Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka o sportowym sądownictwie arbitrażowym

05.10.2018

2 października 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w łączonej sprawie Mutu i Pechstein przeciwko Szwajcarii. Skarżący, czyli były piłkarz Adrian Mutu oraz niemiecka panczenistka Claudia Pechstein zarzucili Sportowemu Trybunałowi Arbitrażowemu (CAS) naruszenie art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu), co miało wynikać z rzekomego braku niezależności i bezstronności po stronie CAS.

Kwestie poruszone przez sportowców miały charakter systemowy, odnosiły się bowiem w dużym stopniu do sposobu kształtowania listy arbitrów, która, jakkolwiek bardzo szeroka (ponad 300 nazwisk), stanowi jedyne źródło wyboru rozjemcy w przedmiotowej sprawie, tzn. strony mogą wybrać arbitra tylko i wyłącznie z tejże listy. Oprócz tego podważona została jurysdykcja CAS, sporne było bowiem to, czy wybór Trybunału przez skarżących był swobodny i jednoznaczny, a także podniesiono szereg innych kwestii, spośród których najistotniejsza dotyczyła jawności postępowania przed CAS w odniesieniu do Claudii Pechstein. Wobec takich zarzutów, orzeczenie ETPCz mogło stanowić solidną podstawę do tego, by Sportowy Trybunał Arbitrażowy stracił swoją silną legitymację organu jurysdykcyjnego w sporach sportowych, gdyby Europejski Trybunał przychylił się do stanowiska skarżących.

Sprawa Mutu

Sprawa Adriana Mutu dotyczyła odszkodowania, jakie piłkarz musiał wypłacić na rzecz Chelsea F.C. za to, że jako zawodnik tego klubu został zawieszony ze względu na wykrycie w jego organizmie obecności kokainy podczas kontroli antydopingowej organizowanej przez angielską federację piłkarską (FA) w 2004 roku. Chelsea rozwiązała kontrakt z zawodnikiem, a w kwietniu 2005 Komitet Apelacyjny Premier League (FAPLAC), do którego sprawę skierowali Mutu i Chelsea uznał, że „po stronie Zawodnika doszło do jednostronnego naruszenia umowy bez uzasadnionej przyczyny”. Mutu złożył skargę do CAS, który podtrzymał przedmiotową decyzję w grudniu 2005. W maju 2006 Chelsea wszczęła postępowanie odszkodowawcze przed Wydziałem ds. Rozwiązywania Sporów FIFA, który zobowiązał Adriana Mutu do spłaty 17 milionów euro na rzecz Klubu. Następnie zaś CAS odrzucił apelację Adriana Mutu, w związku z czym we wrześniu 2009 Zawodnik złożył wniosek o uchylenie decyzji Sportowego Trybunału Arbitrażowego do Szwajcarskiego Sądu Federalnego (będącego organem odwoławczym względem CAS).

Zawodnik podnosił, że CAS nie był ani niezależny, ani bezstronny. Oparł się na anonimowym e-mailu stwierdzającym, że jeden z arbitrów tego sądu był partnerem w kancelarii prawnej reprezentującej interesy właściciela Chelsea, a także, że inny arbiter był w składzie orzekającym CAS, uznającym Mutu za winnego i podtrzymującym decyzję FAPLAC. W czerwcu 2010 Szwajcarski Sąd Federalny uznał jednak, że skład CAS w przedmiotowej sprawie był niezależny i bezstronny i oddalił wniosek.

Adrian Mutu

Źródło: http://lookplus.ro/mutu-idol-pentru-un-super-jucator-din-liga-1-eram-foarte-mandru/

Sprawa Pechstein

Sprawa Claudii Pechstein także była związana z niedozwolonymi substancjami. W lutym 2009 wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach świata musieli przejść testy antydopingowe. Po analizie próbek krwi skarżącej, komisja dyscyplinarna Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) nałożyła na nią karę dwuletniego zawieszenia. W lipcu 2009 wraz z Niemiecką Federacją Łyżwiarstwa Szybkiego wniosła skargę do CAS na powyższą decyzję.

