Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Zmiany w polskim sporcie

17.06.2015

W ostatnim czasie doszło do dwóch zmian, które na przestrzeni czasu mogą mieć znaczący wpływ na polski sport. Po pierwsze doszło do zmiany ministra sportu i turystyki, a po drugie w dniu 12 czerwca 2015 r. sejm znowelizował ustawę o sporcie. Przyjrzyjmy się, zatem najważniejszym zmianom wprowadzonym przez nowelizację.

Duże zmiany zaszły w art. 9 ustawy regulującym kadencje władz polskich związków sportowych, zakaz łączenia stanowisk oraz obowiązek sprawozdawczy. Przede wszystkim w końcu zmieniono przepis, który w praktyce zakazywał członkom zarządu polskiego związku sportowego jednoczesne pełnienie funkcji delegata na Walnym Zgromadzeniu Członków albo Delegatów polskiego związku sportowego. Po nowelizacji art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy otrzymuje brzmienie: „Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku”.

W art. 9 ustawy doszło również do zmiany w zakresie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego polskiego związku sportowego przez biegłego rewidenta. Wyraźnie doprecyzowano, że walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe po jego uprzednim zbadaniu przez biegłego rewidenta. Dodatkowo na polski związek sportowy nałożono nowy obowiązek w postaci przesłania sprawozdania finansowego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Duże zmiany w ramach art. 9 ustawy dotyczą również zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu polskiego związku sportowego, co było już omawiane przez Macieja Brodę na łamach niniejszego portalu.

Według mnie jedną z najdalej idących zmian w nowelizacji dotykającą na chwilę kilkanaście polskich związków sportowych jest dodanie art. 12 a i 12 b. Pierwszy ze wskazanych przepisów reguluje obowiązek polskiego związku sportowego w postaci przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, z wyłączeniem polskich związków sportowych działających w sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy. Natomiast art. 12 b reguluje konkretną sankcję za niezrealizowanie w/w obowiązku. Mianowicie, gdy polski związek sportowy nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej wówczas staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja ministra właściwego do spraw kultury fizycznej stała się prawomocna. Użycie przez ustawodawcę słowa „staje się” powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania administracyjnego przez ministra, gdy zaistnieje w/w okoliczność.

Ponadto kolejną dużą zmianą jest dodanie „Rozdziału 9a Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie”. W ramach wskazanego rozdziału pojawiły się przepisy dotyczące funkcjonowania Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz regulaminów dyscyplinarnych polskich związków sportowych. Przede wszystkim w ustawie określono, że Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz uregulowano kwestie związane z wyborem i kadencyjnością arbitrów.

W zakresie kwestii regulaminu dyscyplinarnego doprecyzowano, jakie postanowienia powinien on zawierać. Ustawodawca wskazał w szczególności na postanowienia dotyczące: podmiotów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzajów kar dyscyplinarnych, organów dyscyplinarnych i ich kompetencje oraz trybu postępowania dyscyplinarnego. Natomiast samą odpowiedzialność dyscyplinarną ustawodawca oparł na dwóch zasadach: prawa do obrony oraz dwuinstancyjności postępowania.

Ponadto dalsza część rozdziału reguluje proceduralne kwestie wniesienia skargi do Trybunału. W ramach tych przepisów wskazać należy na powrót do bardzo dobrego rozwiązania w postaci możliwości wniesienia od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.

To oczywiście nie wszystkie zmiany wprowadzone przez Sejm w drodze nowelizacji ustawy o sporcie. Jednakże z pewnością na łamach niniejszego portalu jeszcze niejednokrotnie poddamy szczegółowej analizie rozwiązania, które w najbliższym czasie zaczną obowiązywać w polskim sporcie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności