Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Sposób ewidencji uczniowskiego klubu sportowego

23.04.2019

Sposób ewidencji klubu sportowego jest zawarty modelowo w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku w art. 4 ust. 4. Mówi on, że Uczniowski Klub Sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.  Wpis i wykreślenie wpisu z ewidencji dokonujemy na podstawie wniosku. Sposób rozstrzygnięcia, czy dany uczniowski klub sportowy otrzyma wpis, bądź jego odmowę następuje w drodze decyzji administracyjnej. [1]

Szerzej o sposobie ewidencji, mówi nam rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych. W swojej strukturze rozporządzenie określa :

  1. Sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  2. Sposób prowadzenia ewidencji klubów działających w formie stowarzyszenia.

Ważna uwaga, przy klubach sportowych działających w formie stowarzyszenia. Będzie on podlegał ewidencji, gdy statut klubu, nie przewiduję prowadzenia działalności gospodarczej.

W dalszej części skupmy się w jaki sposób organ prowadzi ewidencję? Ewidencja jest prowadzona w księdze ewidencyjnej, dla odpowiednio Uczniowskich klubów sportowych, oraz w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które jak wcześniej wspomniałem nie przewidują w swoim statucie prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje wskazane w ewidencji są adekwatne do wniosku o wpis do ewidencji, które klub podał w celu jego zewidencjonowania. W dobie dzisiejszych czasów ewidencja, jest również prowadzona w systemie elektronicznym. Zasada porządkowości, również występuję przy ewidencji. Mianowicie, wpis do ewidencji dokonuję się w sposób chronologiczny. Tyczy się to także numeracji stron księgi ewidencyjnej kolejno po sobie. W jaki zatem sposób organ dokonuję wpisu w ewidencji? Wyróżnijmy dwa sposoby. Pierwszym jest wpis dokonywany w księdze. Jest on dokonywany czytelnie, pismem ręcznym, pismem maszynowym. Drugim jest zapis elektroniczny. Polega on na niezwłocznym umożliwieniu odczytu, wydruku w całości, wydruku w części, zapisanych danych. Wpis w ewidencji jest dokonywany w sposób trwały. W przypadku skreśleń lub poprawek jest kilka wymagań.

Pierwszym z nich, jest że muszą być jak przy wpisie do ewidencji dokonane w sposób trwały. Drugim, że muszą być poprawione w kolorze czerwonym, który pozwala na odczytanie poprzedniego wpisu. Przy prowadzeniu ewidencji w systemie teleinformatycznym, przy poprawianiu, zmianie czy skreślaniu, organ stosuje trzy zasady. Po pierwsze zapewnia on czytelność tekstu przed zmianą jak i po jego zmianie. Po drugie zapewnia czytelność daty. Trzecim zaś, wpisać imię i nazwisko osoby dokonującej daną czynność.  

W dalszej części skupmy się jakie informacje są zamieszczane w ewidencji. Pierwszym z nich jest data wpisu, czyli dzień rejestracji w ewidencji. Drugim jest numer ewidencyjny, który zostaje nadany przy rejestracji. Następnie imiona, nazwiska, daty urodzenia członków komitetu założycielskiego. Czwartym jest nazwa, siedziba i adres klubu sportowego. W dalszej części informacje związane z funkcjami jakie pełnią poszczególne osoby, informacje o statucie, osoby obowiązane do zaciągania zobowiązań majątkowych, jaki cel działania ma klub sportowy, zaznaczenie obszaru w którym działa, oraz jeśli dokonuję się jego wykreślenia z ewidencji oznaczamy dzień wykreślenia.  W trakcie procesu dostarczania dokumentów niezbędnych do zewidencjonowania klubu, dokumenty te stanowią akta ewidencyjne, które opatruję się numer a następnie przechowuję w miejscu specjalnie do tego wydzielonym.  

Jeśli klub sportowy, będąc wpisany do ewidencji dokona zmiany danych z zakresu nazwy, siedziby, adresu klubu, składu zarządu klubu , informacji o statucie klubu ,terenu działania jak i jego celu, przepisy rozporządzenia przewidują ich stosowną zmianę w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.[2]

 

 

 

[1] Art. 4 ust.4  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie [Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.] 

[2] Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. [Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449]

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności