Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Status pośrednika transakcyjnego w piłce nożnej w Polsce

27.12.2018

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi (nr III/42) definiuje pośrednika transakcyjnego jako "osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, zarejestrowaną w PZPN zgodnie z postanowieniami wymienionej wyżej uchwały, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje klub lub zawodnika przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego".

 

 

 

 

Pośrednik transakcyjny musi spełnić określone kryteria, aby mógł wykonywać swoją działalność.

 

Po pierwsze, nie może łączyć swojej działalności z:

 

- sprawowaniem funkcji zarządzających, administracyjnych, technicznych lub medycznych w FIFA, konferencji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim,

 

- członkostwem w wymienionych organizacjach,

 

- wykonywaniem pracy sędziego piłkarskiego, sędziego asystenta, trenera, instruktora,

 

- z pracą jako inny podmiot, który jest zobowiązany do przestrzegania statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

 

Po drugie, pośrednik będący osobą fizyczną musi posiadać nieposzlakowaną reputację, czyli nie może być skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlegać karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym deklarację pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegać karze dyskwalifikację za korupcję w sporcie. Identyczne obostrzenia dotyczą osoby upoważnionej do reprezentacji oraz występowania w imieniu i na rzecz pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.

 

Nabycie uprawnień pośrednika przez osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną następuje poprzez wpis do systemu rejestracyjnego. Rejestracja w systemie rejestracyjnym polega na samodzielnym wprowadzeniu przez pośrednika do systemu prawidłowo podpisanej deklaracji pośrednika wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN oryginału deklaracji oraz uiszczeniem opłaty za wpis do systemu na wskazane konto PZPN. Kolejnie dochodzi do weryfikacji danych, która powinna nastąpić w 24 godzin od złożenia wymaganych dokumentów. Spełnienie warunków umożliwia pośrednikowi działalność przez okres jednego sezonu rozgrywkowego. Jeżeli nie spełniono warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę składającą do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu wymienione wyżej dokumenty ulegają zwrotowi. Natomiast odmowa wpisu do systemu rejestracyjnego następuje na podstawie decyzji Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

 

Pośrednik ma obowiązek po zawarciu umowy pośrednictwa wprowadzić ją do systemu rejestracyjnego w terminie 3 dni, nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN oraz przesłać listem poleconym do PZPN oryginał umowy.

 

Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej:

 

- imiona i nazwiska lub nazwy stron,

 

- zakres świadczonych usług,

 

- okres obowiązywania umowy,

 

- wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację pośrednictwa,

 

- sposób zapłaty wynagrodzenia,

 

- postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu,

 

- podpisy stron.

 

Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z zawodnikiem:

 

- który ukończył 15 lat,

 

- otrzymał od klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego profesjonalnego kontraktu.

 

Natomiast po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu pośrednik ma obowiązek wprowadzić ww. dokumenty w terminie 7 dni oraz złożyć ich odpis do PZPN.

 

Pośrednik wynagradzany jest wyłącznie przez klub lub zawodnika, z którym zawarł umowę pośrednictwa. PZPN rekomenduję, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną transakcję należna pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu zawodnika nie przekraczała 3% zasadniczego wynagrodzenia zawodnika za cały okres obowiązywania danego kontaktu. Identyczny procent wynagrodzenia rekomenduję się dla pośrednika, który działał w imieniu klubu w celu zawarcia kontraktu z zawodnikiem lub zawarcia umowy transferowej, jednak w tym wypadku wynagrodzenie nie powinno przekraczać 3% ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku z zmianą przynależności klubowej zawodnika.

 

PZPN jest zobowiązane do opublikowania na swojej stronie internetowej imiona i nazwiska wszystkich pośredników, którzy zostali zarejestrowani do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Ponadto publikowane są umowy pośrednictwa oraz wszystkie transakcje, w których pośrednicy brali udział w ciągu 12 miesięcy oraz wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie zawodnicy i kluby wypłacili danemu pośrednikowi.

 

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności