Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Proces certyfikacji sprzętu fitness

16.11.2018

Podstawowym celem klubu fitness powinno być zapewnienie bezpieczeństwa klientom. Stan ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów jak np. zatrudnianie profesjonalnej kadry trenerskiej, uczestnictwo w różnych szkoleniach, dbanie o higienę i bezpieczeństwo miejsca prowadzonych zajęć, informowanie o prawidłowym sposobie używania poszczególnych urządzeń oraz przede wszystkim wyposażenie siłowni w sprzęt treningowy spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji.

Przybliżona w niniejszym wpisie procedura została opracowana na podstawie regulaminu jednej z jednostek certyfikujących wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze świadczeniem usług przez Zleceniobiorcę, który na podstawie umowy ramowej i szczegółowej jako strona trzecia prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów. Proces ten odbywa się w oparciu o umowę zawartą między jednostką oraz Zleceniodawcą (podmiotem poddającym swój produkt certyfikacji). Po uprzednim złożeniu wniosku o certyfikację strony zawierają umowę: w przypadku pierwszego kontaktu od danego Zleceniodawcy umowę ramową, a przy kolejnych umowę szczegółową. Termin realizacji usługi jest każdorazowo indywidualnie określany w zależności od rozmiaru i stopnia skomplikowania zlecenia. Jest on jednak oszacowany na określoną liczbę dni roboczych, aby umożliwić Zleceniodawcy odpowiednie zaplanowanie dalszych czynności. Możliwa jest jednak zmiana terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności bezpośrednio zakłócających porządek prac Zleceniobiorcy. Wskazano również, iż Zleceniobiorcy przysługuje za świadczone usługi wynagrodzenie. Ustala się je w oparciu o zakres zlecenia, jego złożoność oraz ilość wykonanych czynności.

W związku z zawartą umową Zleceniodawca przyjmuje na siebie szereg obowiązków, które zostały szczegółowo wskazane w jednym z punktów regulaminu. W uproszczeniu jest on obowiązany do:

  • pełnej współpracy z jednostką certyfikującą i umożliwienia przeprowadzenia prac,
  • zapewnienia zgodności wyrobów objętych certyfikacją z wyrobami przedstawionymi do badań oraz informowania o zachodzących zmianach wpływających na spełnianie wymagań danego wyrobu,
  • wdrożenia zmian wskazanych przez akredytowanego,
  • przedstawienia materiałów, w których umieścił certyfikaty,
  • wykorzystywania certyfikatu tylko w celu wskazanym przez Zleceniobiorcę,
  • gromadzenia reklamacji oraz informacji o działaniach dotyczących wyrobów,
  • umożliwienia przeprowadzenia nadzoru obserwatorom Polskiego Centrum Akredytacji oraz udzielenia im niezbędnych informacji.

Z kolei Zleceniobiorca zobowiązuje się spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (czyli normy przeznaczonej do stosowania przez jednostki certyfikujące wyroby) oraz przestrzegać wytycznych właściwych dla danego programu certyfikacji obejmującego wyroby określonego rodzaju, czyli w tym przypadku produktów fitness.

Wydanie certyfikatu następuje w formie decyzji po uprzednim spełnieniu wymogów wynikających z odpowiednich dla sprzętu fitness norm oraz pozostałych dokumentów odniesienia. W takiej sytuacji Zleceniodawca ma prawo posługiwać się certyfikatem w niezmienionej formie w celach handlowych i marketingowych, ale tylko wobec wyrobów poddanych badaniom. Zakazane jest bowiem jakiekolwiek sugerowanie, jakoby objęte certyfikacją były również inne produkty, aniżeli te będące jej przedmiotem. Informacje o przyznanym certyfikacie można zamieścić nie tylko na danym urządzeniu, lecz również m.in. w księgach, ulotkach czy też na stronie internetowej. Możliwe jest to do czasu wygaśnięcia certyfikatu, czyli upływu wskazanego na nim czasu, który jednak może zostać przedłużony po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Wszelkie przekroczenia przysługujących Zleceniodawcy uprawnień mogą doprowadzić do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu. Kroki te poprzedzone są okresem korygującym, w którym umożliwia się Zleceniodawcy przywrócenie wyrobom odpowiedniej jakości.

Zawieszenie następuje w przypadku stwierdzenia niezgodności z kryteriami będącymi podstawą oceny, czasowej rezygnacji, wprowadzenia do użytku wyrobów odmiennych od wyrobów objętych badaniem oraz niewłaściwego powoływania się na przyznany certyfikat. Może ono nastąpić na maksymalnie jeden rok, a upływ tego okresu jest równoznaczny z wygaśnięciem certyfikatu. Wznowienie jego ważności następuje po wykazaniu przez Zleceniodawcę, iż ponownie urządzenia spełniają wszelkie niezbędne kryteria.

Z kolei cofnięcie jest następstwem świadomego naruszenia praw konsumenta, likwidacji przedsiębiorstwa, rozwiązania umowy z jednostką oraz uniemożliwienia przeprowadzenia niezbędnych kontroli. Ponadto certyfikat cofa się w przypadku zmiany przedmiotowych przepisów i norm, gdy Zleceniodawca nie dostosował sprzętu do ich aktualnego brzmienia.

Istnieje także możliwość ograniczenia oraz rozszerzenia zakresu certyfikatu. Zawężenie następuje w przypadku zmian przepisów i norm oraz w przypadku woli Zleceniodawcy na jego pisemny wniosek. Certyfikat ogranicza się również, gdy podczas kontroli stwierdzono brak możliwości produkcji części objętych certyfikatem wyrobów. Z kolei sposób rozszerzenia określa Zleceniobiorca, natomiast można domniemywać, iż dodatkowo objęty certyfikacją sprzęt musi przejść szereg licznych weryfikacji w celu ustalenia jego zgodności z właściwymi normami.

Na tym jednak proces się nie kończy. Sprzęt musi być stale produkowany z zachowaniem odpowiednich wartości, gdyż Zleceniobiorca upoważniony jest do sprawowania stałego nadzoru nad wydanym certyfikatem podczas jego ważności. W szczególności sprowadza się on do przeprowadzania regularnych kontroli odbywających się nie rzadziej niż raz w roku. Mają one na celu sprawdzenie stabilności produkcji wyrobów, ich zgodności z egzemplarzem przedstawionym do badań oraz odpowiedniego posługiwania się przyznanym certyfikatem.

Powyższy proces został opracowany w oparciu o regulamin jednostki certyfikującej wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Naturalnym jest, iż w przypadku ustanawiania odpowiednich procedur w oparciu o umowę między stronami oraz regulamin danej jednostki możliwe jest występowanie rozbieżności między poszczególnymi trybami certyfikacji. Natomiast ich trzon powinien zostać zachowany ze względu na fakt weryfikacji spełniania tych samych norm oraz warunków koniecznych do otrzymania akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Co istotne dla wszystkich, certyfikat potwierdza, iż w okresie jego ważności sprzęt spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Klienci klubów fitness w trosce o własne zdrowie chętniej będą wybierali siłownie legitymujące się potwierdzeniem jakości udostępnianych urządzeń. Z kolei kluby będą częściej sięgały po certyfikowany sprzęt w celu zachowania odpowiedniego standardu świadczonych usług, a skorzystają na tym również jego producenci. W ten sposób proces certyfikacji przynosi korzyści kilku grupom branży fitness – producentom, klubom oraz przede wszystkim klientom.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny) Posłuchaj artykułu w formie PODCASTU: [embed]https://soundcloud.com/prawosportowepl-podcast/proces-certyfikacji-sprzetu-fitness[/embed]  

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności