Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pierwsza rejestracja i międzynarodowy transfer młodych graczy

28.12.2017

Przed kilkoma dniami ukazał się kolejny biuletyn wydawany przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS), w którym to Efraim Barak, Romano Subbiotto oraz prof. Ulrich Haas zdecydowali się przybliżyć szerszej publice sprawę Atletico Madryt przeciwko FIFA, jaka miała miejsce przed ww. Trybunałem (CAS 2016/A/4805).

Autorzy poruszają w nim istotne fakty ww. sprawy oraz wskazują na praktyczne aspekty, jakie wiążą się z tym orzeczeniem. W dzisiejszym artykule dokonuję omówienia sprawy poruszonej ww. tekście z uwzględnieniem najważniejszych kwestii, które dotyczą piłkarskich akademii dbających codziennie o rozwój adeptów futbolu, mając nadzieję na ich przyszły awans do kadry narodowej i transfer do zagranicznego klubu.

Wspomniana sprawa dotyczyła słynnego Atletico Madryt (zarejestrowanego w Real Federacion Espanola de Futbol – RFEF, czyli odpowiedniku polskiego PZPN, który jest członkiem FIFA, a także w FFM – hiszpańskiej wersji wojewódzkiego związku piłki nożnej). Omawiany case odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce między 2007 a 2014 rokiem, a związane były z transferami, rejestracją oraz udziałem w rozgrywkach 183 młodych zawodników madryckiego klubu.

W październiku 2013 r. system dopasowywania transferów FIFA ("TMS") wskazał, że klub rzekomo przeniósł i zarejestrował co najmniej 7 niepełnoletnich graczy z naruszeniem procedury określonej w przepisach FIFA dotyczących statusu i transferów zawodników ("FIFA RSTP").

Rok później sprawa została skierowana do Komisji Dyscyplinarnej FIFA, która przeprowadziła stosowne postępowanie. W jego wyniku lokalny rywal tegorocznego klubowego mistrza świata uznany został za winnego naruszenia art. 19 par. 1 i 3 FIFA RSTP w odniesieniu do zakazu transferów międzynarodowych zawodników w wieku poniżej lat 18 oraz zakazu rejestracji takich zawodników, którzy nie byli wcześniej zarejestrowani i nie są mieszkańcami kraju, w którym chcą się zarejestrować po raz pierwszy.

Atletico zostało uznane także za winnego naruszenia art. 19 ust. 4 w związku z załącznikami 2 i 3 FIFA RSTP (procedura dotycząca wniosków o pierwszą rejestrację i międzynarodowe transfery zawodników niepełnoletnich) oraz art. 5, ust. 1, 9, ust. 1 i 19bis, ust. 1 FIFA RSTP.

Wobec powyższego, zgodnie z Artykułem 12 (a) i artykułem 23 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA Atletico nie może rejestrować młodych zawodników zarówno w kraju, jak i za granicą przez dwa (2) pełne i kolejne okresy transferowe po doręczeniu ww. decyzji. Klub został również ostatecznie obciążony grzywną w wysokości 550 000 CHF oraz zobowiązany do uregulowania wszelkich kwestii proceduralnych i prawnych wskazanych w przedmiotowej decyzji, co mogło być istotne w kontekście zatrzymania danego zawodnika w swoich szeregach.

Rozbieżności pomiędzy prawem lokalnym a regulacjami FIFA. Wiążące stosowanie przepisów międzynarodowych na poziomie krajowym

Powyższa sprawa, była o tyle kontrowersyjna, że wynikała z rozbieżności pomiędzy przepisami międzynarodowymi ustanowionymi przez FIFA a przepisami hiszpańskiej federacji.

"(...) zagraniczni gracze mogą rejestrować się bez żadnych ograniczeń, w każdej z obecnych kategorii i we wszelkich nowych, które mogą mieć zastosowanie, o ile udowodnią, że legalnie przebywają na terenie Hiszpanii.” – art. 47(2)(a) Księgi IV ogólnych regulacji FFM (piłkarskiej federacji z Madrytu).

CAS słusznie zauważył, że jeśli klub dobrowolnie składa wniosek o zarejestrowanie młodego gracza, to jest związany przepisami FIFA RSTP i prawem krajowym. Fakt, że taka rejestracja jest dopuszczalna w prawie krajowym (j.w.), nie oznacza to automatycznie, że nieletni piłkarz może być zarejestrowany przez klub z naruszeniem FIFA RSTP, bez żadnych konsekwencji dla danego klubu. Uznano, że madrycki klub był świadomy możliwości wystąpienia sankcji ze strony FIFA, a prawo lokalne nie miało wpływu na obowiązkowe spełnienie wymagań stawianych przez FIFA.

