Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Treningi drużyn piłkarskich do 17 stycznia 2021 roku

29.12.2020

Choć mamy zimową przerwę w rozgrywkach, to kluby Ekstraklasy już po Nowym Roku wznowią treningi, by od 29 stycznia rozgrywać mecze 15 kolejki, a potem rundę wiosenną. Później wrócą do treningów i do gry 1-ligowcy i 2-ligowcy. Niższe klasy wracają do gry w marcu, więc trenować zaczną później niż w styczniu, ale no właśnie… Cały czas w Polsce obowiązuje stan epidemii. Od 28 grudnia mamy „narodową kwarantannę” i powtarzające się już przed Świąt Bożego Narodzenia pytania: „Czy możemy trenować? Czy możemy prowadzić zajęcia?”.

Zatem doprecyzujmy kwestie, które były już poruszane w artykule p.t. „Ograniczenia w działalności sportowej w okresie 28 grudnia 2020 r. - 17 stycznia 2021 r.”. Obostrzenia dla środowiska sportowego, wprowadzone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwanym dalej Rozporządzeniem, a obowiązującym od 28 grudnia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 punkt 2) Rozporządzenia, do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Członkiem kadry narodowej pzs jest osoba powołana do kadry narodowej na mocy przepisów Ustawy o Sporcie. Uprawnienia takie na zasadzie wyłączności, przewidziane w art. 13 ust. 1 Ustawy o Sporcie ma polski związek sportowy.

Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia, do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Pierwszą przesłankę spełnia zatem:

- prowadzenie działalności w zakresie sportu zawodowego, jako który zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia, lub:

- pobieranie przez zawodników stypendium sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub:

- członkostwo zawodnika/zawodniczki w kadrze narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub:

- uprawianie sportu w ramach ligi zawodowej w rozumieniu Ustawy o Sporcie, np. piłkarska Ekstraklasa S.A., lub:

-  współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez odpowiedni polski związek sportowy.

I to ostatnie budzi wiele wątpliwości z punktu widzenia klubów i szkółek piłkarskich. Skoro Polski Związek Piłki Nożnej jest polskim związkiem sportowym to czy każde współzawodnictwo piłkarskie w naszym kraju jest współzawodnictwem spełniającym wymogi Rozporządzenia i treningi dzieci i młodzieży mogą być prowadzone bez ograniczeń? Otóż nie.

I choć są interpretacje prawników powołujące na artykuł 15 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z § 1. Członkami PZPN są:

 1. kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej,
 2. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej, Lubelski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej, Małopolski Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Opolski Związek Piłki Nożnej, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, Podlaski Związek Piłki Nożnej, Pomorski Związek Piłki Nożnej, Śląski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Zachodnio - Pomorski Związek Piłki Nożnej.
 3. Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej.
 4. Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce.

Z ustępu 2 wywodzi się iż skoro kluby uczestniczą we współzawodnictwie organizowanym przez wojewódzki związek piłki nożnej to jest to współzawodnictwo w ramach polskiego związku sportowego. I tu zalecałbym daleko idącą ostrożność i spojrzenie do Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§ 2 i § 2 a tej Uchwały jasno wskazują kto prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn i kobiet i tu bym szukał rozgraniczenia na to, które rozgrywki są współzawodnictwem polskiego związku sportowego, a które współzawodnictwem organizowanym przez wojewódzkie związki piłki nożnej.

Zgodnie z § 2 ust 1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-18;

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga Juniorów U-17;

d) trampkarze – Centralna Liga Juniorów U-15;

e) młodzieżowe reprezentacje Wojewódzkich ZPN.

Zgodnie z ust. 2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 pkt b) – e) właściwym Wojewódzkim ZPN i te rozgrywki zlecone również należy traktować jako współzawodnictwo polskiego związku sportowego.

Zgodnie z ust. 3. Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:

a) seniorzy III liga –Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki przemiennie, a od sezonu 2021/2022 rozgrywki III ligi będą prowadzone przez PZPN;

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN;

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Wojewódzkiego ZPN wg odrębnego regulaminu.

I tu już odnośnie rozgrywek juniorskich z punktu d – moim zdaniem – nie jest to współzawodnictwo organizowane w ramach polskiego związku sportowego, a zatem zawody i treningi będą objęte obostrzeniami.

Z kolei zgodnie z ust. 4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. Rozgrywki Ekstraklasy tak czy tak są prowadzonymi przez ligę zawodową.

Rozgrywki seniorów I i II ligi to z kolei sport zawodowy, bowiem znakomita większość zawodników ma podpisane kontrakty profesjonalne, ale III liga i IV liga to już niewiele kontraktów zawodniczych i uprawnianie amatorskie sportu, co poza przypadkami związanymi z pobieraniem przez zawodników stypendiów na mocy Ustawy o Sporcie powoduje konieczność stosowania się do obostrzeń.

Warto dodać, że zgodnie § 2a Uchwały nr IX/140 rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN mogą mieć status współzawodnictwa organizowanego przez pzs, ale już rozgrywki niższych klas nie, bo organizują je związki wojewódzkie.

Z obowiązku warto też nadmienić że PZPN prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet również w następujących klasach: Ekstraliga, I liga, II liga, Puchar Polski na szczeblu centralnym, ale jako, że nie są to rozgrywki młodzieżowe należy tutaj brać pod uwagę kryterium sportu zawodowego lub pobierania przez zawodniczki stypendiów, jako te kryteria, które umożliwiają prowadzenie zajęć lub treningów. Jeżeli te kryteria nie są spełnione takie drużyny do 17 stycznia 2021 roku nie mogą trenować ani rozgrywać meczów, w tym meczów sparingowych.

Kryteria z powyższego akapitu odnoszą się również do męskich rozgrywek seniorskich od III ligi w dół.

 

Post scriptum:

Już po napisaniu artykułu, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

W związku z powyższym Kluby starające się o wydanie takiego zaświadczenia powinny się zgłaszać do swoich macierzystych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Na stronach internetowych WZPN-ów powinny być informacje z adresami e-mail na które należy wysyłać wnioski z podaniem pełnych danych klubowych tj. nazwy klubu, adresu siedziby klubu oraz numeru REGON.

Dotyczy to tylko drużyn młodzieżowych i dziecięcych, a nie seniorskich amatorskich.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.