Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Specyficzna klauzula w umowie

10.01.2017

W dzisiejszym wpisie chcę zwrócić Państwa uwagę na zagadnienie związane z klauzulą salwatoryjną, która dość często pojawia się w przypadku zawierania różnego rodzaju umów. W tym miejscu odsyłam także do wcześniejszego wpisu pt. ,,Co w kontraktach piszczy?”.

W wielu przypadkach osoby, które są odpowiedzialne za zawieranie umów w klubach sportowych zastanawiają się czy umowa jest zgodna z prawem i czy wszystkie jej postanowienia nie zostaną uznane za nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa. Kilkakrotnie już wspominaliśmy na portalu (przy różnych tematach), że zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego (k.c.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  Natomiast jak stanowi art. 58 k.c.:

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Wyróżnia się dwa rodzaje nieważności czynności prawnej, tj. bezwzględną i względną. Nieważność bezwzględna oznacza, że czynność prawna jest nieważna od samego początku i nie wywołuje żadnych skutków prawnych, następuje z mocy samego prawa i każdy kto ma w tym interes prawny może się na nią powołać. Natomiast nieważność względna oznacza, że czynność prawna wprawdzie jest ważna i wywołuje skutki prawne, ale może ona zostać unieważniona przez strony, jeśli się na to zdecydują.

Mając na uwadze powyższe informacje, należy wskazać, że strony umowy często w jej treści zamieszczają tzw. klauzulę salwatoryjną, która ma na celu zapewnienie utrzymania w mocy umowy pomimo nieważności części jej postanowień. Pamiętać jednak trzeba, że zawarcie wskazanej klauzuli nie wyklucza badania okoliczności zawarcia umowy i ustalenia czy bez nieważnych postanowień umowa zostałaby w ogóle zawarta.

Jedną z przesłanek stosowania klauzuli salwatoryjnej jest to, że do konkretnej umowy mają zastosowanie specyficzne przepisy prawne. Strony chronią się więc przed możliwością popełnienia błędu polegającego na niewłaściwym ich zastosowaniu lub też dane regulacje zawierają na tyle nieprecyzyjne przepisy, niedookreślone, że brak jest zgodności w literaturze czy też orzecznictwie, co do tego, jak powinny zostać zinterpretowane. Celem klauzuli salwatoryjnej jest zapewnienie ,,ciągłości umowy”. Funkcją przedmiotowej klauzuli  jest zabezpieczenie się stron na wypadek stwierdzenia przez sąd lub inny uprawniony organ nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia zawartej przez strony umowy. Co do zasady klauzula ta stanowi, że dana okoliczność nie będzie wywierała wpływu na pozostałe postanowienia umowy, a strony zgodnie podejmą negocjacje w sprawie substytuowania nieważnego postanowienia nowym uregulowaniem.

Jednak wprowadzenie do treści umowy klauzuli salwatoryjnej nie gwarantuje zawsze skuteczności zobowiązań pomiędzy stronami. Wszystko zależy od sposobu sformułowania treści postanowień umowy. Niektórzy praktycy w dziedzinie prawa uważają, że wprowadzenie do treści umowy klauzuli salwatoryjnej, która stanowi powtórzenie treści art. 58 k.c. jest zbędne. Jednak tego rodzaju postanowienie może spełniać funkcję dowodową i potwierdzać fakt, że strony zawierające umowę chciały dokonać czynności nawet bez tych zapisów umowy, które zostały uznane za nieważne, W celu przypomnienia - unieważnienie czynności prawnej może nastąpić na skutek orzeczenia sądu lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby.

Od zasady, iż nieważność części czynności prawnej nie wpływa na ważność pozostałej jej części występują pewne wyjątki. Pierwszy to taki, że nieważność niektórych tylko postanowień czynności prawnej spowoduje nieważność całej czynności, jeżeli pozostała część czynności nie będzie stanowiła minimum treści czynności danego typu wymaganego przez ustawę. Po drugie, nieważność jednego z postanowień powoduje nieważność całej czynności prawnej, jeżeli między postanowieniem nieważnym a pozostałą treścią czynności prawnej zachodzi związek tego rodzaju, że bez tego postanowienia naruszona zostałaby tożsamość czynności prawnej. I po trzecie, nieważność jednego  z postanowień powoduje nieważność całej czynności prawnej, gdy z okoliczności wynika iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana (art. 58§ 3 k.c. in fine).

Zanim więc dojdzie do sfinalizowania negocjacji i podpisania umowy należy precyzyjnie określić jej treść oraz pamiętać o art. 3531 k.c. i opcji wprowadzenia do umowy klauzuli salwatoryjnej.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności