Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowe przepisy dotyczące sędziów piłkarskich - Konwencja Sędziowska

29.07.2022

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy regulujące status prawny sędziów piłkarskich w Polsce. Z ta bowiem datą weszły w życie postanowienia Uchwały nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska PZPN (dalej: Konwencja).

W wyniku wejścia w życie Konwencji moc straciło aż osiem aktów prawnych. Są to:

- Uchwała III/52 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN;

- Uchwała nr VI/75 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich;

- Uchwała nr III/89 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędzi szczebla centralnego oraz powoływania kandydatek na sędzie szczebla centralnego;

- Uchwała nr VI/74 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego futsalu;

- Uchwała nr III/86 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędziów szczebla centralnego oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego;

- Uchwała nr III/88 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego;

- Uchwała nr I/10 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych w Wojewódzkich ZPN;

- Uchwała nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego.

Uff, dużo tego wymieniania. Akt kompleksowo reguluje status sędziów.

Zgodnie ze słowniczkiem zawartym w § 1 Konwencji, sędzią jest sędzia piłki nożnej, w tym również sędzia zajmujący się wyłącznie futsalem lub piłką plażową, legitymujący się licencją sędziowską lub będący członkiem Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich.

W § 3 Konwencji zawarto zasady naboru na sędziów. Zgodnie z § 3 ust. 1, kandydat na sędziego, który ukończył kurs i zaliczył egzamin teoretyczny oraz egzamin sprawnościowy podlega wpisowi na listę sędziów w drodze decyzji właściwego KS WZPN, z zastrzeżeniem § 10., a zgodnie z ust. 2, Kandydat na sędziego będzie uprawniony do przystąpienia do kursu sędziowskiego w przypadku ukończenia 18 lat. Kandydat na sędziego, który ukończył 16 lat, ale nie ukończył 18 lat, będzie zobowiązany do przedłożenia przed przystąpieniem do kursu sędziowskiego zgody opiekuna prawnego na udział w tym kursie wyrażonej pisemnie, pod rygorem nie dopuszczenia takiego kandydata do kursu.

Wspomniany powyżej § 10 – wskazując w uzupełnieniu – dotyczy rejestru prowadzonego przez Kolegium Sędziów. Zgodnie z ust. 1, Kolegia Sędziów Wojewódzkich ZPN prowadzą na bieżąco rejestry sędziów czynnych i sędziów w stanie spoczynku, według przynależności oraz prowadzą rejestr obserwatorów szczebla wojewódzkiego. KS WZPN jest zobowiązany do przekazywania KS PZPN w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia sezonu listy sędziów należących do danego KS WZPN.

W § 11 Konwencji uregulowano „skreślenie z listy sędziów”, które następuje w przypadku:

- skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- wymierzenia przez organ dyscyplinarny kary zasadniczej skreślenia z listy sędziów;

- rezygnacji;

- utraty zdolności do czynności prawnych;

- śmierci.

Zgodnie § 11 ust. 2 sędzia skreślony z listy sędziów ma prawo ponownie przystąpić do KS WZPN.

Teraz o licencji sędziowskiej. Jest to – zgodnie z legalną definicją z § 1- udzielane zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały zezwolenie sędziemu na prowadzenie zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Konwencji, prowadzenie zawodów piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej przez osobę bez ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. PZPN przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce. Ponadto, zgodnie z ust. 3, PZPN przekazuje uprawnienia zawarte w ust. 2 WZPN (za wyjątkiem pozbawienia licencji oraz co do sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego) w stosunku do sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem prowadzącym jest WZPN. Uprawnienia WZPN w zakresie licencji sędziowskich są realizowane na zasadach określonych przez Zarządy WZPN. Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej i/lub futsalu i piłki plażowej.

