Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Przewinienia sędziów, obserwatorów i delegatów w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

01.12.2023

Przewinienia te wraz z karami jakie przewiduje za ich dokonanie Regulamin Dyscyplinarny PZPN (dalej: RD PZPN) zostały uregulowanie w Rozdziale VI RD PZPN „PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE, DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW”. W art. 81 RD PZPN została zawarta zasada ogólna, zgodnie z którą karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają sędziowie, obserwatorzy i delegaci.

Mamy zatem określony krąg podmiotowy stosowania przepisów tego rozdziału. Sędziowie, obserwatorzy i delegaci nazywani są też „osobami delegowanymi” na mecz. Zatem jeśli zetkniemy się z tym pojęciem lub pojęciem „sprawozdań osób delegowanych” to będzie wiadomo, że chodzi o sprawozdania/raporty sędziego lub obserwatora lub delegata.

Podstawowym i takim najmniej ważącym w hierarchii przewinień z tego Rozdziału, choć i tak przewinieniem dyscyplinarnym jest „nieterminowe przesłanie sprawozdania”. Zgodnie z art. 82 § 1 RD PZPN, za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe lub nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, wymierza się karę upomnienia. Trzeba dodać, że nieczytelne wypełnienie odnosi się do dokumentów papierowych. Jeszcze przy ręcznie wypisywanym protokole np. taki fakt może podnieść i zgłosić do Komisji Rozgrywek kierownik drużyny, który z tym protokołem się zapoznaje, a który to protokół jest podstawą do wypełnienia następnie przez sędziego sprawozdania z zawodów. Karą upomnienia jest również zagrożone, zgodnie z § 2 nieterminowe wprowadzenie sprawozdania z zawodów do systemu Extranet albo niewłaściwe lub niezrozumiałe wypełnienie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet. Natomiast za ponowne w tym samym sezonie popełnienie przewinienia opisanego w § 1 lub § 2, może zostać na obwinionego nałożona kara nagany, kara pieniężną albo kara dyskwalifikacji (art. 82 § 3 RD PZPN).

Kolejnym przewinieniem jest uregulowane w art. 83 - uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń. Zgodnie z tym przepisem, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń (czerwone kartki), wymierza się sędziemu karę: nagany, pieniężną, dyskwalifikacji czasowej. Zatem katalog kar szeroki. Nie ma tu już upomnienia. Najmniej dotkliwa jest nagana, a może się to skończyć także czasową dyskwalifikacją.

Kolejnym przewinieniem są publiczne wypowiedzi sędziego, obserwatora lub delegata. W ujęciu przedmiotowym nie dotyczy to każdej publicznej wypowiedzi sędziego, obserwatora lub delegata, bo byłoby to niedorzeczne, natomiast takiej, która odnosi się do spraw dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów, obserwatorów lub delegatów. Sankcje zawarte w art. 84 RD PZPN oscylują od nagany, przez karę pieniężną, po dyskwalifikację czasową do 2 miesięcy.

Z kolei art. 85 RD PZPN przewiduje kary za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu. W tym przypadku, podobnie jak w art. 84, kary oscylują od nagany, przez karę pieniężną, po dyskwalifikację czasową do 2 miesięcy.

Prowadzenie zawodów bez asystentów zostało spenalizowane w art. 86. Przepis ten również dodaje alternatywnie drugie przewinienie czyli zawinione przez sędziego niedoprowadzenie zawodów do końca. I tak za sędziowanie bez asystentów lub zawinione przez sędziego niedoprowadzenie zawodów do końca, wymierza się karę: nagany lub karę pieniężną lub karę  dyskwalifikacji czasowej lub wreszcie karę skreślenia z listy sędziów, jako tę najbardziej dotkliwą.  

W art. 87 RD PZPN mamy kolejne przewinienie z tej grupy, czyli umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry. Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry, wymierza się karę; dyskwalifikacji od 1 roku, skreślenia z listy sędziów, wykluczenia z PZPN. Tu już te kary są bardziej dotkliwe niż w powyżej opisanych przypadkach.

Niestawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji – to kolejne przewinienie. Zostało uregulowane w art. 88 Regulaminu Dyscyplinarnego. Tu także poza tytułowym przewinieniem dodano alternatywnie jeszcze jeden czyn czyli nieusprawiedliwione niestawienie do pełnienia funkcji delegata. Karze podlegają także powtarzające się spóźnienia na zawody. I tak, za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, organ dyscyplinarny wymierzy: karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji lub skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów.

W art. 89 uregulowano samowolne prowadzenie zawodów. Za ten czyn, czyli za samowolne – to po pierwsze - prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów niezgłoszonych do tych organów, wymierza się karę: nagany, karę pieniężną, karę dyskwalifikacji lub karę skreślenia z listy sędziów, to już w najbardziej skrajnej formie.

Teraz trochę o czynach, które są zabronione, po to by dbać transparentność rozgrywek, ich dobry wizerunek i nie doprowadzać do sytuacji niedomówień, nieporozumień czy pretensji. Należą do nich czyny z art. 90 i 91 RD PZPN. Są to spotkania (kontakty) sędziów, obserwatorów z klubami oraz spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami. Zgodnie z art. 90, za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do chwili złożenia w PZPN lub związku piłki nożnej sprawozdania, wymierza się karę: dyskwalifikacji czasowej lub skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów lub wykluczenia z PZPN, więc „kaliber” tego czynu jest wielki. Nieco łagodniej mogą zostać potraktowane - co wynika z rodzajów dostępnych sankcji - spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami, które uregulowano w art. 91. Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami spotkanie (kontakt) obserwatora z sędziami przed meczem lub w czasie przerwy w meczu, wymierza się kary: dyskwalifikacji lub skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów.

Art. 92 reguluje natomiast konsekwencje czynu, polegającego na dokonaniu nieprawdziwego zapisu zdarzeń. Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie kar indywidualnych udzielonych uczestnikom meczu, wymierza się kary: pieniężną lub dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 2 lat lub nawet skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów.

Kolejnym penalizowanym czynem jest zachowanie wypełniające znamiona art. 93, czyli świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń. Sprawca takiego czynu, obwiniony w takiej sprawie podlega karze pieniężnej lub karze dyskwalifikacji na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc lub karze skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów lub wreszcie najsurowszej karze – karze wykluczenia z PZPN.

W art. 94 Regulaminu Dyscyplinarnego zawarto natomiast kary za systematyczny brak aktywności, czyli nieuczestniczenie przez sędziego w zawodach z powodów leżących po jego stronie, takich jak np. unikanie meczów, odmowy prowadzenia zawodów. To samo dotyczy obserwatorów i delegatów. Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub pełnienia funkcji delegata, wymierza się karę: dyskwalifikacji na okres od 1 miesiąca lub skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów, wykluczenia z PZPN.

I na koniec o dwóch przepisach karnych, ale związanych z recydywą i działalnością przestępczą na tle prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 95 RD PZPN, za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej, wymierza się kary: dyskwalifikacji, skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów, wykluczenia z PZPN. Natomiast art. 96 reguluje kwestię ponownego naruszenia przepisów. Zgodnie z nim, jeżeli przewinienia dyscyplinarne, zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą skreślenia z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, opisanego w niniejszym rozdziale, można wymierzyć również karę skreślenia z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.