Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce

20.12.2017

W ostatnich artykułach pisałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej w koszykówce, dziś rozpoczynamy przegląd regulacji dyscyplinarnych w polskiej siatkówce.

Podstawę orzekania w sprawach dyscyplinarnych w polskiej siatkówce stanowi Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zgodnie z § 2 Regulaminu: Regulamin określa zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania i zaniechania dotyczące spraw pozostających w zakresie działalności statutowej PZPS i sprzeczne z interesem PZPS oraz określa katalog zachowań, z którymi wiąże się możliwość nałożenia kary dyscyplinarnej (wykroczenie dyscyplinarne). Zakres podmiotowy obowiązywania Regulamin Dyscyplinarnego PZPS został określony w § 3 Regulaminu, w świetle którego, odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia dyscyplinarne podlegają członkowie PZPS, Zawodnicy, członkowie Sztabu Szkoleniowego, Sędziowie oraz Działacze Sportowi.

Członkiem PZPS, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, są kluby sportowe, wojewódzkie związki piłki siatkowej oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sportach reprezentowanych przez PZPS.

Zawodnikiem, zgodnie z § 1 ust. 16 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS, jest zawodnik uprawiający sport i zgłoszony do udziału w zawodach. Definicję zawodów (meczu) znajdujemy w § 1 ust. 17 Regulaminu, zgodnie z którym jest to mecz piłki siatkowej prowadzony w ramach rozgrywek ligowych, w tym Ligi Zawodowej, rozgrywek pucharowych, a także inny mecz prowadzony lub organizowany przez PZPS, Zarządzającego Ligą Zawodową.

Członek sztabu szkoleniowego – to osoba wchodząca w skład tego sztabu, czyli zgodnie § 1 ust. 11 Regulaminu, zespołu współpracującego z zawodnikami, w którego skład wchodzą trenerzy, asystenci trenerów, lekarze drużyny, członkowie zespołów odnowy biologicznej, statystycy. Definicja sędziego zawarta została w  § 1 ust. 10 Regulaminu. Wg niej sędzią jest sędzia zawodów, sekretarz zawodów i kwalifikator. Z kolei działacz sportowy, w świetle § 1 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego, to członek organów statutowych PZPS, Zarządzającego Ligą Zawodową, członków PZPS, a także delegaci na Walne Zgromadzenia PZPS lub WZSP oraz komisarz Zawodów.

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 i 2, postanowienia Regulaminu stosuje się jedynie do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych w okresie obowiązywania Regulaminu, a wykroczenie dyscyplinarne uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

W § 5 Regulaminu Dyscyplinarnego zdefiniowane zostały umyślność i nieumyślność przewinienia, bowiem zgodnie z ust. 1, wykroczenie dyscyplinarne można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że z postanowień Regulaminu wynika odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. W świetle ust. 2, wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu stanowiącego wykroczenie, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi, a wykroczenie nieumyślne – zgodnie z ust. 3 - zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Z kolei, zgodnie z ust. 4, w przypadku klubu, o kwalifikacji określonego czynu jako umyślnego lub nieumyślnego rozstrzyga stosunek do czynu uprawnionych przedstawicieli klubu.

Nieświadomość tego, że określone zachowanie stanowi wykroczenie dyscyplinarne, nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona – taka zasada została sformułowane w § 6. Z kolei, zgodnie z § 7, zawodnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną niezależnie od wieku, przy czym na zawodników, którzy nie ukończyli 17 lat, oraz na zawodników nieotrzymujących z tytułu uprawiania sportu wynagrodzenia nie można nałożyć kary pieniężnej. Ważną zasadę formułuje przepis § 8 Regulaminu. W przypadku, gdy wykroczenie dyscyplinarne działacza sportowego, członka sztabu szkoleniowego lub zawodnika stanowi jednocześnie wykroczenie klubu, odpowiedzialność dyscyplinarna tych osób oraz klubu jest od siebie niezależna.

W § 9 Regulaminu został uregulowany zbieg wykroczeń. Zgodnie z ust. 1, jeżeli określone zachowanie wypełnia znamiona dwóch lub więcej wykroczeń dyscyplinarnych, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, zgodnie z kolejnością kar przewidzianą w § 16 Regulaminu.

W § 16 ust. 1, kary zostały wyliczone w następującej kolejności: upomnienie, nagana, kara pieniężna, okresowe zawieszenie w prawach (okresowa dyskwalifikacja) i wykluczenie z PZPS. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej organ orzekający może zobowiązać ukaranego do przeproszenia pokrzywdzonego oraz może orzec ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu w publikatorach PZPS. Organ orzekający może także zobowiązać ukaranego do zwrotu nagród otrzymanych z tytułu udziału w zawodach, w tym korzyści majątkowych oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy odznaczenia, a które w związku z popełnieniem wykroczenia dyscyplinarnego zostały uznane za uzyskane nienależnie. Kluby odpowiadają subsydiarnie za nałożony na ich zawodników, Działaczy Sportowych związanych z kubem lub członków sztabu szkoleniowego obowiązek zwrotu korzyści, o których mowa powyżej ( 16 ust. 2 i 3).

