Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarscy rzecznicy cz. 2

12.12.2016

W poprzednim artykule p.t. „Piłkarscy rzecznicy” pisałem o roli Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rzecznika Etyki PZPN oraz Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN. Dziś pora na przedstawienie ich kompetencji.

Kompetencje Rzecznika Dyscyplinarnego znajdujemy w § 4 Uchwały nr II/35 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN.

Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę SA, wojewódzkie związki piłki nożnej i podległe im struktury w sprawach:

- korupcji;

- dopingu;

- nieuczciwych zakładów bukmacherskich;

- rażących przypadków rasizmu i ksenofobii;

- rażących przypadków chuligaństwa

związanych z meczami piłki nożnej.

Prezes PZPN może powierzyć Rzecznikowi do nadzorowania sprawy dotyczące dyscypliny związkowej, przez którą rozumiane jest przestrzeganie przepisów i norm etyczno-moralnych wynikających ze statutów, regulaminów oraz innych postanowień FIFA, UEFA oraz PZPN.

Funkcję Rzecznika na mocy § 2 Uchwały nr II/35 powinna wykonywać osoba o wykształceniu prawniczym i nieposzlakowanej opinii. Rzecznik Dyscyplinarny działa w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej i jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes PZPN lub wyznaczony przez niego jeden z Wiceprezesów PZPN.

Sporo obowiązków względem Rzecznika Dyscyplinarnego mają komisje PZPN i Ekstraklasy oraz wojewódzkich związków piłki nożnej. I tak, Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązana jest niezwłocznie – w pierwszym roboczym dniu po rozegranym meczu – przesłać Rzecznikowi kopie raportów delegata lub obserwatora, w którym opisano każde zdarzenie o charakterze chuligańskim, rasistowskim lub ksenofobicznym zaistniałym na meczach z udziałem drużyn Ekstraklasy, I lub II ligi. Do tego, organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o każdym zdarzeniu

Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do własnego prowadzenia lub pozostawieniu jej do dalszego prowadzenia właściwemu miejscowo organowi dyscyplinarnemu, o czym niezwłocznie powiadamia wojewódzki związek piłki nożnej. Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające. Może być ono również uproszczone w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień obwinionego.

W świetle przepisów § 22 Uchwały nr II/35, Rzecznik Dyscyplinarny, stwierdzając w orzeczeniach dyscyplinarnych I instancji naruszenie prawa związkowego, naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy lub niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia dyscyplinarnego ma prawo złożenia na piśmie odwołania wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Rzecznik może uczestniczyć lub nawet inicjować również postępowanie kasacyjne.

Kompetencje Rzecznika Etyki PZPN reguluje § 3 Uchwały nr II/36 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki PZPN.

Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki PZPN należy:

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez członków PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich,

2. podejmowanie - we współdziałaniu ze statutowymi organami PZPN i właściwymi jednostkami organizacyjnymi Biura Związku – działań zmierzających do upowszechniania etycznych zasad postępowania we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej,

3. inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych zachowań we wszystkich środowiskach piłkarskich,

4. przekazywanie do poszczególnych środowisk piłkarskich zaleceń, informacji i materiałów promujących wartości etyczne futbolu oraz zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w piłce nożnej,

5. napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w piłce nożnej,

6. w razie potrzeby, występowanie za pośrednictwem Prezesa PZPN lub upoważnionej przez niego osoby do organów prokuratury i policji prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach dot. negatywnych zjawisk zachodzących w polskiej piłce nożnej, w szczególności związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami wzajemnymi i bukmacherskimi,

7. przyjmowanie - osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez Prezesa PZPN osoby – oświadczeń i wyjaśnień od osób ze środowiska piłkarskiego w Polsce, którym zależy na wyeliminowaniu patologicznych zjawisk w polskiej piłce nożnej,

8. formułowanie wniosków do Zarządu PZPN mających na celu wprowadzenie przepisów wewnątrzzwiązkowych eliminujących negatywne zjawiska w polskim futbolu.

Rzecznik Etyki PZPN jest w świetle § 1 Uchwały nr II/36 organem Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do promowania, upowszechniania i zabezpieczenia przestrzegania pozytywnych postaw, zachowań i wartości określonych w Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach wewnątrzzwiązkowych nawiązujących do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej opartej na regule równych szans konkurentów. W swojej działalności Rzecznik Etyki PZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej Prezesowi PZPN.

Na mocy przepisu § 4, każda osoba będąca członkiem PZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki PZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej przez Prezesa PZPN – pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia norm etyczno–moralnych w sferze piłki nożnej. Ponadto, Rzecznik Etyki PZPN ściśle współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, Komisją ds. Etyki i Fair Play oraz z rzecznikami etyki wojewódzkich związków piłki nożnej, a także korzysta z pomocy prawników działających tak w ramach Związku, jak i poza jego strukturami.

Ostatnim z opisywanych dziś rzeczników piłkarskich jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN. Działa on na mocy Uchwały nr II/37 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN. Działa on też w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej, a jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego sprawuje Prezes PZPN, który zleca mu podejmowanie konkretnych działań w zakresie przewidzianym w § 3 Regulaminu, czyli:

1) bieżącą analizę decyzji i orzeczeń Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej PZPN, Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych komisji, uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji, a także organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;

2) żądanie od organów, o których mowa w pkt 1) przedstawienia akt sprawy lub innych stosownych dokumentów;

3) przygotowywanie i składanie środków odwoławczych od decyzji i orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej PZPN, Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych komisji uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji, a także organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;

4) składanie skarg kasacyjnych od decyzji i orzeczeń organów dyscyplinarnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy;

5) składanie wniosków o wznowienie postępowań zakończonych ostateczną decyzją lub orzeczeniem organów orzekających PZPN lub organów ligi zawodowej działających w I instancji,

6) podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego PZPN;

7) wskazywanie na potrzebę unormowania lub zmiany regulacji wewnątrzzwiązkowych;

8) składanie wniosków w przedmiocie wszczęcia postępowania wewnątrzzwiązkowego;

9) przedstawianie Zarządowi PZPN informacji dotyczącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.

Na mocy przepisu § 4 Uchwały nr II/37, podstawą wszczęcia postępowania przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego jest naruszenie przepisów prawa powszechnego i wewnątrzzwiązkowego, a w wyjątkowych sytuacjach błędne ustalenia faktyczne poczynione przez organy orzekające. Wszczęcie postępowania następuje z inicjatywy własnej Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego lub na wniosek Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa PZPN. Przy realizacji swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN postępuje niezależnie i samodzielnie.

Mam nadzieję, że dwoma ostatnimi wpisami na blogu prawosportowe.pl choć w części przybliżyłem Państwu piłkarskich rzeczników i ich kompetencje.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.