Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Wypożyczenie i umowa szkoleniowa w koszykówce

24.09.2019

Wypożyczenie, umowa szkoleniowa i umowa o współpracy to ostatnie już zagadnienia związane ze zmianą barw klubowych w koszykówce i pochodne zmiany barw klubowych, o których sporo piszemy na portalu prawosportowe.pl. Legalną definicję wypożyczenia znajdujemy § 2 pkt 12 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (dalej: RWS) Polskiego Związku Koszykówki (dalej: PZKosz). Zgodnie z tym przepisem, wypożyczenie to możliwość czasowego reprezentowania innego klubu niż klub macierzysty lub klub aktualny, nie związana ze zmianą barw klubowych zawodnika.

Zostało ono uregulowane w § 97. Zgodnie z ust. 1, kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników na podstawie umowy o wypożyczeniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu). Jednorazowy okres wypożyczenia nie może przekroczyć jednego sezonu rozgrywkowego. Zawodnik wypożyczony otrzymuje licencję okresową do klubu, do którego został wypożyczony. Zawodnik może otrzymać licencję okresową na podstawie umowy wypożyczenia nie więcej niż jeden raz w danym sezonie rozgrywkowym, z wyjątkiem sytuacji, w której klub, do którego zawodnik został wypożyczony, został wycofany z rozgrywek lub sekcja/drużyna klubu, do którego zawodnik został wypożyczony, została przekazana do innego klubu.

Mamy zatem zasadę wypożyczenia do jednego klubu w jednym sezonie, ale RWS w sytuacjach szczególnych, o których mowa powyżej przewiduje wyjątki.

Rzecz jasna, zawodnik może ponownie otrzymać w danym sezonie licencję okresową do gry w swoim klubie, do którego powrócił po okresie wypożyczenia. Wypożyczenie zawodnika może być zakończone przed upływem terminu wyznaczonego w umowie o wypożyczeniu, wyłącznie za pomocą Umowy zakończenia wypożyczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do niniejszego regulaminu). Umowa ta dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Wojewódzkiego Związku Koszykówki (dalej: WZKosz) właściwego miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodnik jest wypożyczany. W wyniku zarejestrowania przez organizatora rozgrywek Umowy zakończenia wypożyczenia, licencje okresowe zawodnika do klubu, do którego był wypożyczony, są anulowane.

Zgodnie z ust. 5, przepisy o terminach, w których możliwe jest przyznanie licencji okresowej stosuje się odpowiednio do zawodników wypożyczonych oraz powracających po okresie wypożyczenia. Licencje okresowe zawodników wypożyczonych w cyklach rozgrywkowych wymienionych w §4 ust. 1, pkt 3 można uzyskać wyłącznie do dnia 31 października roku, w którym rozpoczyna się sezon, a licencje okresowe zawodników powracających z wypożyczenia do klubu aktualnego na mocy Umowy zakończenia wypożyczenia – do pierwszego poniedziałku po dniu 15 stycznia roku, w którym kończy się sezon.

Przyznanie licencji okresowej dla zawodnika wypożyczonego oraz zawodnika, który powrócił do swojego klubu po okresie wypożyczenia następuje pod warunkiem przedstawienia organizatorowi rozgrywek umowy pomiędzy zainteresowanymi klubami w sprawie wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia, a także pisemnej zgody zawodnika na dokonanie wypożyczenia lub zakończenie okresu wypożyczenia. Umowa o wypożyczeniu dla swej ważności wymaga kontrasygnaty WZKosz właściwego miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodnik jest wypożyczany.

Zawodnik wypożyczony może być objęty umową szkoleniową, o ile zgodę na objęcie zawodnika taką umową wyrazi klub, z którego zawodnik został wypożyczony. PZKosz ma również prawo ustalenia wysokości opłat za wydanie licencji okresowej zawodnika wypożyczonego. Opłatę pobiera organ uprawniony do wydania licencji okresowej zawodnika.

Co to jest umowa o współpracy i umowa szkoleniowa?

Zgodnie z § 2 pkt 31 i 32 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego: „umowa o współpracy” to umowa regulująca wieloletnią współpracę między klubami, a „umowa szkoleniowa” to umowa między klubami, które nie posiadają drużyn w tym samym cyklu rozgrywkowym, na mocy której zawodnik może reprezentować jednocześnie barwy dwóch klubów. Wg regulacji § 100 ust. 1, kluby mogą zawrzeć umowę szkoleniową (według wzoru ustalonego przez PZKosz, stanowiącego Załącznik nr 16 do niniejszego regulaminu), na mocy której zawodnik będzie mógł jednocześnie w tym samym sezonie rozgrywkowym reprezentować barwy klubu aktualnego i drugiego klubu zawierającego umowę, zwanego dalej klubem przyjmującym.

Na mocy takiej umowy zawodnik może występować w dowolnym cyklu rozgrywkowym klubu aktualnego oraz jednocześnie w określonych w umowie cyklach rozgrywkowych klubu przyjmującego, pod warunkiem, że w tych cyklach nie uczestniczy klub aktualny. Klub przyjmujący w ramach tej samej umowy szkoleniowej może występować także jako klub aktualny, a klub aktualny jako klub przyjmujący, o ile nie narusza to postanowień ust. 2.

Warunkiem otrzymania licencji okresowej w klubie przyjmującym zawodnika objętego umową szkoleniową jest posiadanie licencji okresowej na co najmniej jeden cykl rozgrywkowy w klubie aktualnym. W przypadku braku licencji okresowej w klubie aktualnym zawodnik nie może być objęty umową szkoleniową na ten sezon. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż jeden sezon.

