Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Organizacja meczu piłkarskiego w niższych klasach

22.04.2016

Dziś mowa będzie o meczach piłkarskich, które nie są imprezami masowymi. Kwestie imprez masowych, jak wiemy reguluje Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Imprezami masowymi są mecze rozgrywek szczebla centralnego: Ekstraklasy, I ligi, II ligi. W niższych klasach z zasady mecze organizowane są jako imprezy niemasowe, a wyjątek mogą stanowić zawody zakwalifikowane jako impreza masowa na wniosek np. Komendanta Powiatowego Policji.

Tyle słowem wyjaśnienia i wprowadzenia. Jeżeli mówimy już o meczu piłkarskim, jako imprezie niemasowej, to jak go zorganizować, by dochować zasad bezpieczeństwa, ale też zapewnić komfort oglądającym zawody? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przygotowanych przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN wytycznych pod nazwą: „LISTA KONTROLNA I ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAWODÓW NIEBĘDĄCYCH IMPREZĄ MASOWĄ”. W tym sezonie obowiązuje wersja 1/2015 tego dokumentu.

W jego preambule znajdujemy cel ustanowienia „Listy kontrolnej i zaleczeń…”: „Niniejsze zestawienie wskazówek dotyczących zadań i obowiązków organizatorów meczów piłki nożnej szczebla wojewódzkiego, w tym zawodów niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r., ma charakter jedynie pomocniczy. Poniższa lista zadań do wykonania nie jest więc wyczerpująca, a zakres obowiązków organizatora meczu wynika przede wszystkim ze specyfiki danych zawodów, przewidywanej liczby uczestników imprezy, obiektu, na którym przeprowadzany jest mecz oraz doświadczenia i kompetencji osób odpowiedzialnych za jego organizację i bezpieczeństwo”. I choć są to tylko zalecenia i mają charakter pomocniczy to warto z nich skorzystać.

O rozgrywkach niższych szczebli niż centralny pisałem już w tym roku m.in. w artykule p.t. : „Licencja na IV ligę i klasy niższe”. Zachęcam też do poczytania artykułu z 5 kwietnia p.t. „Regulamin pracy Spikera”. O roli spikera będzie też mowa w wytycznych, które dzisiaj omawiamy. Zakres czynności zawartych w wytycznych możemy podzielić na umowne okresy, w których będziemy je wykonywać:

- przed rundą rozgrywkową,

- nie później niż 7 dni przed meczem,

- nie później niż 1 dzień przed meczem,

- w dniu meczu,

- w trakcie meczu,

- po meczu.

Warto też mieć na uwadze, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, obowiązującymi są przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Warto też zwrócić uwagę na warunki techniczne i infrastrukturalne. Omawiane wytyczne dotyczą wyższych szczebli i często niektóre wymagania sprzętowe są nie do spełnienia w niższych klasach i z oczywistych powodów należy je pominąć w przygotowaniach do meczu.

Do czynności, które należy wykonać przez rundą rozgrywkową należą:

- wysłanie zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do lokalnej jednostki Policji oraz władz gminy (ew. Straży Miejskiej) z informacją o ogólnym terminarzu rozgrywek na najbliższą rundę,

- zwrócenie uwagi podczas negocjacji umowy najmu stadionu, na zakres obowiązków administratora/operatora stadionu w zakresie przygotowania obiektu do meczu, tj. godzina przekazania i zwrotu obiektu, przygotowanie trybun i toalet, czyste krzesełka, kompletne ogrodzenie zewnętrzne, udostępnienie kluczy, zasady przygotowania i udostępniania regulaminów, zasady ochrony fizycznej obiektu w dniu meczowym/poza dniem meczowym itp.,

- przygotować ogólne plany obiektu oraz plany organizacji meczu wraz z planowanym rozstawieniem służb. Takie dokumenty będą stanowiły znaczącą pomoc podczas współpracy z innymi podmiotami.

Do czynności, które należy wykonać nie później niż 7 dni przed meczem należą:

- kontakt z przedstawicielem klubu drużyny gościa, w celu uzyskania informacji na temat przewidywanej liczby kibiców, ich charakterystyki oraz ewentualnych zagrożeń (np. dotychczasowe zachowanie, liczebność, moment przybycia na stadion, stosowane oprawy),

- uzyskanie podstawowych informacje nt. przyjazdu drużyny gości na mecz, w tym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za podróż (zwykle taką funkcję pełni kierownik drużyny).

