Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Bardzo ważny statut

05.12.2016

Statut – niby sprawa oczywista, zagadnienia na pierwszy rzut wydaje się banalne. W dzisiejszym jednak wpisie odniosę się do tej tematyki, żeby podkreślić jak istotne znaczenie ma statut dla klubu sportowego, jak wiele w jego funkcjonowaniu zależy od postanowień statutu.

Bez wątpienia uchwalenie statutu jest najważniejszą czynnością w momencie tworzenia stowarzyszenia. Określa on ustrój stowarzyszenia, organizację i sposób jego działania. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (u.p.s.) w art. 10 wskazuje, jakie obszary powinien w szczególności regulować statut. Dlaczego statut jest aż tak ważny – poniżej tylko kilka przykładów.

- Podejmowanie uchwał. O czym wskazywałam w swoim wcześniejszym wpisie ,,Problem z uchwałami” (http://prawosportowe.pl/problem-z-uchwalami.html).

- Reprezentowanie klubu sportowego. W trakcie działalności klubu sportowego należy zwracać uwagę, kto zgodnie z postanowieniami statutu jest uprawniony do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu klubu, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych. Jest to ważne chociażby w momencie składania wniosków w różnego rodzaju konkursach o dofinansowanie działań klubu. Przykładowo podczas ostatniego programu KLUB okazało, się, że na wniosku podpisy złożyły osoby, które według statutu nie były uprawnione do dokonywania tego rodzaju czynności. Wniosek pomimo, że w pozostałej części był prawidłowo uzupełniony, ze względu na wskazaną pomyłkę został odrzucony.

- Działalność klubu pod kątem opodatkowania. Sam fakt posiadania statusu fundacji czy taż stowarzyszenia nie kreuje  z mocy prawa określonych zwolnień podatkowych. Przykładowo: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna,  w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r.(sygn.. II FSK 962/12), aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., musi spełniać następujące warunki: jego celem statutowym musi być działalność wymieniona w cytowanym przepisie, uzyskane dochody muszą być wydatkowane na ten cel, wydatkowanie na cel statutowy musi mieć charakter rzeczywistego wsparcia działalności preferowanej przez ustawodawcę. Zaznaczyć należy, że zwolnienie nie będzie przysługiwało w sytuacji, w której dochód wprawdzie zostanie przeznaczony na cele wskazane w ustawie, ale niezawarte w statucie klubu.  Zwolnione są więc poszczególne sfery działań społecznych prowadzonych przez te organizacje. Wobec tego ważne jest, aby z prowadzonej dokumentacji wynikało, że dana organizacja prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, co w konsekwencji będzie pozwalało na skorzystanie z określonego zwolnienia podatkowego.

Art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT stanowi natomiast, że zwolnienie obejmuje dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego. Dochody organizacji pożytku publicznego są zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą – zgodnie z treścią art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (u.d.p.p.) może prowadzić działalność odpłatną (za pobraniem wynagrodzenia), która nie jest działalnością gospodarczą. Dochód z działalności odpłatnej musi być przeznaczony wyłącznie na realizacje celów statutowych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego. Dla przypomnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność społecznie użyteczna to taka, która jest prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych została określona w art. 4 ust. 1 tejże ustawy. W związku z tym, pierwszym warunkiem jest sprawdzenie, czy działalność prowadzona przez organizację na pewno mieści w sferze zadań publicznych – inaczej mówiąc, czy mieści się w katalogu zadań, wymienionych w ustawie. Warto tu przypomnieć, że organizacja może prowadzić tylko taką działalność, jaka wynika z jej statutu, a dokładniej z części, gdzie opisane są cele i sposoby realizacji.

W statucie należy określić także, jaki organ jest właściwy do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków ( z reguły jest to zarząd, który zwołuje je z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu lub określonej liczby członków). Istotne jest uregulowanie w statucie problematyki kworumwymaganego dla możliwości odbycia walnego zebrania oraz konsekwencji jakie następują w sytuacji, gdy brak jest takiego kworum. Statut powinien określać czas kadencji zarządu, możliwość ponownego wyboru jego członków, ich funkcje oraz kompetencje, czy możliwe jest odwołanie zarządu jako całości czy poszczególnych jego członków podczas trwania kadencji.

 

Dopuszczalność zamieszczenia w statucie postanowień innych niż wskazane w art. 10 u.p.s. wynika wprost z treści tego przepisu. Ustawodawca bowiem posługuje się zwrotem, że statut zawiera ,,w szczególności”. Pamiętać jednak należy o tym, że granicę swobody członków stowarzyszenia wyznacza art. 3531 Kodeksu cywilnego. Swoboda członków stowarzyszenia wyznacza także właściwość statutu, ustawa czy też zasady współżycia społecznego. Szerzej na temat zasad swobody przy zawierania umów piałam w tekście ,,Co w kontraktach piszczy” (http://prawosportowe.pl/co-w-kontraktach-piszczy.html). Ograniczenia co do treści statutu zawierają np. art. 6, czy 11 u.p.s.

Oczywistym jest, że członków stowarzyszenia (klubu sportowego) mogą wiązać oprócz statutu postanowienia innych aktów wewnętrznych, np. regulaminów działalności poszczególnych władz stowarzyszenia, zasady etyki etc. Istnieje tutaj swoboda w ich ustanawianiu z zastrzeżeniem, że muszą być zgodne a prawem powszechnym, w tym przede wszystkim z prawem o stowarzyszeniach oraz statutem stowarzyszenia. W uzasadnieniu do wyroku z 8 kwietnia 2003 r., Sąd Najwyższy (IV CKN 39/01, Lex nr 78893) uznał, że, że statut czy regulamin przynależności - tu: stowarzyszeniowej jest rodzajem umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy stowarzyszeniem a jego członkami, a także między samymi członkami.

p.s. W ostatnim czasie, w związku z nowelizacją prawa o stowarzyszeniach pojawiły się pytania, czy kluby sportowe muszą dokonywać zmian w swoich statutach w zakresie regulacji dotyczących pełnomocników. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 4 u.p.s. w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Należy wskazać, że przepis ten stanowi samodzielną, nie wymagającą zapisu w statucie, podstawę działania i tylko te stowarzyszenia, które mają obecnie odmiennie uregulowaną tę kwestię muszą postanowienia swoich statutów dostosować do nowych regulacji.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.