Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Organizacja rozgrywek piłkarskich cz. 3

15.06.2016

W poprzednim artykule p.t. „Organizacja rozgrywek piłkarskich cz. 2” pisałem m.in. o weryfikacji boisk, zasadach rozgrywania meczu na terenie neutralnym czy też o zawodach piłkarskich przerwanych, bądź nierozegranych i o walkowerach. Dziś w kolejnym wpisie poświęconym Uchwale  nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, będzie między innymi o wnoszeniu zastrzeżeń do protokołu oraz o obowiązku wypełnienia sprawozdania przez kierownika drużyny.

Są to sprawy ważne, skutkujące nawet weryfikacją meczu jako walkower, warto więc zapoznać się z tym materiałem. Życzę miłej lektury!

W świetle przepisów § 9 ust. 1 Uchwały  nr IX/140,  kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach. Zanim mowa będzie o przedmiocie takiego zastrzeżenia, to słów kilka o niewykorzystywaniu tego uprawnienia przez przedstawicieli klubów: kierowników drużyn czy kapitanów. Z praktyki w organach odwoławczych wynika, że często w odwołaniu przedstawiciele klubu przedstawiają inną wersję niż ta opisana przez sędziego. Przedstawiciele organu sprawdzając protokół czy załącznik nie dopatrują się jednak zastrzeżeń w protokole, a kierownicy drużyn czy przedstawiciele władz klubu robią „wielkie oczy”, tłumacząc, że nie wiedzieli, że mogli zgłosić zastrzeżenie.

Panowie Kierownicy, Panowie Prezesi, przedstawiciel Waszego Klubu (kierownik, kapitan) ma prawo do tego i korzystajcie z tego! Nie zasłaniajcie się nieznajomością przepisów i nie mówcie „ja tego nie wiedziałem”. Podpisując protokół, sprawozdanie, czytajcie uważnie i jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości od razu je zgłaszajcie. Kapitan, kierownik drużyny MAJĄ DO TEGO PRAWO.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć:

- braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów,

- spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika,

- stanu przygotowania i oznaczenia boiska,

- bramek,

- piłek,

- ubiorów zawodników i sędziego,

- tożsamości zawodników

- oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny.

Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, a późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wyjątek stanowią zastrzeżenia, dotyczące spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie;

Zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika drużyny i są one wolne od opłacenia kaucji.

Jeśli zastrzeżenia w powyżej opisanym przedmiocie nie zostały zgłoszone przed meczem lub w sprawach dotyczących jego przebiegu, podczas jego trwania, to klub i tak może je zgłosić, ale już nie sędziemu. Pamiętajmy, po zakończeniu meczu, zastrzeżeń nie można już sędziemu zgłaszać.

Wówczas przedstawicielom klubu pozostaje protest. W jego trybie, zastrzeżenia zgłaszane są przez klub - pisemnie - do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.

Jak wygląda podpisywanie sprawozdania i załącznika oraz ewentualne zgłaszanie zastrzeżeń? Mówi o tym przepis § 9 ust. 5 Uchwały, na mocy którego, kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu. Natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności:

1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją - Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

2) w rozgrywkach I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą - Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa komisja odwoławcza.

5) w rozgrywkach juniorów młodszych – klubowych mistrzostwach Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków piłki nożnej oraz w rozgrywkach reprezentacji juniorów o: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Kazimierza Górskiego, Puchar im. Włodzimierza Smolarka. pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą - Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

W rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN. Natomiast, w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN pierwszą instancją są odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN.

Odwołanie od decyzji organów w pierwszej instancji mogą być wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (§ 9 ust. 7 Uchwały). Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

Na mocy § 9 ust. 6 Uchwały nr IX/140, sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji.

Było o zastrzeżeniach, teraz o obowiązkach kierownika drużyny. Ten, w świetle przepisów § 12 ust. 1 Uchwały IX/140, obowiązany jest przed zawodami do wypełnienia sprawozdania z zawodów w części dotyczącej składu zespołu. Ma obowiązek wpisać czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników, a sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny w obecności sędziego.

Co do samego wpisywania zawodników, to Uchwała zaleca wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników, a zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.

Uchwała reguluje też kwestie przebywania osób na ławce rezerwowych zespołu, i tak, w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c) Trener bramkarzy,

d) Trener przygotowania fizycznego,

e) Drugi asystent trenera,

f) Kierownik drużyny,

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h) Masażysta,

i) Drugi masażysta.

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać jednak wyłącznie osoby wskazane powyżej. Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Ponadto, imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym, a do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.

W pozostałych rozgrywkach, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody.

Natomiast, w żadnych rozgrywkach na ławce rezerwowych nie może przebywać zawodnik  wykluczony z gry czyli ukarany czerwoną kartką. W przypadku, gdy drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do sprawozdania sędziowskiego. Na szczeblu centralnym wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska.

Dla rozgrywek piłki nożnej halowej i piłki nożnej plażowej kwestie sprawozdań, liczby zawodników i inne opisane powyżej są określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.

I na koniec dzisiejszego wywodu, o strojach. Kwestie strojów meczów regulują przepisy § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Na mocy § 13 ust. 1 drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów, w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Jeżeli zaś zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór (§ 13 ust. 2 Uchwały IX/140). Natomiast, jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. Nie przestrzeganie tych przepisów może być powodem do przyznania walkoweru, o ile zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.

W następnym odcinku będzie mowa między innymi o sędziach i obsadach sędziowskich.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.