- dokonanie analizy zagrożeń najbliższego meczu (Należy zastanowić się, co może wydarzyć się podczas najbliższych zawodów i spróbować podjąć działania zaradcze, także z przedstawicielami podmiotów publicznych. W trakcie dokonywania analizy zagrożeń, zawsze rozważać niezależnie trzy fazy meczu: faza wejścia widzów na obiekt; faza przebywania widzów na obiekcie, w tym mecz; faza rozejścia się widzów po),

- upewnienie się, że rozważono następujące elementy organizacji meczu:

a) Drużyna gości (popularność, miejsce w tabeli),

b) Przewidywana całkowita liczba widzów w kontekście pojemności stadionu,

c) Przewidywana liczba widzów grupy dopingowej (ultras) drużyny gości i gospodarzy,

d) Termin meczu (weekend czy środek tygodnia, godzina meczu),

e) Godzina otwarcia bram dla publiczności (im większe zainteresowanie meczem, tym wcześniej należy udostępniać stadion dla publiczności),

f) Zagrożenia związane z obiektem (np. przebudowa stadionu),

g) Prawdopodobne warunki pogodowe oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie kibiców (w zależności od pory roku i pogody rozważyć m.in. kwestie oblodzeń na obiekcie, możliwych zasłabnięć z powodu upałów itp.),

h) Wydarzenia rozrywkowe, które będą odbywały się w danej miejscowości i/lub okolicy oraz mogą mieć wpływ na organizację meczu oraz zachowanie kibiców (np. dni miasta, koncert, festyn, mecz innej drużyny itp.),

i) Przewidywane utrudnienia drogowe / komunikacyjne (np. przebudowa ulic),

j) Strategia sprzedaży biletów (np. wstęp bezpłatny – utrudniony system zliczania osób wchodzących, konieczność przeprowadzania przedsprzedaży biletów ze względu na duże zainteresowanie).

- wysłanie zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do lokalnej jednostki Policji, Straży Miejskiej / Gminnej oraz władz gminy z informacją o terminie i godzinie meczu, drużynach biorących udział w meczu oraz o przewidywanej liczbie widzów (całkowitej, grupy dopingowej drużyny gospodarzy, grupy dopingowej drużyny gości). Równocześnie należy poinformować o terminie planowanych spotkań organizacyjnych, w których powinien wziąć udział przedstawiciel danej instytucji.

- jeśli nie dokonano tego dotychczas, podjąć decyzję i złożyć odpowiednie zamówienia odnośnie wymaganego zaangażowania służb technicznych stadionu, służb ochrony/zabezpieczenia, służb medycznych.

- w przypadku meczu cieszącego się dużym zainteresowaniem mediów upewnić się, że określone zostały instrukcje dotyczące obsługi przedstawicieli mediów (punkt i godziny wydawania akredytacji/kamizelek, miejsce konferencji prasowej oraz inne udogodnienia dla mediów, np. podest na kamerę, bezpłatny dostęp do internetu / hasło do wifi).

Do czynności, które należy wykonać nie później niż 1 dzień przed meczem należą:

- potwierdzenie wszystkich dotychczasowych, najważniejszych ustaleń związanych z organizacją i bezpieczeństwem meczu, przede wszystkim w zakresie kibiców klubu drużyny gości.

- sprawdzenie prognozy pogody przewidzianej na dzień meczowy i przygotowanie się na różne okoliczności np. upał, opady deszczu czy śniegu.

- przygotowanie się na okoliczność odwołania/przerwania meczu (W każdej sytuacji organizator powinien być przygotowany na konieczność odwołania meczu/zakończenia meczu przed upływem regulaminowego czasu gry, co może wymagać posiadania odpowiedniej polityki informacyjnej, szczególnie w kontekście procesu zwrotu biletów lub ich wymiany. W związku z tym zaleca się, aby spiker zawodów/kierownik ds. bezpieczeństwa/osoba odpowiedzialna w klubie za bezpieczeństwo imprezy posiadała przygotowane komunikaty do odczytania w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności).

Do czynności, które należy wykonać w dniu meczu należą:

- przybycie na co najmniej 2 godziny przed udostępnieniem obiektu dla publiczności Kierownika ds. bezpieczeństwa/osoby odpowiedzialnej w klubie za organizację i bezpieczeństwo imprezy,

- a po przybyciu na stadion tej osoby należy sprawdzić czy:

a) systemy techniczne/alarmowe/bezpieczeństwa istniejące na obiekcie są sprawne i przygotowane do meczu, tj. kołowroty, nagłośnienie i wyposażenie spikera zawodów, zasilanie elektryczne (właściwe i awaryjne), oświetlenie, sprzęt do komunikacji (radia, megafony), systemy alarmowe oraz monitoring wizyjny, o ile obiekt jest w taki wyposażony.