Z kolei zgodnie z § 9 ust. 2, jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń dyscyplinarnych, wymierza się łącznie karę w granicach określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę tego samego rodzaju, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kar innego rodzaju na podstawie innych naruszonych przepisów.

W Rozdziale II. Regulaminu uregulowano kwestie kary i zasady ich wymiaru. Zgodnie z § 17, karę upomnienia lub nagany orzeka się w przypadku, gdy właściwości i warunki sprawcy wykroczenia dyscyplinarnego i okoliczności popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego wskazują, że zastosowanie tej kary jest wystarczające. Z kolei, zgodnie z postanowieniami § 18, karę pieniężną, jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, orzeka się w wysokości od 500 złotych do 200.000 złotych. Nakładając karę pieniężną organ orzekający bierze pod uwagę sytuację majątkową sprawcy, w szczególności jego dochody, a w przypadku klubu jego sytuację finansową. Karę pieniężną można w szczególnych przypadkach w całości lub w części umorzyć. Kluby odpowiadają subsydiarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, działaczy sportowych związanych bezpośrednio z klubem lub członków sztabu szkoleniowego. Odpowiedzialność subsydiarna klubu oznacza, że w przypadku nie wykonania kary pieniężnej przez zawodnika, działacza sportowego związanego bezpośrednio z klubem lub członka sztabu szkoleniowego, obowiązek zapłaty kary pieniężnej ciąży na klubie, z którym sprawca związany był w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego.

Kolejne rodzaje kar to kara okresowego zawieszenia w prawach oraz kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zgodnie z przepisami § 19, karę okresowego zawieszenia w prawach orzeka się na określony okres lub w stosunku do określonej ilości meczów. Wobec klubu, zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, sędziego karę okresowego zawieszenia w prawach można orzec na okres od 1 do 6 meczów, na okres od 1 do 6 kolejek meczów lub na okres od 1 do 24 miesięcy. Wobec działaczy sportowych karę okresowego zawieszenia w prawach można orzec na okres od 1 do 24 miesięcy.

Kara okresowego zawieszenia w prawach orzeczona wobec zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, sędziego polega na zakazie udziału w zawodach określonego szczebla lub udziału we wszelkich kategoriach zawodów. Ten rodzaj kary może zostać orzeczony wobec klubu polega na zakazie udziału drużyny klubu w zawodach określonego szczebla lub udziału we wszelkich kategoriach zawodów lub zakazie rozgrywania lub organizacji zawodów w obiekcie sportowym klubu. Karę okresowego zawieszenia w prawach orzeka się również w klasie rozgrywek, w której sprawca uczestniczył w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego lub w klasie rozgrywek, do których sprawca awansował, spadł lub został zdegradowany. Organ orzekający może rozszerzyć karę okresowego zawieszenia w prawach na inne klasy rozgrywkowe, w których sprawca popełniający wykroczenie dyscyplinarne uczestniczy.

Zgodnie § 19 ust. 5, jeżeli kary okresowego zawieszenia w prawach nie wykonano w całości lub części w danym sezonie rozgrywkowym, kara podlega wykonaniu w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W przypadku osób fizycznych wykonanie kary może również nastąpić w innym klubie, niż klub, z którym sprawca związany był w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie do zawodników zmieniających przynależność klubową lub zmieniających barwy klubowe w wyniku czasowego zezwolenia na grę w innym klubie. Z kolei, na mocy § 19 ust. 6, kara okresowego zawieszenia w prawach działacza sportowego polega na zakazie pełnienia funkcji sportowych lub społecznych w organach statutowych lub jednostkach wewnątrzorganizacyjnych PZPS, a także zakazie sprawowania funkcji delegata na Walne Zgromadzenia PZPS.

Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1, kara wykluczenia z PZPS oznacza dla osób fizycznych nieograniczony w czasie zakaz udziału w zawodach oraz działalności sportowej w piłce siatkowej w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, sędziego, nieograniczony w czasie zakaz sprawowania funkcji w organach statutowych lub jednostkach wewnątrzorganizacyjnych PZPS, a także zakaz sprawowania funkcji delegata na Walne Zgromadzenie PZPS, oraz nieograniczony w czasie zakaz sprawowania funkcji w organach statutowych członków PZPS. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, kara wykluczenia z PZPS oznacza pozbawienie członkostwa i nieograniczony w czasie zakaz udziału we wszystkich strukturach PZPS (§ 20 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS).

W następnej części omówimy rodzaje przewinień dyscyplinarnych w siatkówce uregulowane w Dziale III Regulaminu „Część Szczegółowa”.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.