Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowelizacja przepisów dotyczących pośredników transakcyjnych i podmiotów z nimi współpracujących

22.12.2022

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej niedawno uchwalił nowelizację uchwały dotyczącej pośredników transakcyjnych. Przybyło nowych obowiązków, poszerzono też m.in. przypadki występowania konfliktu interesów.

Nowelę przeprowadzono Uchwałą nr XI/158 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi (dalej: Uchwała). 

W Art. 3 Uchwały dodano ust. 6 w następującym brzmieniu:

6.Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, również gdy Zawodnik, który ma ważną umowę pośrednictwa, zawierającą klauzulę jej wyłączności, w okresie jej obowiązywania podpisuje umowę pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym, która obowiązuje w tym samym czasie oraz obowiązuje na ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy. W takim przypadku Zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 8 ust. 6 poniżej.

Do tej pory odpowiedzialność dyscyplinarna nie obejmowała zawodnika popełniającego taki czyn. Nie był on penalizowany, choć ze względów etycznych, czy choćby codziennych, ekonomicznych niepożądany. Skoro zawodnik ma umowę z pośrednikiem na wyłączność to nie powinien w tym zakresie wyłączności podpisywać umowy na wyłączność z innym pośrednikiem. Teraz to „nie powinien” znalazło się w zakresie „konfliktu interesów”.

Dodano także ust. 8a w art. 4 Uchwały:

8a). W okresie obowiązywania umowy pośrednictwa jej wcześniejsze wykreślenie z Systemu rejestracyjnego pośredników PZPN jest możliwe w przypadku stwierdzenia jej nieważności lub jej nieistnienia prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a w przypadkach braku sporu pomiędzy Zawodnikiem oraz Pośrednikiem decyzją Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Z kolei do art. 6 Uchwały dodano ust. 5.¹ w następującym brzmieniu:

5.¹ Pośrednik zobowiązany jest przed podpisaniem umowy pośrednictwa do upewnienia się czy Zawodnik nie ma podpisanej ważnej umowy pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym pośrednikiem transakcyjnym, w szczególności poprzez sprawdzenie w Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy). W przypadku doprowadzenia do sytuacji, w której Zawodnik będzie miał zawarte dwie lub więcej umów pośrednictwa z klauzulą wyłączności zawartych na ten sam okres lub gdy zawodnik obowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz poprzedniego pośrednika transakcyjnego, Pośrednik naruszający niniejszy przepis podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym w przypadku rażącego naruszenia powyższego przepisu kara dyscyplinarna orzeczona wobec Pośrednika nie będzie niższa niż 2 (dwa) lata bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności przez Pośrednika.

To bardzo ważny obowiązek spoczywający teraz na pośredniku transakcyjnym, bowiem będzie on musiał sprawdzać przed podpisaniem umowy pośrednictwa czy zawodnik nie ma podpisanej ważnej umowy pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym pośrednikiem transakcyjnym lub czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy).

Podobny obowiązek ma teraz zawodnik, bowiem do art. 8 dodano ust. 6 w następującym brzmieniu:

6.Zawodnik, przed podpisaniem kolejnej umowy pośrednictwa powinien upewnić się, iż nie obowiązuje go ważna umowa pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy), zawierająca klauzulę wyłączności. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym w przypadku rażącego naruszenia powyższego przepisu kara dyscyplinarna orzeczona wobec Zawodnika nie będzie niższa niż 6 (sześć) miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji.

W obu przypadkach za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary dyscyplinarne. Wyższe zagrożenie mamy w przypadku pośredników, niższe dla zawodników, bo maksymalny wymiar kary zakazu działalności dla pośrednika to 2 lata, a dyskwalifikacji dla zawodnika – 6 miesięcy.

Ponadto do Deklaracji Pośrednika stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 r. Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi dodano pkt 4a w następującym brzmieniu:

4a. Zobowiązuję się do każdorazowego upewnienia się czy Zawodnik, z którym będę nawiązywał współpracę na zasadzie Umowy Pośrednictwa, nie ma podpisanej ważnej Umowy Pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym Pośrednikiem Transakcyjnym. W szczególności zobowiązuję się do każdorazowego sprawdzania w Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN, czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy) oraz niniejszym poddaję się odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Uchwały w przedmiotowym zakresie.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu PZPN, Uchwałą nr XI/159 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym dodano środek zapobiegawczy, który może być stosowany wobec pośredników transakcyjnych. W art. 129 dodano pkt h) w następującym brzmieniu – zakaz prowadzenia działalności pośrednika transakcyjnego lub zakaz zawierania nowych umów pośrednictwa z zawodnikami i klubami.

Warto jeszcze przypomnieć, że zgodnie z art. 128 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: RD PZPN), środek zapobiegawczy stosuje się w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego wobec osób fizycznych oraz klubów.

A zgodnie z art. 129 RD PZPN mamy następujące rodzaje środków zapobiegawczych i wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze:

a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,

b) klubu – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz dokonywania transferów, zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu, zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie

c) trenera – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich,

d) działacza klubowego – zakaz reprezentowania klubu,

e) działacza związkowego – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej,

f) sędziego – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich,

g) obserwatora i delegata – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i kwalifikacyjnej,

h) pośrednika transakcyjnego - zakaz prowadzenia działalności pośrednika transakcyjnego lub zakaz zawierania nowych umów pośrednictwa z zawodnikami i klubami.

Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego, czas trwania środka zapobiegawczego oraz zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego uregulowane zostały w art. 130-132 RD PZPN. Zainteresowanych odsyłam do lektury!

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.