Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Wydatkowanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez kluby sportowe  

22.09.2021

Analiza orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych (RIO) ujawniła liczne rozbieżności w zakresie dopuszczalnych sposobów przeznaczania dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) przez kluby sportowe. Jak się okazuje, ustanawiane w uchwałach przez organy stanowiące JST konkretne wydatki jakie kluby sportowe potencjalnie mogłyby ponieść na realizację celów publicznych w zakresie sportu są bardzo często kwestionowane przez organy nadzorcze. Co stanowią w tym aspekcie przepisy prawa oraz jakie kierunki wytycza w tym obszarze orzecznictwo RIO?

Podstawy prawne przyznania dotacji celowych klubom sportowym

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133); dalej: „ustawa o sporcie”, klub sportowy działający na obszarze danej JST, który nie działa w celu osiągnięcia zysku może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały jej organu stanowiącego w przedmiocie warunków i trybu finansowania zadania własnego, jakim jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Uchwała taka powinna zawierać cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć, a sama uchwała powinna być podjęta z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie).

Przepisy doprecyzowują również konkretne przeznaczenie dotacji. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie ma ona służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Dodatkowym rygorem jest natomiast wpływ na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Artykuł 28 ust. 2 ustawy o sporcie zawiera zatem jedynie przykładowe wskazanie sposobów przeznaczenia dotacji, sam zaś ich katalog poprzez użycie w przepisie sformułowania „w szczególności” ma charakter otwarty. Był to niewątpliwie świadomy zabieg ustawodawcy, który z jednej strony dążył do doprecyzowania kwestii przeznaczania dotacji, a jednocześnie wyraził wolę możliwie szerokiego wspierania środowiska sportowego przez samorządy. W konsekwencji doprowadziło to do powstania rozbieżności na gruncie orzecznictwa RIO, które często unieważniają uchwały podjęte przez organy stanowiące JST ze względu na ustalanie przez nie sposobów wydatkowania dotacji, które nie służą realizacji celu publicznego w zakresie sportu. Jakie zatem wydatki niemieszczące się w podstawowym katalogu dotacji są akceptowane przez organy nadzorcze, a jakie uznawane są za niedopuszczalne?

Dopuszczalne sposoby przeznaczania dotacji według RIO

Analiza orzeczeń RIO prowadzi do wniosku, że organy stanowiące JST często korzystają z otwartego katalogu przeznaczania dotacji i określają w ten sposób różnorodne formy ich wydatkowania.

Wśród akceptowanych przez RIO form przeznaczania dotacji można wskazać tytułem przykładu.: pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, m. in. transport, wyżywienie, zakwaterowani zawodników; obsługa sędziowska; ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu; pokrycie wydatków obejmujących utrzymanie, remont lub modernizację obiektów i urządzeń sportowych do realizacji celów szkolenia sportowego; pokrycie wydatków związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, rejestracyjne zawodników); opiekę medyczną, badania lekarskie zawodników; wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (np. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2011 r. IX/1723/2011).

RIO dopuszczają również przeznaczanie dotacji na realizację celu publicznego z zakresu sportu w postaci poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców; poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia czy umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców (np. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2011 r. 7/26/2011).

Niedopuszczalne sposoby przeznaczania dotacji według RIO

RIO zgodnie stoją na stanowisku, że organy stanowiące JST określając w uchwałach zadania, na które można przeznaczyć dotację powinny określić je w sposób zupełny i wyczerpujący. Organy nadzorcze za niedopuszczalne uznają posługiwanie się katalogiem otwartym wydatków i ich określaniem przy użyciu zwrotu „w szczególności”. Postanowienia tego rodzaju są wówczas unieważniane przez RIO z uwagi na zagrożenie nieuprawnionym i dowolnym rozszerzaniem katalogu wydatków (np. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 października 2016 r., 19/1028/2016).

Podobne zapatrywania RIO wyrażają wobec zapisów w uchwałach organów stanowiących JST, zgodnie z którymi przyznane dotacje mogą być przeznaczone na "inne koszty bezpośrednio związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia.” W ocenie organów nadzorczych postanowienia tego rodzaju pozostawiają zbyt dużą swobodę i dowolność w rozporządzaniu dotacjami, co stoi w sprzeczności z dyrektywą określenia tego rodzaju wydatków w sposób wyczerpujący.

Za niedopuszczalne RIO uznają także przeznaczenie otrzymanej dotacji przez klub sportowy na prowadzenie statutowej działalności sportowej. Uzasadnione jest to faktem, iż statutowa działalność sportowa klubu nie zawsze musi pokrywać się z katalogiem wydatków możliwych do sfinansowania z tej dotacji określonych w uchwale (np. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. 2/228/2016).

Realizacją celu publicznego z zakresu sportu i w konsekwencji brakiem możliwości przeznaczenie dotacji nie będzie również promocja wizerunku danej gminy jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu (np. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 marca 2012 r. 0102-80/12).

Poza wyżej wymienionymi wydatkami, należy również wskazać, iż nie budzi większych wątpliwości, że również niedopuszczalne jest przeznaczenie dotacji m.in. na.: opłatę transferu zawodnika z innego klubu sportowego, zapłatę kar czy mandatów, koszty obsługi prawnej lub księgowej klubu sportowego czy pokrycie bieżących zobowiązań lub zadłużeń. Postanowienia takie zresztą bardzo często znajdują się w samych uchwałach organów stanowiących JST w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.

Podsumowując, jak wynika z analizy orzecznictwa RIO, ustanowiony w ustawie o sporcie otwarty katalog możliwości przeznaczenia dotacji spowodował różne, często skrajne podejścia do określania sposobów ich wydatkowania przez organy stanowiące JST w poszczególnych regionach Polski. Aby ujednolicić te kwestie należałoby postulować zmianę treści art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie poprzez wprowadzenie katalogu zamkniętego możliwości przeznaczenia dotacji. W tym celu konieczne byłoby usunięcie  z treści przepisu sformułowania „w szczególności”. Z drugiej strony, aby nie ograniczyć w ten sposób możliwości szerszego wsparcia sportu przez samorządy, należałoby poszerzyć ten katalog o inne, konkretne możliwości pożytkowania dotacji przez kluby sportowe. Zabiegi te mogłyby ujednolicić kwestię dotowania środowiska sportowego przez samorządy i zapobiec różnicowania sytuacji klubów sportowych z uwagi na różne podejścia do tego problemu organów stanowiących JST w poszczególnych rejonach Polski.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.