Umowa szkoleniowa wraz z załącznikiem, musi być zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania i zdeponowana przez WZKosz właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika, którego dotyczy. Umowa szkoleniowa dla swej ważności wymaga akceptacji właściwego miejscowo WZKosz przed przedłożeniem jej organizatorowi rozgrywek. Właściwy miejscowo WZKosz zobowiązany jest do przesłania do PZKosz kopii podpisanej umowy szkoleniowej w terminie do 15 listopada roku, w którym rozpoczyna się sezon, pod rygorem odmowy uznania jej ważności.

Zawodnik może być objęty tylko jedną umową szkoleniową w sezonie rozgrywkowym, z wyjątkiem jednej sytuacji, o której poniżej. Potwierdzeniem objęcia umową szkoleniową jest wydanie licencji okresowej na grę w klubie przyjmującym. Umową szkoleniową może być objęty zawodnik jedynie w przypadku, gdy w roku, w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończył 23 roku życia.

Zgodnie ze wspomnianym wyjątkiem, jeden klub może mieć zawarte nie więcej niż dwie umowy szkoleniowe z różnymi klubami w danym sezonie rozgrywkowym, oddzielnie dla sekcji męskiej i żeńskiej. W przypadku przekazania sekcji lub drużyny w trakcie sezonu do innego klubu, umowa szkoleniowa może być także przekazana do tego klubu, za zgodą wszystkich zainteresowanych klubów i zawodników.

Podstawą uzyskania licencji okresowej zawodnika objętego umową szkoleniową jest załącznik do umowy zawierający listę zawodników objętych umową potwierdzony przez strony umowy, WZKosz właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika oraz zawierający zgodę zawodnika objętego umową na reprezentowanie barw drugiego klubu.

Umowa szkoleniowa musi być zawarta nie później niż do dnia 31 października roku, w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy. Załącznik zawierający listę zawodników objętych umową może być po 31 października (najpóźniej do 15 stycznia roku, w którym kończy się sezon rozgrywkowy) uzupełniany o aneksy zawierające dodatkowych zawodników, ale każdy taki aneks musi być potwierdzany zgodnie z procedurą przewidzianą dla umowy, zawartą w ust. 4.

Wysokość opłaty w związku z podpisaniem umowy szkoleniowej ustala PZKosz. Wniesienie opłaty za zawarcie umowy szkoleniowej jest warunkiem wydania licencji okresowych zawodników w związku z zawarciem umowy szkoleniowej. Opłatę za umowę szkoleniową wnoszą oba kluby zawierające umowę szkoleniową. Każdy z klubów wnosi opłatę do organu uprawnionego do wydania licencji okresowych zawodników objętych umową.

Zgodnie z § 101 ust. 1, kluby występujące w rozgrywkach mogą zawierać umowy o współpracy (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 17 do niniejszego regulaminu), regulujące wieloletnią współpracę między klubami. Umowy nie mogą być zawierane na okres krótszy niż dwa sezony rozgrywkowe.

Umowa o współpracy musi być zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania i zdeponowana przez właściwy miejscowo WZKosz. Umowa o współpracy reguluje zasady współpracy dwóch klubów, w szczególności:

1) zasady przekazywania zawodników z jednego klubu do drugiego, w szczególności wiek zawodników, po osiągnięciu którego następuje przekazanie zawodników;

2) zasady transferów zawodników do innych klubów;

3) podział ekwiwalentu za wychowanka w przypadku zmiany barw klubowych zawodników objętych umową o współpracy do innego klubu.

Zmiana barw klubowych zawodnika objętego umową o współpracy między klubami, które zawarły umowę o współpracy następuje po wydaniu listu czystości przez klub macierzysty z opłatą za zmianę klubu na mocy umowy o współpracy. Zawodnik zmieniający barwy klubowe na mocy umowy o współpracy otrzymuje status wychowanka klubu, do którego został przekazany. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika do innego klubu podmiotem uprawnionym do wydania Listu Czystości jest klub, do którego zawodnik został przekazany na mocy umowy o współpracy.

Podstawą uzyskania licencji okresowej zawodnika objętego umową o współpracy jest załącznik do umowy zawierający listę zawodników objętych umową potwierdzony przez strony umowy i WZKosz właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika, oraz zawierający zgodę zawodnika objętego umową na reprezentowanie barw klubu przejmującego zawodnika na mocy umowy o współpracy.

Umowa o współpracy nie uprawnia do jednoczesnego reprezentowania przez zawodnika barw obu klubów, które zawarły taką umowę, więc różni się od umowy szkoleniowej, która dopuszcza grę w dwóch klubach.

W przypadku, gdy klub, który przejął zawodnika na mocy umowy o współpracy, nie istnieje, nie zgłasza żadnej drużyny do gry w terminie przewidzianym przez organizatorów rozgrywek w danym sezonie lub nie brał udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, prawa do ekwiwalentu za wychowanka przechodzą na klub macierzysty zawodnika (klub który oddał zawodnika na mocy umowy o współpracy).

Mam nadzieję, że choć w części przybliżyłem Państwu zagadnienia związane ze zmianą barw klubowych i ekwiwalentami za wyszkolenie w polskiej koszykówce. Gdyby były pytania zachęcam do kontaktu: bok@prawosportowe.pl

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.