Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Organizacja meczu piłkarskiego w niższych klasach

22.04.2016

Dziś mowa będzie o meczach piłkarskich, które nie są imprezami masowymi. Kwestie imprez masowych, jak wiemy reguluje Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Imprezami masowymi są mecze rozgrywek szczebla centralnego: Ekstraklasy, I ligi, II ligi. W niższych klasach z zasady mecze organizowane są jako imprezy niemasowe, a wyjątek mogą stanowić zawody zakwalifikowane jako impreza masowa na wniosek np. Komendanta Powiatowego Policji.

Tyle słowem wyjaśnienia i wprowadzenia. Jeżeli mówimy już o meczu piłkarskim, jako imprezie niemasowej, to jak go zorganizować, by dochować zasad bezpieczeństwa, ale też zapewnić komfort oglądającym zawody? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przygotowanych przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN wytycznych pod nazwą: „LISTA KONTROLNA I ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAWODÓW NIEBĘDĄCYCH IMPREZĄ MASOWĄ”. W tym sezonie obowiązuje wersja 1/2015 tego dokumentu.

W jego preambule znajdujemy cel ustanowienia „Listy kontrolnej i zaleczeń…”: „Niniejsze zestawienie wskazówek dotyczących zadań i obowiązków organizatorów meczów piłki nożnej szczebla wojewódzkiego, w tym zawodów niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r., ma charakter jedynie pomocniczy. Poniższa lista zadań do wykonania nie jest więc wyczerpująca, a zakres obowiązków organizatora meczu wynika przede wszystkim ze specyfiki danych zawodów, przewidywanej liczby uczestników imprezy, obiektu, na którym przeprowadzany jest mecz oraz doświadczenia i kompetencji osób odpowiedzialnych za jego organizację i bezpieczeństwo”. I choć są to tylko zalecenia i mają charakter pomocniczy to warto z nich skorzystać.

O rozgrywkach niższych szczebli niż centralny pisałem już w tym roku m.in. w artykule p.t. : „Licencja na IV ligę i klasy niższe”. Zachęcam też do poczytania artykułu z 5 kwietnia p.t. „Regulamin pracy Spikera”. O roli spikera będzie też mowa w wytycznych, które dzisiaj omawiamy. Zakres czynności zawartych w wytycznych możemy podzielić na umowne okresy, w których będziemy je wykonywać:

- przed rundą rozgrywkową,

- nie później niż 7 dni przed meczem,

- nie później niż 1 dzień przed meczem,

- w dniu meczu,

- w trakcie meczu,

- po meczu.

Warto też mieć na uwadze, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, obowiązującymi są przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Warto też zwrócić uwagę na warunki techniczne i infrastrukturalne. Omawiane wytyczne dotyczą wyższych szczebli i często niektóre wymagania sprzętowe są nie do spełnienia w niższych klasach i z oczywistych powodów należy je pominąć w przygotowaniach do meczu.

Do czynności, które należy wykonać przez rundą rozgrywkową należą:

- wysłanie zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do lokalnej jednostki Policji oraz władz gminy (ew. Straży Miejskiej) z informacją o ogólnym terminarzu rozgrywek na najbliższą rundę,

- zwrócenie uwagi podczas negocjacji umowy najmu stadionu, na zakres obowiązków administratora/operatora stadionu w zakresie przygotowania obiektu do meczu, tj. godzina przekazania i zwrotu obiektu, przygotowanie trybun i toalet, czyste krzesełka, kompletne ogrodzenie zewnętrzne, udostępnienie kluczy, zasady przygotowania i udostępniania regulaminów, zasady ochrony fizycznej obiektu w dniu meczowym/poza dniem meczowym itp.,

- przygotować ogólne plany obiektu oraz plany organizacji meczu wraz z planowanym rozstawieniem służb. Takie dokumenty będą stanowiły znaczącą pomoc podczas współpracy z innymi podmiotami.

Do czynności, które należy wykonać nie później niż 7 dni przed meczem należą:

- kontakt z przedstawicielem klubu drużyny gościa, w celu uzyskania informacji na temat przewidywanej liczby kibiców, ich charakterystyki oraz ewentualnych zagrożeń (np. dotychczasowe zachowanie, liczebność, moment przybycia na stadion, stosowane oprawy),

- uzyskanie podstawowych informacje nt. przyjazdu drużyny gości na mecz, w tym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za podróż (zwykle taką funkcję pełni kierownik drużyny).

