Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Co zmieniło się w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 2 ?

14.03.2016

Ostatnio w artykule p.t. „Co zmieniło się w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 1?” pisałem o zmianach w części materialnej RD, wprowadzonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. 23 lutego br. i obowiązującej od tej daty, a dziś o zmianach w przepisach proceduralnych.

Zmianie uległy m.in. przepisy art. Art. 143 § 2 i § 3. Pisał o tym już w miniony piątek Maciej Broda w artykule p.t. „Jak prawidłowo poinformować o nałożeniu kar przez organy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej?” Było tam m.in. o sposobie doręczenia orzeczenia i uzasadnieniu. W uzupełnieniu słów M. Brody warto przedstawić nowe brzmienie art. 143 § 3: „Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie uzasadnia się.”  O ile w kwestii tych pierwszych nie ma zmiany, o tyle niesporządzanie uzasadnienia wprowadzono w kwestii orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zmieniono też przepis art. 144 §4, który dotychczas brzmiał następująco: „Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego, jednakże nie później niż 30 dni od dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, a teraz otrzymał nowe brzmienie:  „Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny I instancji. 

Zasadniczą zmianę mamy w artykule 146 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Podczas, gdy do lutego bieżącego roku, organ dyscyplinarny II instancji nie mógł zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego, o tyle teraz przepis ten brzmi następująco: „Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne, zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego

Zatem organ II instancji może orzec w kwestii merytorycznej, nie tylko formalnej. Może orzec, co do treści orzeczenia I instancji w ten sposób, że może zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawną przewinienia, a przede wszystkim może to przewinienie opisać w odmienny sposób. Zatem orzeka już nie tylko w kwestii błędów formalnych.

Mamy też zmianę brzmienia przepisu art. 147 RD, regulującego kwestię doręczenia orzeczenia organu II instancji. Przed zmianą, organ dyscyplinarny II instancji miał na sporządzenie uzasadnienie orzeczenia 14 dni od jego ogłoszenia i miał doręczyć je niezwłocznie stronom i Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Teraz: „Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały uwzględnione.  

Zmieniono też przepis art. 157, dotyczący uzasadnienia wydanego orzeczenia NKO w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej.  Dotychczas, Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządzała z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Teraz ma na to aż 30 dni. A do tego „uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione

Na koniec kwestie dotyczące „innych postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia”. Zmiany dotyczą instytucji: wznowienia postępowania (art. 166) i zatarcia ukarania (art. 167).  Dotychczas przepisy art. 166 brzmiały tak:

„ §1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego lub z urzędu przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i podlega zwrotowi w przypadku wznowienia postępowania.

§4. W przypadku wznowienia postępowania organ dyscyplinarny I instancji przeprowadza ponownie postępowanie w sprawie po czym utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie.

§5. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych.”

Teraz po zmianach regulują zagadnienie w następujący sposób:

„ § 1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§ 2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§ 3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny.

§ 4. Organem dyscyplinarnym właściwym  w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

§ 5. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.

§ 6. Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie  w mocy, jeżeli  stwierdzi brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia.

§ 7. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne. 

I wreszcie kwestia zatarcia ukarania. Do lutego na mocy przepisów art. 167, zatarcie ukarania następowało na wniosek ukaranego i polegało na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważane było za niebyłe, a wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia jej odbycia.

Teraz również zatarcie ukarania następuje  na wniosek ukaranego i polega na wykreśleniu  kary z ewidencji kar, a z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Z kolei, wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Do tego na mocy § 3: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona

Zmiany należy określić jako duże. Warto się z nimi zapoznać, bo wprowadzają zupełnie nowe regulacje i zmieniają kilka terminów w kwestii doręczeń i uzasadnień oraz zatarcia ukarania. Polecam lekturę!

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.