Posiedzenie przed CAS odbyło się przy zamkniętych drzwiach, pomimo żądań Pechstein dotyczących ujawnienia postępowania. W listopadzie 2009 CAS podtrzymał decyzję o dwuletnim zawieszeniu zawodniczki. W grudniu 2009 Pechstein odwołała się do Szwajcarskiego Sądu Federacji, by ten uchylił decyzję CAS. Powołała się na brak niezależności i bezstronności, przejawiające się w doborze arbitrów, „bezkompromisowym” podejściu Przewodniczącego CAS oraz odmowie upublicznienia postępowania. W lutym 2010 Szwajcarski Sąd Federalny odrzucił wniosek Zawodniczki.

Claudia Pechstein źródło: https://www.n-tv.de/sport/Pechstein-wird-erneut-zum-Streitfall-article20236002.html

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Opierając się na art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skarżący twierdzili, że CAS nie może być uznany za niezależny i bezstronny sąd. Druga skarżąca podkreśliła, że posiedzenie było niejawne zarówno  przed komisją dyscyplinarną ISU, CAS jak i Szwajcarskim Sądem Federalnym, pomimo jej wyraźnych żądań w tym zakresie. Opierając się na Artykule 4 §1 (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej) i Artykule 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji i Artykułu 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności), Mutu zaskarżył też sumę, jaką zasądzono od niego na rzecz Chelsea.

ETPCz rozpatrzył skargę, swoje rozważania rozpoczynając od ustalenia tego, czy zgoda na poddanie sprawy przed CAS była po stronie skarżących wyrażona dobrowolnie i jednoznacznie. Ciekawie przedstawia się rozstrzygnięcie względem Pechstein – Trybunał uznał, że jej zgoda na jurysdykcję CAS nie została swobodnie przyznana, ponieważ jedynymi dostępnymi dla niej możliwościami było przyjęcie klauzuli arbitrażowej i zarabianie na życie poprzez zawodowe uprawianie sportu lub odrzucenie klauzuli i całkowite zaniechanie swojej działalności zawodowej. W odniesieniu do Mutu ETPCz wskazał, że piłkarz wprawdzie nie był zmuszony do przyjęcia jurysdykcji CAS, nie zrzekł się jednak jednoznacznie prawa do rozpatrzenia jego sprawy przez niezależny i bezstronny trybunał, a jedynie zażądał wycofania arbitra wybranego przez Chelsea.

W związku z tym Trybunał musiał sprawdzić, czy CAS stanowił "niezależny i bezstronny sąd ustanowiony ustawą" w chwili rozpatrywania spraw skarżących. ETPCz uznał, że „CAS miał pełną jurysdykcję do zbadania, na podstawie przepisów prawa i po przeprowadzeniu postępowania w określony sposób, każdej sprawy przedłożonej mu w ramach sporów. Ponadto skarżącym przysługiwało prawo do odwołania do Szwajcarskiego Sądu Federalnego. Wreszcie, Szwajcarski Sąd Federalny zawsze uważał decyzje CAS za «prawdziwe wyroki, podobne do orzeczeń sądów państwowych». CAS miał zatem status trybunału ustanowionego przez prawo".

W odniesieniu do braku równowagi między federacjami a sportowcami w mechanizmie wyboru arbitrów, Trybunał wskazał, że panel arbitrażowy w niniejszej sprawie składał się z trzech arbitrów wybranych z listy sporządzonej przez Międzynarodową Radę Arbitrażu ds. Sportu ( "ICAS"), w związku z czym możliwości Pechstein co do wyboru arbitra rzeczywiście były ograniczone poprzez obligatoryjne wskazanie kogoś z przedmiotowej listy arbitrów.