- dokonanie analizy zagrożeń najbliższego meczu (Należy zastanowić się, co może wydarzyć się podczas najbliższych zawodów i spróbować podjąć działania zaradcze, także z przedstawicielami podmiotów publicznych. W trakcie dokonywania analizy zagrożeń, zawsze rozważać niezależnie trzy fazy meczu: faza wejścia widzów na obiekt; faza przebywania widzów na obiekcie, w tym mecz; faza rozejścia się widzów po),

- upewnienie się, że rozważono następujące elementy organizacji meczu:

a) Drużyna gości (popularność, miejsce w tabeli),

b) Przewidywana całkowita liczba widzów w kontekście pojemności stadionu,

c) Przewidywana liczba widzów grupy dopingowej (ultras) drużyny gości i gospodarzy,

d) Termin meczu (weekend czy środek tygodnia, godzina meczu),

e) Godzina otwarcia bram dla publiczności (im większe zainteresowanie meczem, tym wcześniej należy udostępniać stadion dla publiczności),

f) Zagrożenia związane z obiektem (np. przebudowa stadionu),

g) Prawdopodobne warunki pogodowe oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie kibiców (w zależności od pory roku i pogody rozważyć m.in. kwestie oblodzeń na obiekcie, możliwych zasłabnięć z powodu upałów itp.),

h) Wydarzenia rozrywkowe, które będą odbywały się w danej miejscowości i/lub okolicy oraz mogą mieć wpływ na organizację meczu oraz zachowanie kibiców (np. dni miasta, koncert, festyn, mecz innej drużyny itp.),

i) Przewidywane utrudnienia drogowe / komunikacyjne (np. przebudowa ulic),

j) Strategia sprzedaży biletów (np. wstęp bezpłatny – utrudniony system zliczania osób wchodzących, konieczność przeprowadzania przedsprzedaży biletów ze względu na duże zainteresowanie).

- wysłanie zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do lokalnej jednostki Policji, Straży Miejskiej / Gminnej oraz władz gminy z informacją o terminie i godzinie meczu, drużynach biorących udział w meczu oraz o przewidywanej liczbie widzów (całkowitej, grupy dopingowej drużyny gospodarzy, grupy dopingowej drużyny gości). Równocześnie należy poinformować o terminie planowanych spotkań organizacyjnych, w których powinien wziąć udział przedstawiciel danej instytucji.

- jeśli nie dokonano tego dotychczas, podjąć decyzję i złożyć odpowiednie zamówienia odnośnie wymaganego zaangażowania służb technicznych stadionu, służb ochrony/zabezpieczenia, służb medycznych.

- w przypadku meczu cieszącego się dużym zainteresowaniem mediów upewnić się, że określone zostały instrukcje dotyczące obsługi przedstawicieli mediów (punkt i godziny wydawania akredytacji/kamizelek, miejsce konferencji prasowej oraz inne udogodnienia dla mediów, np. podest na kamerę, bezpłatny dostęp do internetu / hasło do wifi).

Do czynności, które należy wykonać nie później niż 1 dzień przed meczem należą:

- potwierdzenie wszystkich dotychczasowych, najważniejszych ustaleń związanych z organizacją i bezpieczeństwem meczu, przede wszystkim w zakresie kibiców klubu drużyny gości.

- sprawdzenie prognozy pogody przewidzianej na dzień meczowy i przygotowanie się na różne okoliczności np. upał, opady deszczu czy śniegu.

- przygotowanie się na okoliczność odwołania/przerwania meczu (W każdej sytuacji organizator powinien być przygotowany na konieczność odwołania meczu/zakończenia meczu przed upływem regulaminowego czasu gry, co może wymagać posiadania odpowiedniej polityki informacyjnej, szczególnie w kontekście procesu zwrotu biletów lub ich wymiany. W związku z tym zaleca się, aby spiker zawodów/kierownik ds. bezpieczeństwa/osoba odpowiedzialna w klubie za bezpieczeństwo imprezy posiadała przygotowane komunikaty do odczytania w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności).

Do czynności, które należy wykonać w dniu meczu należą:

- przybycie na co najmniej 2 godziny przed udostępnieniem obiektu dla publiczności Kierownika ds. bezpieczeństwa/osoby odpowiedzialnej w klubie za organizację i bezpieczeństwo imprezy,

- a po przybyciu na stadion tej osoby należy sprawdzić czy:

a) systemy techniczne/alarmowe/bezpieczeństwa istniejące na obiekcie są sprawne i przygotowane do meczu, tj. kołowroty, nagłośnienie i wyposażenie spikera zawodów, zasilanie elektryczne (właściwe i awaryjne), oświetlenie, sprzęt do komunikacji (radia, megafony), systemy alarmowe oraz monitoring wizyjny, o ile obiekt jest w taki wyposażony.

