Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Język umowy

30.08.2017

Wielokrotnie na portalu zawracamy uwagę na różnego rodzaju kwestie związane bezpośrednio z zawieraniem umów. W dzisiejszym wpisie przedstawię zagadnienie dotyczące języka, w którym sporządza się umowę.

Zawieranie umów, których strony posługują się różnymi językami nie jest żadnym novum, szczególnie w przypadku sportu. Wybór języka jest czynnością bardzo istotną, szczególnie w przypadku późniejszych sporów, które mogą wyniknąć z niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązań przez strony. Różnice w tekstach umowy sporządzonych w różnych językach mogą wynikać chociażby z błędnego tłumaczenia czy też różnic znaczeniowych danych słów w poszczególnych językach. Polskie prawo - poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach szczególnych, np. Ustawie o języku polskim (w tym miejscu odsyłam do wcześniejszego bloga ,,(nie) prawidłowe nazwy http://prawosportowe.pl/nie-prawidlowe-nazwy.html) nie przewiduje ograniczeń dotyczących języka, w którym powinna zostać sporządzona dana umowa. Zastosowanie znajduje tutaj zasada swobody zawierania umów.

Jak wskazał Sąd Najwyższy (SN), tekst umowy interpretowany według reguł językowych, stanowi podstawę do przypisania mu takiego sensu jaki ma na gruncie danego języka. Strona powinna rozumieć tekst umowy zgodnie z zasadami składniowymi i znaczeniowymi języka, w którym ten dokument został sporządzony. Jest to tylko jednak domniemanie, które nie wiąże bezwzględnie. Jak podkreślono w literaturze, strony mogą inaczej rozumieć określony fragment tekstu umowy, gdy jedna ze stron miała dostateczne podstawy, aby przypisać mu różne od powszechnego znaczenie. Wówczas taki stan w toku interpretacji oświadczeń woli należy uwzględnić. Interpretując umowę na podstawie reguł językowych, należy brać pod uwagę nie tylko kontrowersyjny fragment tekstu, ale jednocześnie uwzględnić inne związane z nim postanowienia umowy, czyli tzw. kontekst językowy (wyrok z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt II CSK 153/15).

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem stosowanym w umowach, które ma służyć uniknięciu wątpliwości interpretacyjnych w sytuacji rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi umowy, jest zawarcie w jej treści klauzuli, która określa pierwszeństwo danej wersji językowej. Jeżeli jednak strony umowy takiego postanowienia nie zawarły, to wówczas każda wersja językowa umowy ma równorzędne znaczenie i powinna zostać uwzględniona w procesie wykładni jej postanowień. Warto także wskazać na art. 256 Kodeksu postępowania cywilnego (w przypadku poddania przez stronę sportu wynikłego na gruncie danej umowy rozstrzygnięciu sądu), który stanowi, że ,,sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez tłumacza przysięgłego”.

W doktrynie prawniczej wskazuje się, że aby rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne pomiędzy różnymi wersjami językowymi umowy istotne jest w jakim języku umowa została sporządzona pierwotnie, czyli należy określić w szczególności język w jakim toczyły się negocjacje i która z wersji stanowiła podstawę do dokonania przekładu na inną wersję czy też inne wersje językowe, czyli która wersja miała znaczenie dominujące. Dokonując wyboru warto zatem zwrócić także uwagę na łatwość interpretacji języka Zaznaczyć ponadto należy, że język w jakim zawarta jest umowa jest innym zagadnieniem od tego, jakiej jurysdykcji dana umowa podlega.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności