Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Organizacja rozgrywek piłkarskich cz. 2

06.06.2016

W poprzednim artykule p.t. „Organizacja rozgrywek piłkarskich cz. 1” pisałem o przypadkach gry nieuprawnionych zawodników czy możliwości sprawdzania tożsamości zawodników, a dziś mowa będzie o weryfikacji boisk oraz nierozegranych lub przerwanych zawodach. O ostatecznej regulacji jaka obowiązuje w rozgrywkach decydują – przypomnę – przepisy gry w piłkę nożną, regulamin rozgrywek oraz Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Dziś zapraszam do lektury przepisów § 6 Uchwały nr IX/140, dotyczących weryfikacji boisk. Kwalifikację przydatności boisk do gier mistrzowskich w poszczególnych klasach prowadzą organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji. W ich gestii leży również prowadzenie wykazu boisk. Związki piłki nożnej właściwie terytorialnie dla poszczególnych boisk, są zobowiązane przechowywać w swojej dokumentacji protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek. W protokołach mają być uwzględnione dane techniczne obiektu, w tym dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.

Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy (§ 6 ust. 3 Uchwały IX/140). Z rozegraniem meczu w roli gospodarza wiążą się dla klubu określone obowiązki. Klub – gospodarz spotkanie ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu zawodów, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska do gry, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. W przypadku, nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, tenże klub-gospodarz ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko, ale musi odpowiadać cytowanym powyżej wymogom z § 6 ust. 3 Uchwały.

Teraz słów kilka o meczach rozgrywanych na neutralnym boisku. Tę kwestię reguluje § 6 ust. 6. W takim przypadku, obowiązki gospodarza przejmuje organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki (np. Ekstraklasy S.A.). Boiskami neutralny na mocy Uchwały IX/140 są:

1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości, z zachowaniem przepisu o weryfikacji boisk, a w przypadku braku odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;

2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.

Mecze piłki nożnej nie mogą być natomiast rozgrywane na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej władzy administracyjnej. W związku z tym, przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci PZPN lub związku piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów (§ 6 ust. 9 Uchwały IX/140). Uchwała definiuje także określenia „pola gry i strefy bezpieczeństwa”.  Oznacza ono teren wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów.

Skoro mowa powyżej o kwestii uznania zawodów za nieodbyte bez przyznawania punktów lub podjęcia decyzji o zmianie terminu, to warto przyjrzeć się przepisom regulującym te sprawy i poddać je analizie. Są to przepisy § 7 Uchwały.

Sprawa zawodów nie rozegranych lub przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry wygląda następująco. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. Do okoliczności siły wyższej należy zaliczyć np. awarię oświetlenia, zalanie boiska, opady śniegu, itp..

Organem upoważnionym do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu jest co do zasady odpowiednio właściwy organ ligi zawodowej, Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną PZPN, właściwego związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. Wówczas, koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. Natomiast przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów,

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

Teraz o kwestii weryfikacji zawodów jako walkower. I tak na mocy § 7 ust. 6. Uchwały IX/140 zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach,

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień tej uchwały dotyczących weryfikacji boisk, zgodnie § 6 ust. 3 i 5;

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej (o nich mowa w § 24 omawianej Uchwały)

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z załącznikiem;

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;

16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20.

17) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN oraz Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych.

18) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry.

19) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

20) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane - w przypadku jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty.

Mamy więc aż 20 przypadków, których klub może zostać ukarany walkowerem. Mamy też jeden wyjątek od uznaniu winy klubu, a mianowicie, w przypadku, gdy z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.

Możliwy jest też walkower obustronny. Jeżeli obie drużyny dopuszczą się naruszenia przepisów wówczas zostaną one ukarane przez właściwy organ obustronnym walkowerem.

A co z sytuacją kiedy mecz zakończy się korzystniejszym wynikiem niż walkower np. zwycięstwo 4:0, 5:0 czy każde inne odniesione różnicą więcej niż 3 bramek? Wówczas na mocy przepisu § 7 ust. 9,  utrzymany zostaje wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. I tu przykład: zwycięstwo 6:1 powoduje weryfikację na 6:0, zwycięstwo 7:3 – weryfikację na 7:0, itd.

Fundamentalną kwestią jest powiadomienie ukaranego klubu o utracie punktów. Taki klub winien być powiadomiony w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Teraz jeszcze o kwestii związanej z ustawieniem zawodów. W świetle § 7 ust. 11 Uchwały IX/140, wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, a także przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

Na koniec jeszcze o wyjątku od zasady ponoszenia kosztów. Jak powyżej pisałem koszty dokończenia czy rozegrania meczu w innym terminie z zasady ponosi organizator, ale właściwy organ może też nakazać ich zwrot drużynie gości. Organ prowadzący rozgrywki może nakazać gościom zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów. I to reguluje przepis § 8 Uchwał, w którym są zawarte tylko dwa wyjątki od tej zasady, wynikające z przepisów § 7:

1. Drużyna gości z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 15 minut;

2. Drużyna gości przed zakończeniem zawodów opuściła boisko do gry, lub liczba zawodników tej drużyny była mniejsza niż 7.

To tyle na dziś, w kolejnym odcinku między innymi o wnoszeniu zastrzeżeń do protokołu.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.