Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN

16.12.2016

W poprzednich wpisach zajmowałem się rzecznikami, działającymi przy Polskim Związku Piłki Nożnej: Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZPN, Rzecznikiem Etyki PZPN oraz Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego. Dziś natomiast poświęcę miejsce omówieniu kompetencji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Na podstawie przepisu §1 Uchwały nr II/44 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, rzeczona Komisja jest organem doradczym Zarządu PZPN, powołanym do realizacji zadań w zakresie prowadzenia rozgrywek I i II ligi, Centralnej Ligi Juniorów Pucharu Polski, piłki nożnej kobiet szczebla centralnego oraz Futsalu szczebla centralnego sprawowania nadzoru nad rozgrywkami prowadzonymi przez Związki Piłki Nożnej. Ponadto Komisja jest powołana do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników zgodnie z właściwością określoną przepisami związkowymi.

W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz od 7 do 9 członków, a Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. Co najmniej trzech członków Komisji musi posiadać wykształcenie prawnicze. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub z powodu konfliktu interesów – Wiceprzewodniczący bądź każdorazowo wyznaczony członek Komisji.

Kompetencje Komisji na mocy przepisów §4 Uchwały nr II/44 podzielone są na cztery grupy.

1. Kompetencje w zakresie rozrywek l i II ligi, Pucharu Polski szczebla centralnego, Centralnej Ligi Juniorów, piłki nożnej kobiet szczebla centralnego oraz Futsalu szczebla centralnego, a do nich należą: uprawnienie zawodnika w przypadkach skierowanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN; weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich w przypadkach skierowanych przez Departament Rozrywek Krajowych PZPN; podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych przepisami związkowymi; opiniowanie opracowanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN regulaminów l i II ligi oraz regulaminu rozgrywek Pucharu Polski.

2. Kompetencje w zakresie nadzoru nad rozgrywkami prowadzonymi przez związki piłki nożnej: opracowanie i opiniowanie systemu rozgrywek; współpraca ze związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek oraz podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych przepisami związkowymi.

3. Kompetencje w zakresie spraw organizacyjno -regulaminowych: udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, przepisów dotyczących statusu piłkarza oraz zmiany barw klubowych; opiniowanie projektów innych przepisów związkowych, także kontekście regulacji FIFA i UEFA oraz opiniowanie zagadnień związanych ze statusem zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich.

4. Ustalanie ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników.

Postępowanie przed Komisją oparte jest – świetle przepisów §5 Uchwały - na zasadach swobodnej oceny dowodów oraz szybkości rozpoznawania spraw. Może być wszczęte z urzędu albo na wniosek zainteresowanej strony, a co do zasady, prowadzone jest w formie pisemnej i może odbywać się również za pośrednictwem adresów e-mail podanych przez strony oraz adresu wskazanego przez Komisję. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub upoważniony jednorazowo członek Komisji, a w przypadkach wskazanych przez Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji może wezwać strony do stawienia się na posiedzeniu.

W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności sprawy. Rzecz jasna, strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy, a na żądanie Komisji zobowiązane są przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi lub stawić się na posiedzeniu.

W przypadku sprawy nie cierpiącej zwłoki, wymagającej podjęcia nagłej decyzji, organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezydium Komisji w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz wyznaczony przez Przewodniczącego członek. W przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium, Przewodniczący kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji.

W ramach Komisji działają Zespoły: Zespół ds. Statusu Piłkarzy i Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu.

Zespół ds. Statusu Piłkarzy jest - na podstawie §7 Uchwały - komórką organizacyjną Komisji powołaną do opiniowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem piłkarstwa profesjonalnego. Jego pracami kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Zespołu może zarządzić odbycie posiedzenia Zespołu i głosowanie nad stanowiskiem z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (pocztą elektroniczną). Stanowisko Zespołu jest ważne tylko i wyłącznie gdy wypowiedziała się co najmniej połowa członków z prawem głosu. Stanowiska, o których wspomniałem powyżej wymagają zwykłej większości głosów członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości. Kierujący pracami Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenia w zależności od potrzeb w składzie niezbędnym do wypracowania stanowiska. Do prac Zespołu oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów lub ekspertów. Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego członek ma prawo uczestnictwa w pracach Zespołu z prawem głosu. Wszystkie stanowiska Zespołu są przekazywane do wiadomości, a w razie konieczności do akceptacji Komisji.

Natomiast, Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu – działający na mocy przepisów §8 Uchwały - jest komórką organizacyjną Komisji powołaną do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w sytuacjach określonych przepisami związkowymi. Jego pracami kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.  Postępowanie przed Zespołem ds. Ustalania Ekwiwalentu oparte jest na zasadach swobodnej oceny dowodów oraz szybkości rozpoznawania spraw. Postępowanie przed Zespołem może być wszczęte na wniosek zainteresowanej strony. Co do zasady, postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej i może odbywać się również za pośrednictwem adresów e-mail podanych przez strony oraz adresu wskazanego przez Komisję. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności upoważniony jednorazowo członek Zespołu. Przewodniczący Zespołu może zarządzić odbycie posiedzenia Zespołu i głosowanie nad orzeczeniem z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (pocztą elektroniczną), albo dopuścić do udziału w głosowaniu, w tym trybie członków Komisji, którzy są nieobecni na jej posiedzeniu. W przypadkach wskazanych przez Przewodniczącego, Przewodniczący Zespołu może wezwać strony do stawienia się na posiedzeniu. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności sprawy. Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy. Na żądanie Zespołu strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi lub stawić się na posiedzeniu. Decyzja Zespołu jest ważna tylko i wyłącznie, gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków z prawem głosu. Decyzje te wymagają. zwykłej większości głosów członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości. Kierujący pracami Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb w składzie niezbędnym do podjęcia decyzji.  Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego członek ma prawo uczestnictwa w pracach Zespołu z prawem głosu. Wszystkie decyzje Zespołu są przekazywane do wiadomości, a w razie konieczności do akceptacji Komisji.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.