Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Proces certyfikacji sprzętu fitness

16.11.2018

Podstawowym celem klubu fitness powinno być zapewnienie bezpieczeństwa klientom. Stan ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów jak np. zatrudnianie profesjonalnej kadry trenerskiej, uczestnictwo w różnych szkoleniach, dbanie o higienę i bezpieczeństwo miejsca prowadzonych zajęć, informowanie o prawidłowym sposobie używania poszczególnych urządzeń oraz przede wszystkim wyposażenie siłowni w sprzęt treningowy spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji.

Przybliżona w niniejszym wpisie procedura została opracowana na podstawie regulaminu jednej z jednostek certyfikujących wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze świadczeniem usług przez Zleceniobiorcę, który na podstawie umowy ramowej i szczegółowej jako strona trzecia prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów. Proces ten odbywa się w oparciu o umowę zawartą między jednostką oraz Zleceniodawcą (podmiotem poddającym swój produkt certyfikacji). Po uprzednim złożeniu wniosku o certyfikację strony zawierają umowę: w przypadku pierwszego kontaktu od danego Zleceniodawcy umowę ramową, a przy kolejnych umowę szczegółową. Termin realizacji usługi jest każdorazowo indywidualnie określany w zależności od rozmiaru i stopnia skomplikowania zlecenia. Jest on jednak oszacowany na określoną liczbę dni roboczych, aby umożliwić Zleceniodawcy odpowiednie zaplanowanie dalszych czynności. Możliwa jest jednak zmiana terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności bezpośrednio zakłócających porządek prac Zleceniobiorcy. Wskazano również, iż Zleceniobiorcy przysługuje za świadczone usługi wynagrodzenie. Ustala się je w oparciu o zakres zlecenia, jego złożoność oraz ilość wykonanych czynności.

W związku z zawartą umową Zleceniodawca przyjmuje na siebie szereg obowiązków, które zostały szczegółowo wskazane w jednym z punktów regulaminu. W uproszczeniu jest on obowiązany do:

 • pełnej współpracy z jednostką certyfikującą i umożliwienia przeprowadzenia prac,
 • zapewnienia zgodności wyrobów objętych certyfikacją z wyrobami przedstawionymi do badań oraz informowania o zachodzących zmianach wpływających na spełnianie wymagań danego wyrobu,
 • wdrożenia zmian wskazanych przez akredytowanego,
 • przedstawienia materiałów, w których umieścił certyfikaty,
 • wykorzystywania certyfikatu tylko w celu wskazanym przez Zleceniobiorcę,
 • gromadzenia reklamacji oraz informacji o działaniach dotyczących wyrobów,
 • umożliwienia przeprowadzenia nadzoru obserwatorom Polskiego Centrum Akredytacji oraz udzielenia im niezbędnych informacji.

Z kolei Zleceniobiorca zobowiązuje się spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (czyli normy przeznaczonej do stosowania przez jednostki certyfikujące wyroby) oraz przestrzegać wytycznych właściwych dla danego programu certyfikacji obejmującego wyroby określonego rodzaju, czyli w tym przypadku produktów fitness.

Wydanie certyfikatu następuje w formie decyzji po uprzednim spełnieniu wymogów wynikających z odpowiednich dla sprzętu fitness norm oraz pozostałych dokumentów odniesienia. W takiej sytuacji Zleceniodawca ma prawo posługiwać się certyfikatem w niezmienionej formie w celach handlowych i marketingowych, ale tylko wobec wyrobów poddanych badaniom. Zakazane jest bowiem jakiekolwiek sugerowanie, jakoby objęte certyfikacją były również inne produkty, aniżeli te będące jej przedmiotem. Informacje o przyznanym certyfikacie można zamieścić nie tylko na danym urządzeniu, lecz również m.in. w księgach, ulotkach czy też na stronie internetowej. Możliwe jest to do czasu wygaśnięcia certyfikatu, czyli upływu wskazanego na nim czasu, który jednak może zostać przedłużony po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Wszelkie przekroczenia przysługujących Zleceniodawcy uprawnień mogą doprowadzić do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu. Kroki te poprzedzone są okresem korygującym, w którym umożliwia się Zleceniodawcy przywrócenie wyrobom odpowiedniej jakości.

Zawieszenie następuje w przypadku stwierdzenia niezgodności z kryteriami będącymi podstawą oceny, czasowej rezygnacji, wprowadzenia do użytku wyrobów odmiennych od wyrobów objętych badaniem oraz niewłaściwego powoływania się na przyznany certyfikat. Może ono nastąpić na maksymalnie jeden rok, a upływ tego okresu jest równoznaczny z wygaśnięciem certyfikatu. Wznowienie jego ważności następuje po wykazaniu przez Zleceniodawcę, iż ponownie urządzenia spełniają wszelkie niezbędne kryteria.

Z kolei cofnięcie jest następstwem świadomego naruszenia praw konsumenta, likwidacji przedsiębiorstwa, rozwiązania umowy z jednostką oraz uniemożliwienia przeprowadzenia niezbędnych kontroli. Ponadto certyfikat cofa się w przypadku zmiany przedmiotowych przepisów i norm, gdy Zleceniodawca nie dostosował sprzętu do ich aktualnego brzmienia.

Istnieje także możliwość ograniczenia oraz rozszerzenia zakresu certyfikatu. Zawężenie następuje w przypadku zmian przepisów i norm oraz w przypadku woli Zleceniodawcy na jego pisemny wniosek. Certyfikat ogranicza się również, gdy podczas kontroli stwierdzono brak możliwości produkcji części objętych certyfikatem wyrobów. Z kolei sposób rozszerzenia określa Zleceniobiorca, natomiast można domniemywać, iż dodatkowo objęty certyfikacją sprzęt musi przejść szereg licznych weryfikacji w celu ustalenia jego zgodności z właściwymi normami.

Na tym jednak proces się nie kończy. Sprzęt musi być stale produkowany z zachowaniem odpowiednich wartości, gdyż Zleceniobiorca upoważniony jest do sprawowania stałego nadzoru nad wydanym certyfikatem podczas jego ważności. W szczególności sprowadza się on do przeprowadzania regularnych kontroli odbywających się nie rzadziej niż raz w roku. Mają one na celu sprawdzenie stabilności produkcji wyrobów, ich zgodności z egzemplarzem przedstawionym do badań oraz odpowiedniego posługiwania się przyznanym certyfikatem.

Powyższy proces został opracowany w oparciu o regulamin jednostki certyfikującej wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Naturalnym jest, iż w przypadku ustanawiania odpowiednich procedur w oparciu o umowę między stronami oraz regulamin danej jednostki możliwe jest występowanie rozbieżności między poszczególnymi trybami certyfikacji. Natomiast ich trzon powinien zostać zachowany ze względu na fakt weryfikacji spełniania tych samych norm oraz warunków koniecznych do otrzymania akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Co istotne dla wszystkich, certyfikat potwierdza, iż w okresie jego ważności sprzęt spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Klienci klubów fitness w trosce o własne zdrowie chętniej będą wybierali siłownie legitymujące się potwierdzeniem jakości udostępnianych urządzeń. Z kolei kluby będą częściej sięgały po certyfikowany sprzęt w celu zachowania odpowiedniego standardu świadczonych usług, a skorzystają na tym również jego producenci. W ten sposób proces certyfikacji przynosi korzyści kilku grupom branży fitness – producentom, klubom oraz przede wszystkim klientom.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny) Posłuchaj artykułu w formie PODCASTU: [embed]https://soundcloud.com/prawosportowepl-podcast/proces-certyfikacji-sprzetu-fitness[/embed]  

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.