O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Kolegium Sędziów danego WZPN, zgodnie z § 18 ust. 1, a zgodnie z ust. 2, WZPN nadaje członkom KS WZPN upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Może realizować to zgodnie ze wzorami w przyjętych u siebie politykach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych lub zgodnie ze wzorem upoważnienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego, na podstawie złożonych dokumentów tj. dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sędziowskie, o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje KS PZPN. Przepisy ust. 5 - 13 stosuje się odpowiednio. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, ewentualnie w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, a w szczególności gdy wymaga tego dobro jednostki Zarząd PZPN może wprowadzić uproszczenia w procedurze licencyjnej wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. Od decyzji KS WZPN lub KS PZPN w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego WZPN lub Zarządu PZPN (tylko w przypadku sędziów zawodowych oraz sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego). Dotychczas były to komisje odwoławcze ds. licencji sędziowskich.

Teraz jeszcze o przynależności do Kolegium Sędziów. Wedle § 9 Konwencji, każdy sędzia musi należeć do jednego z KS WZPN. Sędzia ma obowiązek zameldowania lub zamieszkania na terenie działania KS WZPN, do którego należy. Jednak miejsce zamieszkania nie może ograniczać jego należytej aktywności szkoleniowej i obsadowej. Zgodnie z ust. 3 można zmieniać miejsce aktywności i przenosić się do innego Kolegium. I tak, sędzia może zostać przeniesiony do innego KS WZPN na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego sędziego o przeniesienie. Przeniesienie może mieć miejsce pod warunkiem wyrażenia zgody w formie pisemnej przez dotychczasowy KS WZPN i docelowy KS WZPN. I tu jest zmiana, bo jeszcze w pierwszym półroczu do zmiany Kolegium wystarczała tylko zgoda docelowego kolegium, a teraz trzeba jeszcze zgody dotychczasowego. Decyzja w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku sędziego o przeniesienie wymaga pisemnego uzasadnienia. Sprawy sporne w kwestii przynależności sędziego do danego KS WZPN rozstrzyga ostatecznie KS PZPN. Przepisy te stosuje się odpowiednio do obserwatorów.

Tu warto jeszcze wrócić do słowniczka zawartego w Konwencji. Zgodnie z nim sędzia i obserwator sędziów to oficjalni przedstawiciele PZPN. Obserwatorem jest obserwator szczebla centralnego tzn. zawodów Ekstraklasy, I, lI oraz III ligi; oraz obserwator szczebla centralnego futsalu”, tzn. zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz Halowego Pucharu Polski na szczeblu centralnym, a także innych rozgrywek mistrzowskich prowadzonych przez PZPN lub za jego zgodą przez inne podmioty.

I na koniec tego syntetycznego spojrzenia na ten obszerny akt prawny prawa związkowego PZPN, kilka zdań o materii regulacji z § 12 czyli „ochrony i pomocy prawnej”. Zgodnie z tymi przepisami,  delegowani na zawody sędziowie i obserwatorzy są przedstawicielami WZPN lub PZPN. Sędziowie i obserwatorzy w trakcie lub w związku z realizacją powierzonych obowiązków podlegają ochronie prawnej na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym, w szczególności ochronie z tytułu naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia sędziego. Naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i zniesławienie sędziego/obserwatora stanowi delikt dyscyplinarny, za którego popełnienie wymierzane są kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

To się już dzieje. Warto dodać, że organy dyscyplinarne ostrzej patrzą na przewinienia wobec sędziów niż na podobnej skali przewinienia wobec zawodników rywala. Sędzia zasługuje na szczególną ochroną. Warto też dodać, że w ostatnich latach zainteresowanie sędziowaniem maleje. Problemy z obsadami są zwłaszcza w małych ligach, a ze środowiskiem sędziowskim jest poniekąd jak ze szkoleniem młodzieży. Jest to taka piramida. Startuje wielu, w okręgówkach sędziują setki sędziów, w Ekstraklasie kilkunastu, a na Mundialu – Marciniak – Szymon Marciniak.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.