Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

19.04.2018

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

Dziś pora na zasady ogólne rozgrywek uregulowane w art. 15 Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019.

Zgodnie z art. 15.1. Uchwały nr III/48, rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w meczach odpadają z rozgrywek. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz zgodnie z zasadami określonymi  w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 15.3. Uchwały III/48). Dozwoloną liczbę wymian (zmian) podczas meczu Pucharu Polski reguluje art. 15.2. Uchwały, na mocy którego drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry.

Kiedy zawodnicy pauzują „za kartki” w rozgrywkach Pucharu Polski? Te kwestie reguluje art. 15.4. Uchwały nr III/48. Po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie rozgrywek, zawodnik zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. Przy czwartym ostrzeżeniu (żółtej kartce)w rozgrywkach zawodnik zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. Taka sama kara (2 mecze) z automatu nakładana jest przy każdym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym, itd.). Kary te są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Regulamin rozgrywek przewiduje również w kwestii „kartkowej” kary finansowe. Zgodnie z art. 15.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.

W Regulaminie ujęto tez kwestie związane z „amnestią” za kartki. Zgodnie z art. 15.6., żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu Związków Piłki Nożnej zostają anulowane, natomiast zgodnie z art. 15.7. Regulaminu, kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. Z kolei, zgodnie z art. 15.8. Regulaminu, po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu centralnym zostają anulowane.

Ćwierćfinalistów szczebla centralnego Pucharu Polski dotyczą też regulacje art. art. 15.9. i 15.10.. Na mocy art. 15.9., kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, są wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski. Z kolei, zgodnie z postanowieniami  art. 15.10. Regulaminu, kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski, ponieważ z racji braku awansu niemożliwa jest realizacja tych w danych, bieżących rozgrywkach.

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski reguluje również kwestie bezpieczeństwa czy realizacji transmisji telewizyjnych, ale tego nie będziemy teraz szczegółowo omawiać. Teraz natomiast słów kilka o kwestiach sportowych. Zgodnie z art. 15.19. Regulaminu Rozgrywek, drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której występuje dana drużyna, czyli jeśli przepisy przewidują licencję trenerską UEFA A, to niezależnie od tego czy zespół gra w finale PP, czy np. półfinale, taka licencja jest wystarczająca, z kolei zespół piłkarskiej Ekstraklasy występujący nawet w pierwszej rundzie, od której startuje musi mieć trenera z licencją UEFA PRO, bo taka jest wymagana w rozgrywkach Ekstraklasy. Wg tego przepisu, naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.

Przepisy Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski regulują również katalog osób uprawnionych do przebywania na ławkach rezerwowych. Zgodnie z art. 15.20. Regulaminu, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a)   Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b)        Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c)         Trener bramkarzy,

d)        Trener przygotowania fizycznego,

e)        Drugi asystent trenera,

f)          Kierownik drużyny,

g)         Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h)        Masażysta,

i)          Drugi masażysta.

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). Warto też dodać, że palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

W Regulaminie Rozgrywek uwzględnione zostały również zasady koszenia trawy na boiskach z nawierzchnią naturalną oraz zasady polewania murawy wodą.

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019 zawiera również przepis szczególny, na mocy którego klub może zostać ukarany karą finansową do 500.000 złotych naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w art. 15.12[i], 15.14[ii] oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ten sam przepis czyli art. 15.23. głosi, że niezależnie  od powyższego postanowienia, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

 

 

[i] Przepisy art. 15.11 i 15.12 Uchwały:

15.11. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu, zobowiązany jest do: a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem ratowniczym, b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów, h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla zawodników, j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, l) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet, n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, o) zapewnienia sztucznego oświetlenia, utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie mniejszej niż 800 Ev (lx) – w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, z których nie jest przeprowadzana bezpośrednia transmisja telewizyjna, p) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu. 15.12 Niezależnie od postanowień pkt 15.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do: a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą), umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów, z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji telewizyjnej), b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostępnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których rozgrywane będą mecze.

[ii] 15.14 Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i podmioty posiadające licencję oraz Partnera/Sponsora Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.

W szczególności oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na którym rozgrywany będzie mecz, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.