CAS ustalił, że w tym przypadku RFEF lub FFM uniemożliwiły Atletico prawidłowe zastosowanie się do procedury przewidzianej dla transferów międzynarodowych i pierwszej rejestracja młodych graczy - FIFA RSTP. Jednocześnie stwierdzono, że FIFA RSTP miały bezpośrednie zastosowanie w tej sprawie, a brak implementacji artykułu 19 FIFA RSTP w regulaminach federacji lokalnych niczego tu nie zmienia. Również argumenty klubu, że nie można go ukarać, ponieważ gracze nigdy nie byli zarejestrowani w RFEF, należało zdaniem CAS odrzucić. Obowiązkiem klubu jest dopilnowanie, aby żaden młody gracz nie został zarejestrowany z naruszeniem artykułu 19 FIFA RSTP. Tak się jednak stało.

Aby mówić o naruszeniu postanowień artykułu 19 (1) lub (3) FIFA RSTP, CAS nie uważa za konieczne, aby młodzi gracze byli zarejestrowani w danym związku narodowym, ale by wzięli udział w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej, z jednoczesnym naruszeniem przepisów (z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 19 ust. 2 FIFA RSTP). Ponadto, fakt, że nieletni zawodnik uczestniczy w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej w klubie bez zarejestrowania go w federacji krajowej i bez żadnego dowodu spełnienia jakiegokolwiek wyjątku dotyczącego rejestracji, może rzeczywiście być postrzegany jako czynnik obciążający.

Odpowiedzialność klubu za naruszenia przepisów popełnione przez inny podmiot, czyli  jaki status ma „akademia”?

Atletico i „jego” ATMadrileño z formalnego punktu widzenia to dwa odrębne podmioty, ale, jak zauważa CAS, związek między nimi, zwłaszcza w kontekście wzajemnych relacji z ich młodymi graczami jest bardzo bliski. Nie ulega bowiem wątpliwości, że młodzieżowcy w rzeczywistości są transferowani między Atletico i ATMadrileño nieodpłatnie, a najbardziej utalentowani zawsze trafiają do Atletico. To Atletico decyduje, który z graczy zagra w młodzieżówce madryckiego klubu, a który będzie dalej reprezentował ATMAdrileńo (i co trzeba wyraźnie zaznaczyć, nie jest to wcale taki egzotyczny temat, bowiem podobne rozwiązania znane są nam z polskich boisk). Dodatkowo, opłaty płacone przez młodych zawodników za odbieranie szkolenia i edukacji w Atletico i ATMadrileño są deponowane w tym samym funduszu - obsługiwanym właśnie przez Atletico.

To właśnie dlatego CAS uznał, że relacje między Atletico i ATMadrileño są nietypowo bliskie i że te dwa podmioty można postrzegać w zasadzie, jako podmiot jednolity. Jak zauważono Atletico jest tu podmiotem odpowiedzialnym, a ATMadrileño działał jedynie jako „wspólnik”. CAS uznał więc, że skoro oba ww. podmioty działały w porozumieniu, zachowanie jednego z partnerów (wspólników) można przypisać drugiemu. Żaden klub nie może z jednej strony czerpać korzyści ze szkolenia młodych graczy, żądając pełnej kwoty wkładu solidarnościowego i rekompensaty za wyszkolenie, z drugiej strony odmawiając odpowiedzialności za celowe pominięcie obowiązkowej procedury poprzez wykorzystanie ATMadrileño, jako wspólnika. Wobec powyżej przytoczonych faktów, ustalenia CAS należy uznać za słuszne.

Autorzy ww. artykułu wskazują, iż CAS stwierdził, że Artykuł 19 (4) FIFA RSTP obejmuje zarówno transfery międzynarodowe, jak i pierwsze rejestracje. Chociaż ostatnie zdanie art. 19 ust. 4 FIFA RSTP nie odnosi się bezpośrednio do pierwszej rejestracji, pierwsze zdanie wyjaśnia, że sytuacja ta ma być traktowana na równi z art. 19 ust. 1 FIFA RSTP ("Każdy transfer międzynarodowy zgodnie z ust. 2 i każda pierwsza rejestracja zgodnie z ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez podkomisję wyznaczoną w tym celu przez Komitet ds. Statusu Zawodników"). W przedostatnim zdaniu tego przepisu wyjaśniono również, że "[...] naruszenia tego przepisu będą sankcjonowane przez Komisję Dyscyplinarną zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA".