b) parkingi dla sędziów zawodów, drużyn, delegata meczowego/delegata ds. bezpieczeństwa, obserwatora są odpowiednio przygotowane (wolne miejsca, zabezpieczone/chronione oznakowane),

c) pokój pierwszej pomocy medycznej jest odpowiednio przygotowany, oznaczony i wyposażony,

d) na wszystkich bramach stadionu wywieszone są regulaminy wstępu (obiektu i/lub meczu piłki nożnej),

e) ogrodzenie obiektu jest kompletne i nie ma żadnych przejść, przez które mogą dostać się niepowołane osoby,

f) wszelkie strefy związane z obsługą drużyn/sędziów/delegatów są odpowiednio wydzielone i zabezpieczenie (niedostępne dla postronnych osób),

g) trybuny oraz inne przestrzenie dostępne dla publiczności są wolne od przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zostać użyte jako pociski (butelki, kamienie itp.),

h) linie boiska są oznaczone zgodnie z przepisami,

i) chorągiewki narożne są odpowiednio zamontowane,

j) siatki w bramkach są szczelne,

k) szatnia dla sędziów zawodów jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

l) szatnia dla drużyny gości jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

m) szatnia dla drużyny gospodarzy jest przygotowana (uprzątnięta, dostęp do ciepłej wody, sprawne zamknięcie na klucz lub ochrona),

n) ławki dla rezerwowych są czyste i kompletne,

o) nosze i noszowi pozostają do dyspozycji już od początku trwania rozgrzewki.

Podczas spotkania organizacyjnego w dniu meczu należy:

- upewnić się, że ustalono sposób komunikacji pomiędzy organizatorem (kierownikiem ds. bezpieczeństwa, spikerem)/delegatem/obserwatorem/sędzią zawodów/kierownikami drużyn/Policją itp. – w szczególności na wypadek przerwania meczu lub konieczności zakończenia zawodów przed upływem regulaminowego czasu gry.

- sporządzić listę kontaktową, zawierającą numery telefonów komórkowych wszystkich uczestników spotkania organizacyjnego oraz udostępnienie kopii niniejszej listy wszystkim zaangażowanym osobom (nieobowiązkowe, ale zasadne).

Podczas odprawy ze stewardami/pracownikami ochrony /służbami medycznymi/spikerem zawodów omówić następujące kwestie:

- plan rozmieszczenia pracowników ochrony/stewardów oraz zakres obowiązków na każdym z posterunków / obszarów chronionych (tzw. harmonogram dnia meczowego służb organizatora),

- łączność pomiędzy poszczególnymi członkami służb organizatora,

- liczbę, sposób przyjęcia oraz przygotowanie sektora dla kibiców klubu drużyny gości (jeśli przewiduje się ich obecność),

- sposób segregacji kibiców obydwu drużyn, poczynając od terenów zewnętrznych, przylegających do stadionu (np. parkingi, drogi dojścia do stadionu itp.),

- system wstępu na obiekt: bilety, akredytacje, karty parkingowe, inne przepustki – zaprezentować wzory wszystkich obowiązujących podczas danej imprezy dokumentów,

- godzinę otwarcia bram i przewidywaną liczbę widzów,

- przewidywaną pogodę,

- przewidywane zagrożenia (np. pirotechnika, kontrowersyjne transparenty, osoby pod wpływem alkoholu itp.)

- komunikaty spikera zawodów (sprawdzić, które są przygotowane),

- zabronione przedmioty,

- zabronione zachowania.

W trakcie meczu należy:

- prowadzić ciągłą obserwację trybun,

- nadzorować pracę stewardów/pracowników ochrony, których kompetencje i zachowanie w znaczącym stopniu wpływają na bezpieczeństwo na obiekcie. Zwracać szczególną uwagę na ich postawę.

- obserwować zachowanie publiczności na trybunach oraz w pasażach, w pobliżu toalet i punktów gastronomicznych. Nagłe przemieszczanie się grupy widzów lub zatłoczenie w danym punkcie stadionu wymagać będzie dokładniejszego sprawdzenia sytuacji.

Do obowiązków po meczu należą:

- odnotowanie wszystkich wydarzeń negatywnych, które miały miejsce podczas meczu/w związku z imprezą,

- odnotowanie ewentualnych zniszczeń infrastruktury obiektu,

- wnioski wynikające z organizacji danego meczu omówić ze stewardami/pracownikami ochrony, a także z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych (np. z Policją, Strażą Miejską),

- w razie konieczności dokonać zmiany istniejących planów / napraw na stadionie.

Oczywiście – jak podkreślają przedstawiciele Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN - wszelkie podsumowania sposobu organizacji i przebiegu danej imprezy są w rzeczywistości pierwszą odprawą organizacyjną przed kolejnym meczem.

A Państwo, jakie mają doświadczenia w tym zakresie? Czekamy na opinie.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności