Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Prawo zawodnika do rzetelnego rozpoznania sporów sportowych jako prawo człowieka

13.09.2021

Problematyka praw człowieka w świecie sportu staje się coraz bardziej aktualna. Zagwarantowanie podstawowych standardów ochrony praw człowieka stanowi stale rosnące wyzwanie dla globalnej, sportowej rodziny. Zwłaszcza w obliczu zwiększających się regulacji prawnych z zakresu szeroko rozumianego współzawodnictwa sportowego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Im więcej unormowań prawnych, tym z reguły większe ryzyko pojawienia się konfliktów na ich tle. Na czoło wysuwa się zatem potrzeba zagwarantowania prawa do rzetelnego rozpoznawania sporów sportowych.

Prawo do rzetelnego procesu prawem każdego człowieka, również sportowca

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z elementarnych praw człowieka gwarantowanym na poziomie międzynarodowym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Powyższa regulacja ma fundamentalne znaczenie dla ochrony podstawowych praw i wolności człowieka. Nie ulega wątpliwości, że rozstrzyganie sporów sportowych również powinno wpisywać się w tak określone standardy.

Specyfika rozwiązywania sporów sportowych

Rozważając kwestię rozstrzygania sporów sportowych należy mieć na uwadze autonomię i specyfikę sportu. To przede wszystkim z tych cech wynika ograniczenie powszechnego sądowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach sportowych na rzecz poddania ich pod rozpoznanie stałym sportowym sądom polubownym, na czele z „najwyższym światowym sądem sportowym” – Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie (CAS). Kluczowa w tym aspekcie jest również dobrowolność przynależności klubowej, związkowej i uprawiania sportu w ogóle. Brak przymusu przynależności do organizacji sportowych rodzi domniemanie, że ten kto chce do niej należeć akceptuje panujące tam warunki i godzi się na rozstrzyganie sporów sportowych w drodze sądownictwa polubownego, w sytuacji gdy tak stanowią ich wewnętrzne regulaminy.

Niezależnie od zasad autonomii i specyfiki sportu, specjalne zasady rozstrzygania sporów sportowych powinny w takim samym stopniu, co w powszechnym wymiarze sprawiedliwości, uwzględniać podstawowe gwarancje i prawa człowieka, z pełnym prawem do rzetelnego procesu na czele. Dopiero wówczas można mówić o spełnieniu wymogów jakie stawia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sporcie. Odrębny sposób rozpoznawania sporów sportowych nie jest przyczyną do choćby najmniejszych ograniczeń w tym zakresie.

Wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie Ali Riza i inni przeciwko Turcji[1] tylko potwierdza tezę jak ważną kwestią jest zapewnienie sportowcom rzetelnego rozpoznawania sporów, w sposób niezależny, bezstronny i niezawisły. Wyrok ten skłania do szerszej refleksji w powyższym zakresie i zdecydowanie wychodzi poza ramy Tureckiej Federacji Piłki Nożnej. Z argumentacji przedstawionej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka można wyprowadzić uniwersalne zasady służące zapewnieniu prawa do rzetelnego procesu w sporcie i traktować je jako swoisty manifest do krajowych i międzynarodowych federacji związkowych oraz organizacji sportowych.

Z przywołanego wyżej orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika szereg zabezpieczeń i instrumentów, które mogą służyć zapewnieniu bezstronnego, niezawisłego i niezależnego rozstrzygania sporów sportowych.

Wśród najważniejszych z nich można wyróżnić m.in.:

 • związanie arbitrów zasadami etyki zawodowej
 • zobowiązanie arbitrów do złożenia przysięgi lub uroczystego oświadczenia przed podjęciem obowiązków
 • zapewnienie arbitrom ochrony przed odpowiedzialnością prawną za działania podejmowane w związku z pełnieniem swoich funkcji
 • wdrożenie procedur na wypadek kwestionowania przez strony niezależności lub bezstronności arbitrów, w tym zagwarantowanie możliwości złożenia wniosku o wyłączenie arbitra oraz powołanie organów właściwych do rozpatrywania tego rodzaju wniosków, a także obowiązek ujawnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na niezależność arbitrów
 • zadbanie o ograniczenie powiązań organizacyjnych i strukturalnych między sądem polubownym a władzami danej organizacji sportowej
 • brak stosowania jakichkolwiek form nacisku na arbitrów oraz udzielania im instrukcji w przedmiocie orzekania
 • jasne kryteria dotyczące obsady sądów polubownych, sposobu powoływania arbitrów, kadencji, wykształcenia, doświadczenia czy wynagrodzenia.

Wyzwanie dla świata sportu

Postępujący rozwój sportu, jego profesjonalizacja, jak również komercjalizacja, wkraczanie w coraz to nowe obszary ludzkiej aktywności oraz intensyfikacja procesów legislacyjnych powodują też jednocześnie wielość i różnorodność potencjalnych konfliktów na tym tle.

W związku z tym, jednym z naczelnych wyzwań dla świata sportu jest zagwarantowanie zawodnikom, jak również wszystkim innym jego uczestnikom podstawowych gwarancji praw człowieka. W razie zaistnienia sporu, kluczowym zadaniem stojącym przed krajowymi i międzynarodowymi władzami organizacji sportowych jest zapewnienie jego rzetelnego rozpatrzenia, w sposób niezależny i niezawisły, zgodnie ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Coraz śmielej można mówić w tym zakresie również o misji sportu polegającej na globalnej promocji praw człowieka.

 

 

[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200548%22]} (dostęp z dnia 9 września 2021 roku)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.