b) parkingi dla sędziów zawodów, drużyn, delegata meczowego/delegata ds. bezpieczeństwa, obserwatora są odpowiednio przygotowane (wolne miejsca, zabezpieczone/chronione oznakowane),

c) pokój pierwszej pomocy medycznej jest odpowiednio przygotowany, oznaczony i wyposażony,

d) na wszystkich bramach stadionu wywieszone są regulaminy wstępu (obiektu i/lub meczu piłki nożnej),

e) ogrodzenie obiektu jest kompletne i nie ma żadnych przejść, przez które mogą dostać się niepowołane osoby,

f) wszelkie strefy związane z obsługą drużyn/sędziów/delegatów są odpowiednio wydzielone i zabezpieczenie (niedostępne dla postronnych osób),

g) trybuny oraz inne przestrzenie dostępne dla publiczności są wolne od przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zostać użyte jako pociski (butelki, kamienie itp.),

h) linie boiska są oznaczone zgodnie z przepisami,

i) chorągiewki narożne są odpowiednio zamontowane,

j) siatki w bramkach są szczelne,

k) szatnia dla sędziów zawodów jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

l) szatnia dla drużyny gości jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

m) szatnia dla drużyny gospodarzy jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

n) ławki dla rezerwowych są czyste i kompletne,

o) nosze i noszowi pozostają do dyspozycji już od początku trwania rozgrzewki.

Podczas spotkania organizacyjnego w dniu meczu należy:

- upewnić się, że ustalono sposób komunikacji pomiędzy organizatorem (kierownikiem ds. bezpieczeństwa, spikerem)/delegatem/obserwatorem/sędzią zawodów/kierownikami drużyn/Policją itp. – w szczególności na wypadek przerwania meczu lub konieczności zakończenia zawodów przed upływem regulaminowego czasu gry.

- sporządzić listę kontaktową, zawierającą numery telefonów komórkowych wszystkich uczestników spotkania organizacyjnego oraz udostępnienie kopii niniejszej listy wszystkim zaangażowanym osobom (nieobowiązkowe, ale zasadne).

Podczas odprawy ze stewardami/pracownikami ochrony /służbami medycznymi/spikerem zawodów omówić następujące kwestie:

- plan rozmieszczenia pracowników ochrony/stewardów oraz zakres obowiązków na każdym z posterunków / obszarów chronionych (tzw. harmonogram dnia meczowego służb organizatora),

- łączność pomiędzy poszczególnymi członkami służb organizatora,

- liczbę, sposób przyjęcia oraz przygotowanie sektora dla kibiców klubu drużyny gości (jeśli przewiduje się ich obecność),

- sposób segregacji kibiców obydwu drużyn, poczynając od terenów zewnętrznych, przylegających do stadionu (np. parkingi, drogi dojścia do stadionu itp.),

- system wstępu na obiekt: bilety, akredytacje, karty parkingowe, inne przepustki – zaprezentować wzory wszystkich obowiązujących podczas danej imprezy dokumentów,

- godzinę otwarcia bram i przewidywaną liczbę widzów,

- przewidywaną pogodę,

- przewidywane zagrożenia (np. pirotechnika, kontrowersyjne transparenty, osoby pod wpływem alkoholu itp.)

- komunikaty spikera zawodów (sprawdzić, które są przygotowane),

- zabronione przedmioty,

- zabronione zachowania.

W trakcie meczu należy:

- prowadzić ciągłą obserwację trybun,

- nadzorować pracę stewardów/pracowników ochrony, których kompetencje i zachowanie w znaczącym stopniu wpływają na bezpieczeństwo na obiekcie. Zwracać szczególną uwagę na ich postawę.

- obserwować zachowanie publiczności na trybunach oraz w pasażach, w pobliżu toalet i punktów gastronomicznych. Nagłe przemieszczanie się grupy widzów lub zatłoczenie w danym punkcie stadionu wymagać będzie dokładniejszego sprawdzenia sytuacji.

Do obowiązków po meczu należą:

- odnotowanie wszystkich wydarzeń negatywnych, które miały miejsce podczas meczu/w związku z imprezą,

- odnotowanie ewentualnych zniszczeń infrastruktury obiektu,

- wnioski wynikające z organizacji danego meczu omówić ze stewardami/pracownikami ochrony, a także z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych (np. z Policją, Strażą Miejską),

- w razie konieczności dokonać zmiany istniejących planów / napraw na stadionie.

Oczywiście – jak podkreślają przedstawiciele Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN - wszelkie podsumowania sposobu organizacji i przebiegu danej imprezy są w rzeczywistości pierwszą odprawą organizacyjną przed kolejnym meczem.

A Państwo, jakie mają doświadczenia w tym zakresie? Czekamy na opinie.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.