Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Problem z uchwałami

10.11.2016

Kilka dni temu M. Broda w tekście ,,Członkostwo w stowarzyszeniach sportowych: stan prawny oraz przykłady uchybień w statutach organizacji” zwrócił uwagę na postanowienia statutów stowarzyszeń dotyczące członkostwa. Kontynuując podjętą tematykę w dzisiejszym blogu odniosę się do zagadnień dotyczących uchwał stowarzyszenia w kontekście członkostwa w nim.

Dokonując analizy ustawy z dnia 7 kwietnia 1987 r. – Prawo o stowarzyszeniach (u.p.s.) stwierdzamy, że nie zawiera ona żadnych regulacji dotyczących podejmowania uchwał przez walne zebranie członków stowarzyszeniach. Ustawodawca nie wskazał nam zatem uregulowań dotyczących sposobu podejmowania uchwał, określenia quorum, kwestii dotyczących większości głosów. U.p.s. nie choćby regulacji takich jak Ustawa z 16 września 1982r., Prawo spółdzielcze, której art. 36§a stanowi, że ,,Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom”. Charakter, istota stowarzyszenia (art. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 u.p.s.) powoduje bowiem niedopuszczalność przyznania niektórym członkom stowarzyszenia innej liczby głosów niż pozostałym.

Bezspornie kwestie dotyczące podejmowanych przez walne zebranie członków uchwał powinny zostać określone w statucie stowarzyszenia. Wskazuje na to art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.s. Zgodnie z jego treścią, statut, w szczególności określa: sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia. Określenie w statucie stowarzyszenia sposobu  ważności uchwał stanowi element konieczny w celu zapewnienia prawidłowego, demokratycznego działania stowarzyszenia. Statut powinien zatem szczegółowo wskazywać: zasady głosowania, czyli jakiego rodzaju większość jest wymagana dla prawomocności podejmowanej uchwały, jaką większością głosów zapadają uchwały. Kryteria te mogą być ukształtowane w statucie w sposób zróżnicowany w zależności od przedmiotu uchwały oraz co do poszczególnych władz stowarzyszenia. Zbyt lakonicznie zredagowana treść statutu, co do kwestii uchwał może w praktyce budzić wiele wątpliwości. Jak wskazuje prof. A. Kidyba, wszelkiego rodzaju istotne dla stowarzyszenia kwestie powinny być uregulowane w statucie, jako dokumencie który jest ujawniany publicznie poprzez fakt złożenia go do rejestru stowarzyszeń.

Zagadnienie, które powoduje sprzeczności interpretacyjne w doktrynie, ale i w orzecznictwie, to to, czy uchwała sprzeczna ze statutem może być uchylona tylko w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 1 u.p.s (Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora może uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia.  Co na to orzecznictwo? Przykładowo, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi (Wyrok z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt I ACa 1294/12)ustawodawca dopuścił możliwość badania zgodności z prawem i statutem uchwał podjętych przez władze stowarzyszenia tylko w sytuacji jeżeli dotyczą one roszczenia członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa w przypadku wykluczenia ze stowarzyszenia. W ocenie Sądu rozpoznającego apelację powodów nie oznacza to, że członkowie stowarzyszenia mają nieograniczone prawo do podważania wszelkich uchwał podjętych czy to przez walne zgromadzenie członków (delegatów) czy to przez zarząd na drodze procesu sądowego, konstruując swoje roszczenia w oparciu o przepis art. 58 k.c. lub art. 189 k.p.c. Jak zatem wynika z tego wyroku, członkowie stowarzyszenia nie mogą samodzielnie skutecznie zaskarżyć do sądu innych uchwał niż dotyczące ich wykluczenia ze stowarzyszenia.

W innym orzeczeniu (Wyrok z dnia 15 marca 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt I ACa 841/12), sąd apelacyjny wskazał, że zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy. Sąd zaznaczył jednak, że statut stowarzyszenia nie jest ustawą, w związku z czym uchwały organów Stowarzyszenia podjęte z naruszeniem statutu nie mogą być oceniane jako sprzeczne z ustawą. Byłoby to możliwe tylko w sytuacji, w której niezgodność ze statutem stanowi równocześnie naruszenie ustawowych regulacji. Natomiast w ustawie u.p.s. nie istnieje przepis mówiący o nabywaniu lub utracie członkostwa w organizacji, nie znajduje się tam również delegacja do stosowania odpowiednich przepisów innych ustaw. W związku z powyższym wykluczenie członka ze Stowarzyszenia z definicji nie mogło stanowić naruszenia ustawy, więc nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji władz Stowarzyszenia.

Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale z 6 stycznia 2005 r. (III CZP 75/04), jak i w wyroku z 24 czerwca 2009 r. (I CSK 535/08) przyjął, że członek stowarzyszenia ma prawo wystąpić na drogę sądową w celu ochrony swojego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykreśleniem ze stowarzyszenia. SN nie wskazał jednak jakiego rodzaju roszczenia przysługują powodowi w przypadku różnego rodzaju wadliwości uchwał. Odmienny pogląd pojawia się jednak w doktrynie, który wskazuje, że roszczenie o stwierdzenie nieważności uchwały istniej równolegle i niezależnie od uprawnień wynikających za art. 29 ust. 1 u.p.s.[1].

O czym wspomniano powyżej, prawo żądania uchylenia niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia zostało zastrzeżone (według przywołanego orzecznictwa) dla organu nadzorującego stowarzyszenie lub prokuratora i o zasadności złożonego przez niego wniosku w tym zakresie orzeka obecnie sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Natomiast w przypadku więc, gdy członek stowarzyszenia uważa, że został pozbawiony członkostwa w sposób niezgodny ze statutem (z powodów formalnych lub postawienia mu zarzutów nieprzewidzianych w statucie jako powody wykluczenia), może na zasadzie art. 189 k.p.c. (Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny ) żądać ustalenia przez sąd, że nadal jest członkiem stowarzyszenia. Wytaczając powództwo z art. 189 k.p.c., powód musi jednak wskazać konkretne naruszenie statutu przez władze stowarzyszenia oraz udowodnić, że stanowiło to ingerencję w sferę jego praw i obowiązków członkowskich.

 

 

 


[1] Por. A Opalski, O potrzebie systemowej analizy instytucji wspólnych dla zrzeszeń, PPH 2009, nr 2, s. 107; J. Napierała, Uchwała zebrania członków stowarzyszenia – studium przypadku na przykładzie uchwały Walnego Zgromadzeni Delegatów w sprawie wyboru Prezesa PZPN, PPH 2001, nr2, s. 21.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.