Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Tajemnice klubów sportowych

06.06.2017

Kluby sportowe, polskie związki sportowe ze względu na specyfikę swojej działalności np. transfery, umowy sponsoringowe posiadają informacje, dane, których udostępnienie może mieć negatywne konsekwencje dla ich działalności.  Czy zatem istnieje sposób, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji?

Jednym z rozwiązań jest zastosowanie NDA. Co to jest NDA – (z ang. confidential disclosure agreement)? NDA to umowa, która jest zawierana generalnie w sytuacjach, w których dochodzi do transferu czy też do wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak jest przepisów prawa, które określałyby wymogi i zasady konstruowania i zawierania tego rodzaju umów. Umowa ta może zostać zawarta przez co najmniej dwa podmioty – bez znaczenia jest czy są to osoby fizyczne czy też osoby prawne. NDA może stanowić oddzielną umowę lub też mieć postać klauzuli np. w zawieranej pomiędzy stronami umowy zlecenia. Przedmiotem NDA jest udostępnianie drugiej stronie umowy danych o charakterze niejawnym – co do zasady będą to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym przedmiotem umowy mogą być informacje mające lub mogące mieć wartość majątkową.

Najważniejszą kwestią jest odpowiednie sprecyzowanie informacji, które mają zostać zachowane w poufności. Często popełnianym błędem jest samo odwoływanie się do definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też jej dosłowne powtórzenie.

Definicja legalna tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis ten stanowi: ,,Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Dobrym rozwiązaniem jest zawarcie katalogu informacji, które są uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. W klubach sportowych czy też w polskich związkach sportowych ze względu jak wskazywałam na wstępie specyficzny rodzaj działalności do takich informacji mogą zaliczać się np.: terminy obowiązywania umów z zawodnikami, fakt prowadzenia negocjacji i ich przebieg, plany kampanii marketingowych lub reklamowych, informacje o wynagrodzeniach, statystyki, informacje na temat stanu zdrowia zawodników. W odniesieniu do aspektów związanych z tajemnicą w zakresie stanu zdrowia zawodników odsyłam do swojego wcześniejszego wpisu: ,,Informacje o stanie zdrowia sportowca” http://prawosportowe.pl/informacje-o-stanie-zdrowia-sportowca.html.

Pamiętać jednak należy, że przedmiotem umowy poufności nie mogą być informacje, które są powszechnie znane, ogólnodostępne czy też te, które muszą być przez stronę umowy udostępnione ze względu na inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Ponadto należy określić cel, do którego dane informacje mogą zostać wykorzystane oraz opisać minimalne środki bezpieczeństwa: techniczne i prawne jakie odbiorca tych informacji powinien stosować w sposobie postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Istotne jest także wskazanie czasu trwania obowiązku poufności. Bezpiecznym rozwiązaniem jest uregulowanie tej kwestii przez czas nieograniczony. Wskazywanie przedziałów czasowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu udostępniającego tego rodzaju informacje.

Aby zabezpieczyć sytuację po rozwiązaniu umowy, dla której zawarto NDA warto w tejże umowie zawrzeć postanowienia, co odbiorca tych informacji poufnych powinien zrobić z nimi po rozwiązaniu umowy. Można zatem wprowadzić zobowiązanie do zwrócenia danych i zniszczenia ich kopii. Wówczas mamy jasną sytuację, że dana osoba po rozwiązaniu umowy nie powinna być w posiadaniu informacji poufnych (teoretycznie).

Zawarcie NDA może skutkować różnymi konsekwencjami na gruncie odpowiedzialności za naruszenie poufności. W sytuacji braku zawarcia takiej umowy,  odbiorca tajemnicy przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność tylko na podstawie art. 18 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji lub art. 415 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa), a podmiot dochodzący roszczeń na tej podstawie zobowiązany jest udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności - żąda naprawienia szkody, to musi udowodnić jej wysokość. W związku z tym w NDA wprowadza się postanowienia o karze umownej. Wówczas wystarczy wykazać fakt naruszenia umowy i fakt zastrzeżenia na tę okoliczność kary umownej. Jeżeli zdarzy się tak, że kara umowna nie wystarczy na pokrycie szkody, to można dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną. Jest jednak jeden warunek: musi na to pozwalać umowa.

Kwestia czy zawierać NDA została pozostawiona stronom planującym współpracę. Biorąc pod uwagę wartość różnego rodzaju informacji dla funkcjonowania bieżącego i przyszłego danego podmiotu, warto zadbać, aby taka umowa została zawarta i w rzeczywisty sposób zabezpieczała interesy  podmiotu ujawniającego informacje i dawała narzędzia do skutecznego egzekwowania roszczeń z tytułu jej naruszenia.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności