Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 3

26.01.2018

Pora na kontynuację wątku o odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej piłce ręcznej. W poprzednim artykule omówiłem rodzaje wykroczeń oraz kary jakimi zagrożone są wykroczenia popełnione przez osoby prawne. Dziś między innymi o wykroczeniach popełnianych przez osoby fizyczne.

Przypomnę, że kompleksowa regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej w piłce ręcznej w Polsce, a w szczególności zakresu odpowiedzialności, rodzajów kar i wykroczeń oraz postępowań znajduje się w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Kontynuując omawianie wybranych zagadnień pora na ROZDZIAŁ 4 Regulaminu i „Wykroczenia popełnione przez osoby fizyczne”. Są to:

- odmowa udziału w kadrze narodowej,

- niesportowe zachowania członków ekipy narodowej,

- przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych,

- wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko,

- uszkodzenie hali sportowej,

- krytyka decyzji organizatora rozgrywek,

- słowne znieważenie organizatora,

- podburzanie publiczności,

- wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji,

- naruszenie nietykalności cielesnej,

- wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości,

- przestępstwo przekupstwa,

- manipulowanie wynikami zawodów,

- wypaczanie wyników zawodów.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, zawodnik lub zawodniczka będący (będąca) członkiem kadry narodowej, który nie przybył na akcję szkolenia centralnego bez usprawiedliwienia, podlega karze skreślenia z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju. Taką samą karę skreślenia, organ dyscyplinarny orzeka, jeżeli zawodnik powołany do składu kadry narodowej odmówił udziału w akcjach szkolenia centralnego.

W przepisach § 31a Regulaminu Dyscyplinarnego uregulowane zostało wykroczenie dyscyplinarne polegające na niesportowym zachowaniu członków ekipy narodowej. Zgodnie z ust. 1, zawodnik będący członkiem kadry narodowej, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy, podlega karze grzywny do 10000 złotych, karze skreślenia z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju oraz karze odsunięcia od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Przepis ust. 2 odnosi się do takiego samego zachowania członka ekipy szkoleniowej lub trenera drużyny narodowej, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy. Taka osoba, popełniając takie wykroczenie podlega karze grzywny do 10000 złotych oraz karze odsunięcia od udziału w ekipie szkoleniowej lub od prowadzenia drużyny narodowej na okres od 6 miesięcy do 2 lat. W ust. 3 uregulowano kwestie tożsamego zachowania przedstawiciela ZPRP, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy. Podlega on karze grzywny do 10000 złotych oraz karze odsunięcia od reprezentowania Związku w zawodach narodowych na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Przepisy § 31a zawierają też definicje. I tak, zgodnie z ust. 4. przez akcje szkolenia centralnego rozumie się zgrupowania, konsultacje i zawody z udziałem kadry narodowej lub reprezentacji Polski. Przez czas akcji szkolenia centralnego rozumie się czas od przyjazdu drużyny narodowej do miejsca akcji do czasu jej wyjazdu do miejsca zamieszkania. Z kolei, w myśl przepisu ust. 5, przez rażąco niesportowe zachowanie rozumie się:

1) przebywanie w miejscach publicznych lub wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,

2) naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie lub zniesławienie uczestników akcji szkoleniowej,

3) uporczywe krytykowanie lub ostentacyjne komentowanie decyzji osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji szkoleniowych,

4) uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego lub elementów wyposażenia obiektu sportowego,

5) inne wysoce niesportowe zachowania uczestników akcji szkoleniowych.

Pojęcie „inne wysoce niesportowe zachowania” odnosi się do otwartego katalogu zachowań nieuregulowanych wprost w przepisie dyscyplinarnym. Z podobnym otwartym katalogiem mamy dla przykładu do czynienia również w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie regulacja w art. 110 znajduje się regulacja dotycząca „innego rażącego naruszenia przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, obowiązujących w piłce nożnej”.

