Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2022 roku

14.12.2021

W dniu 9 grudnia 2021 roku Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Sport Akademicki” w 2022 roku. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację projektu w 2022 roku przeznaczono 10 milionów złotych. Wnioski można składać do 10 stycznia 2022 roku. Szczegółowe informacje o Programie i zasadach ubiegania się o dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki[1].

Podstawa prawna

Umocowanie prawne do tworzenia i realizacji tego rodzaju projektów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1638). Zgodnie z § 8 tego Rozporządzenia: W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej ze środków Funduszu minister ogłasza programy z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej.

Główne założenia i cele Programu

Program powstał w ramach działań podejmowanych na rzecz rozwoju sportu poprzez wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2022 roku. „Sport Akademicki” w założeniach Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi odpowiedź na tendencję spadkową aktywności fizycznej polskiej populacji, szczególnie dzieci i młodzieży. Nadrzędną ideą Programu jest stworzenie gruntu pod osiągnięcie strategicznego celu – zdrowego i aktywnego społeczeństwa.

Podstawowymi celami, do których osiągnięcia ma przyczynić się Program, są:

 • zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;
 • kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Kto, w jakiej wysokości i na jaki cel może ubiegać się o dofinansowanie z Programu „Sport Akademicki”?

Zgodnie ze szczegółowymi regulacjami Programu opracowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, realizujące w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej  w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia czy fundacje. Największe szanse na uzyskanie wsparcia będą miały podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie struktury organizacyjne.

Budżet Programu na rok 2022 wynosi 10 milionów złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zastrzegło jednak, że ostateczna wysokość przeznaczonych środków może ulec zmianie w zależności od przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ministerstwo nie określiło natomiast górnej granicy sumy o jaką można się ubiegać w ramach dofinansowania, ograniczając się w tym zakresie do zastrzeżenia, że wysokość udzielonej dotacji nie może przekraczać środków przeznaczonych na realizację Programu.

Zakres realizowanych zadań musi wpisywać się w szeroko pojęte wspieranie różnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży akademickiej. Przeznaczenie wsparcia powinno również uwzględniać możliwie szeroki wachlarz zainteresowań młodzieży oraz potrzebę kształtowania zwyczaju aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Priorytetowo przez Ministerstwo będą traktowane zadania zmierzające do:

 • inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej;
 • wspierania organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
 • tworzenia warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Warunki otrzymania wsparcia

Zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca musi zostać zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Ministerstwo wymaga również, aby wnioskodawca posiadał już doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi wnioskodawcami.

Samo zadanie nie może mieć charakteru komercyjnego i nie może zmierzać do osiągnięcia dochodu. Wnioskodawca musi natomiast przewidzieć w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT (dostępny pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl) do dnia 10 stycznia 2022 roku. Rozstrzygnięcie naboru wniosków będzie mieć miejsce najpóźniej do 4 lutego 2022 roku, po dokonaniu ich oceny formalnej i merytorycznej, a następnie wydaniu decyzji przez Ministra Sportu i Turystyki.

Dbałość o stan zdrowia i odpowiedni poziom aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez rządzących, których realizacja nie posiada górnej granicy wysiłków czy starań. Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że Program „Sport Akademicki” jak również inne podobne inicjatywy będą znacząco wpływały na budowę zdrowego i aktywnego społeczeństwa.

 

[1] https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-roku-programu-sport-akademicki (dostęp z dnia 13 grudnia 2021 roku).

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.