Wprawdzie zawiłości hiszpańskich norm prawnych w omawianym zakresie mogły mieć wpływ na procedurę postępowania w odniesieniu do rejestracji osób małoletnich, w szczególności ze względu na fakt, że RFEF przekazał swoje uprawnienia do zatwierdzania takich rejestracji federacjom regionalnym w odniesieniu do zawodników poniżej 12 roku życia, dla regionalnych federacji, takich jak FFM, to jednak nie zwalnia to klubu z konieczności uzyskania zatwierdzenia przez podkomisję zanim ten będzie uprawniony do rejestracji lub korzystania z usług nieletniego zawodnika. CAS nie miał wątpliwości, że klub naruszył ten wymóg nie uzyskując zgody podkomisji, zanim niektórzy młodzi gracze wzięli udział w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.

Obiektywnie oceniając stan ww. sprawy należy wskazać, iż młody gracz mógł spełnić jeden z wyjątków określonych w art. 19 ust. 2 FIFA RSTP, ale w dalszym ciągu nadal nie był prawidłowo zarejestrowany. Jeśli ten wyjątek nie zostanie prawidłowo spełniony i zatwierdzony przez właściwy organ w odpowiednim czasie to i tak klub może w dalszym ciągu zostać ukarany za nieterminowe złożenie wniosku o zatwierdzenie przez podkomisję, jeżeli było to wymagane, nawet mimo tego, że zgoda taka mogła zostać przyznana przez podkomisję z mocą wsteczną.

Warunki uprawniające gracza do uczestnictwa w zorganizowanej piłce nożnej. Definicja akademii i obowiązek zgłaszania nieletnich uczęszczających do akademii młodzieżowej do odpowiedniej organizacji.

Jak wskazano, termin "akademia" zdefiniowany jest w sekcji definicji FIFA RSTP: "Akademia: organizacja lub niezależny podmiot prawny, którego podstawowym, długoterminowym celem jest zapewnienie graczom długoterminowego szkolenia za pośrednictwem zapewnienia mu niezbędnego zaplecza szkoleniowego i infrastruktury. Dotyczy to przede wszystkim centrów szkolenia piłkarskiego, obozów piłkarskich, szkół piłkarskich itd.". Ważne jest, aby rozróżniać zespoły młodzieżowe w klubach i akademiach młodzieżowych. Słowo "akademia" wg CAS oznacza strukturę organizacyjną, która systematycznie przeczesuje duży obszar zawodników młodzieżowych szukając talentów dla klubu i próbuje ich przyciągnąć do niego (w celu grania dla niego w przyszłości lub przetransferowania ich do innego podmiotu za stosowną opłatą). Tego rodzaju modele biznesowe wiążą się z zagrożeniami dla nieletnich i mogą sprawić, że będą oni przedmiotem (szkodliwych) praktyk, przed którymi muszą być chronieni. Jest to całkowicie odmienne podejście od tego w drużynach młodzieżowych w klubie. Akademia wewnętrzna, taka jak akademia prowadzona przez klub razem z ATMadrileño, jest również "akademią" w rozumieniu 19 pkt 1 (FIFA RSTP), co powoduje, że młodzieżowców z tej akademii należy zgłosić do krajowej federacji piłki nożnej.

Wniosek o rejestrację nowego młodzieżowca powinien również zawierać wniosek o ITC, ponieważ dany amator nie może być zarejestrowany i uczestniczyć w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej bez takiego dokumentu. Uzyskanie ITC gracza leży zatem w interesie klubu, co pociąga za sobą odpowiedzialność za zapewnienie jego zgodności.

Argument, że artykuł 9 (1) FIFA RSTP ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy zawodnik jest zarejestrowany w krajowym związku, musi zostać odrzucony.

Jak widać, zawiłości regulacji związkowych doprowadziły kluby do rejestrowania nieletnich zawodników w federacjach regionalnych, a nie w federacji krajowej. Jednocześnie nie zwalnia to klubów z konieczności uzyskania ITC przed rejestracją / uczestnictwem w zawodach danego młodzieżowca, wobec czego klub mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wskazane powyżej działania i tak też się stało.

Dobrą praktyką jest uczenie się na błędach innych, więc miejmy nadzieję, że ta sprawa pozwoli wielu klubom i akademiom unikać podobnych, jakże kosztownych sytuacji.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.