Zgodnie z ust. 6, w przypadkach: naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia uczestników akcji szkoleniowej lub uporczywego krytykowania lub ostentacyjnego komentowanie decyzji osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji szkoleniowych, organ może ponadto orzec karę dodatkową odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych – to kolejne wykroczenie w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP. Zostało ono uregulowane w § 32 RD. Wykroczeniem tym jest przebywanie osoby odsuniętej w strefach lub pomieszczeniach objętych w orzeczeniu zakazem wstępu od chwili stawienia się jej drużyny w obiekcie, w którym rozgrywane są zawody, do jego opuszczenia oraz utrzymywanie kontaktów z zawodnikami, członkami ekipy szkoleniowej, sędziami lub delegatem ZPRP. Tego wykroczenia dopuszcza się zawodnik, trener i członek ekipy szkoleniowej oraz reprezentant klubu odsunięty prawomocnym orzeczeniem od wykonywania swojej funkcji, który wbrew temu orzeczeniu przebywał w strefach niedozwolonych podczas zawodów mistrzowskich. Wykroczenie zagrożone jest  podlega grzywnie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji lub udziału w zawodach na okres dwukrotnie dłuższy niż w dotychczasowym orzeczeniu.

Kolejne przewinienie, to - uregulowane w § 33 - wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko. Zgodnie z tym przepisem, osoba odpowiedzialna za drużynę piłki ręcznej, która samowolnie opuściła boisko w trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie od 3000 do 5000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 lat, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.

W § 34 uregulowane zostało przewinienie uszkodzenia hali sportowej. I tak, zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej lub reprezentant klubu, który zachowując się niesportowo przed, w czasie lub po zawodach dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego element wyposażenia hali sportowej będącej miejscem rozgrywania zawodów, podlega grzywnie w kwocie do 5000 złotych i karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 do 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, orzeka się nakaz naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem.

W § 35 uregulowano natomiast wykroczenie krytyki decyzji organizatora rozgrywek. I tak, zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej, reprezentant klubu lub delegat ZPRP, który w sposób rażący krytykował lub ostentacyjnie komentował podczas zawodów lub w miejscach publicznych postanowienia lub decyzje osób odpowiedzialnych na przebieg zawodów, w szczególności sędziów prowadzących zawody, podlega grzywnie do 4000 złotych i może być na niego nałożona kara odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy odsunięciu od udziału w nie mniej niż 7 zawodach mistrzowskich.

W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia krytyki decyzji organizatora rozgrywek, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, organ może ponadto orzec karę dodatkową odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

W § 36 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP znajdują się regulacje dotyczące następnego wykroczenia, które może zostać popełnione przez osobę fizyczną czyli słowne znieważenie organizatora. Sędzia, trener prowadzący drużynę lub członek ekipy szkoleniowej, przedstawiciel klubu lub delegat ZPRP, który dopuścił się w sposób rażący znieważenia słowem lub gestem osoby wykonującej przewidziane przepisami zadania przed zawodami, w czasie zawodów i po ich zakończeniu, podlega grzywnie w kwocie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego, delegata ZPRP i przedstawiciela klubu oraz od prowadzenia drużyny w charakterze trenera i członka ekipy szkoleniowej przez okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Tu także przewidziano przypadek działania w warunkach recydywy. Wówczas, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym samym przypadku, może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Z kolei, zawodnik, który dopuścił się słownego znieważenia organizatora podlega karze odsunięcia od udziału w zawodach przez okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Podburzanie publiczności, to wykroczenie uregulowane § 37 Regulaminu. Zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej lub reprezentant klubu, który zachowując się rażąco niesportowo zachęcał lub prowokował kibiców do zachowań godzących w sędziów, delegata ZPRP, drużynę gości lub inną drużynę, podlega grzywnie w kwocie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich. W przypadku ponownego popełnienia tego wykroczenia, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W przypadku działania w warunkach recydywy może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

W § 38 Regulaminu Dyscyplinarnego uregulowano inne wykroczenie czyli wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji. I tak, zgodnie z ust. 1, zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej, prezes lub inny reprezentant klubu, który wysunął wobec sędziów, delegata ZPRP, organizatora rozgrywek i jego organów, a także innego klubu bezpodstawne zarzuty dokonania czynów korupcyjnych, podlega grzywnie do kwoty 10000 złotych i może być w stosunku do niego orzeczona kara odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Tu także uregulowany został przypadek recydywy. Wówczas organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 15000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Kolejne wykroczenia dyscyplinarne z tej grupy omówię w następnym odcinku.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.