Jednakże, lista składała się z ponad 300 nazwisk, a panczenistka nie wskazała żadnych okoliczności faktycznych uprawdopodobniających braki w niezależności lub bezstronności któregokolwiek z arbitrów z listy. W odniesieniu do składu panelu arbitrażowego, który orzekał w jej sprawie, zakwestionowała tylko jednego arbitra, przewodniczącego panelu, bez uzasadnienia swoich zarzutów. Trybunał przyznał, że organizacje spierające się przed CAS wywarły znaczący wpływ na dobór arbitrów, jednak tylko na podstawie tegoż wpływu nie można wnioskować, że na liście są arbitrzy pozbawieni niezależności bądź bezstronności w stosunku do tych organizacji. Trybunał uznał metodę wybierania arbitrów z listy za spełniającą wymagania co do niezależności i bezstronności.

Do tej kwestii, nie pierwszy raz budzącej zresztą wątpliwości ze względu na zarzut braku równowagi między sportowcami a innymi podmiotami związanymi ze sportem w kwestii wyboru arbitrów, odniósł się także sam CAS. W oficjalnym stanowisku Sportowego Trybunału Arbitrażowego, stanowiącym komentarz do wyroku ETPCz wyczytać można, że: „Europejski Trybunał pochylił się nad zarzutami skarżących, którzy podważali niezależność i bezstronność arbitrów – ETPCz podkreślił, że fakt finansowania CAS przez podmioty związane ze sportem nie stanowi wyraźnej podstawy, by doszukiwać się wobec tego braku niezależności lub bezstronności arbitrów czy jakichkolwiek instytucji CAS. ETPCz doszło do tego wniosku przez analogię – krajowe sądy są finansowane przez rządy państw, jednak nikt nie podważa ich bezstronności czy niezależności w sporach pomiędzy obywatelami a rządem”.

W powyżej przedstawionym wnioskowaniu Europejskiego Trybunalu Praw Człowieka brak zatem prawnie doniosłych elementów, które zmieniałyby sposób postrzegania CAS na arenie międzynarodowej, uznawanie go za stabilny i działający zgodnie z prawem trybunał, czy wprowadzało jakieś inne radykalne zmiany w systemie jurysdykcyjnym prawa sportowego. ETPCz zgodził się bowiem ze stanowiskami organów, które poprzedzały drogę Claudii Pechstein i Adriana Mutu w dochodzeniu ich roszczeń (FAPLAC/ISU, CAS, SSF) – uznał CAS za „trybunał umocowany prawnie”, a zarzuty bezstronności i niezależności arbitrów oddalił twierdząc, że są bezzasadne i niedostatecznie udowodnione.

Istotną zmianę wprowadziło natomiast stanowisko ETPCz dotyczące procedowania w sprawach dyscyplinarnych – otóż w odniesieniu do zarzutu Claudii Pechstein, dotyczącego braku publicznego wysłuchaniazed komisją dyscyplinarną ISU, CAS i Szwajcarskim Sądem Federalnym, Trybunał uznał, że zasady dotyczące publicznego charakteru postępowań w sprawach cywilnych mają zastosowanie do sądów powszechnych i organów dyscyplinarnych i wobec wyraźnego żądania Claudii Pechstein, taki publiczny charakter postępowania powinien jej być zagwarantowany. Jednocześnie Trybunał uznał, że „kwestia zasadności nałożonej na nią kary za doping, rozpatrywana w ramach tego postępowania, wymagała publicznego wysłuchania, które byłoby przedmiotem publicznej kontroli”.

ETPCz w związku z powyższym orzekł, że Szwajcaria powinna zapłacić Claudii Pechstein 8.000 EUR za szkody o charakterze niemajątkowym. Dla samej zawodniczki nie jest to być może zmiana rewolucyjna, jednak wypracowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka linia orzecznicza najprawdopodobniej będzie stanowić bardzo istotną zmianę w sposobie prowadzenia postępowań przed CAS w sprawach dyscyplinarnych, które od tej pory będą miały jawny charakter.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.