. Zależy od sprawy.[11] Na koniec krótko o skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Składa ją strona w przypadku naruszenia przepisów prawa, lub gdy orzeczenie z oczywistej przyczyny jest niesłuszne. Wnoszona jest za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia co ważne wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej.[12] W przypadku zbadania skargi przez Trybunał pod kątem merytorycznym, jest ona przekazywana w terminie 14 dni wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego.[13] Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy proceduje na przepisach postępowania cywilnego wyłącznie. [14]

 

 

 

[1] Art. 45a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie [Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.] 

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Art. 45b ust.5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie [Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.] 

[7]   Art. 45c ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie [Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.] 

[8] Ibidem.

[9] Art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168    t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 60]

[10] Ibidem.

[11] Art. 45d ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie [Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.] 

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności