Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Co zmieniło się w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 2 ?

14.03.2016

Ostatnio w artykule p.t. „Co zmieniło się w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 1?” pisałem o zmianach w części materialnej RD, wprowadzonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. 23 lutego br. i obowiązującej od tej daty, a dziś o zmianach w przepisach proceduralnych.

Zmianie uległy m.in. przepisy art. Art. 143 § 2 i § 3. Pisał o tym już w miniony piątek Maciej Broda w artykule p.t. „Jak prawidłowo poinformować o nałożeniu kar przez organy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej?” Było tam m.in. o sposobie doręczenia orzeczenia i uzasadnieniu. W uzupełnieniu słów M. Brody warto przedstawić nowe brzmienie art. 143 § 3: „Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie uzasadnia się.”  O ile w kwestii tych pierwszych nie ma zmiany, o tyle niesporządzanie uzasadnienia wprowadzono w kwestii orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zmieniono też przepis art. 144 §4, który dotychczas brzmiał następująco: „Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego, jednakże nie później niż 30 dni od dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, a teraz otrzymał nowe brzmienie:  „Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny I instancji. 

Zasadniczą zmianę mamy w artykule 146 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Podczas, gdy do lutego bieżącego roku, organ dyscyplinarny II instancji nie mógł zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego, o tyle teraz przepis ten brzmi następująco: „Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne, zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego

Zatem organ II instancji może orzec w kwestii merytorycznej, nie tylko formalnej. Może orzec, co do treści orzeczenia I instancji w ten sposób, że może zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawną przewinienia, a przede wszystkim może to przewinienie opisać w odmienny sposób. Zatem orzeka już nie tylko w kwestii błędów formalnych.

Mamy też zmianę brzmienia przepisu art. 147 RD, regulującego kwestię doręczenia orzeczenia organu II instancji. Przed zmianą, organ dyscyplinarny II instancji miał na sporządzenie uzasadnienie orzeczenia 14 dni od jego ogłoszenia i miał doręczyć je niezwłocznie stronom i Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Teraz: „Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały uwzględnione.  

Zmieniono też przepis art. 157, dotyczący uzasadnienia wydanego orzeczenia NKO w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej.  Dotychczas, Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządzała z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Teraz ma na to aż 30 dni. A do tego „uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione

Na koniec kwestie dotyczące „innych postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia”. Zmiany dotyczą instytucji: wznowienia postępowania (art. 166) i zatarcia ukarania (art. 167).  Dotychczas przepisy art. 166 brzmiały tak:

„ §1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego lub z urzędu przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i podlega zwrotowi w przypadku wznowienia postępowania.

§4. W przypadku wznowienia postępowania organ dyscyplinarny I instancji przeprowadza ponownie postępowanie w sprawie po czym utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie.

§5. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych.”

Teraz po zmianach regulują zagadnienie w następujący sposób:

„ § 1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§ 2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§ 3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny.

§ 4. Organem dyscyplinarnym właściwym  w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

§ 5. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.

§ 6. Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie  w mocy, jeżeli  stwierdzi brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia.

§ 7. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne. 

I wreszcie kwestia zatarcia ukarania. Do lutego na mocy przepisów art. 167, zatarcie ukarania następowało na wniosek ukaranego i polegało na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważane było za niebyłe, a wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia jej odbycia.

Teraz również zatarcie ukarania następuje  na wniosek ukaranego i polega na wykreśleniu  kary z ewidencji kar, a z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Z kolei, wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Do tego na mocy § 3: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona

Zmiany należy określić jako duże. Warto się z nimi zapoznać, bo wprowadzają zupełnie nowe regulacje i zmieniają kilka terminów w kwestii doręczeń i uzasadnień oraz zatarcia ukarania. Polecam lekturę!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności