Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

09.01.2024

Kontynuując „podróż” po Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej dziś o rozdziale „utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN”. To znaczy, że przyjrzymy się karom jakie ponoszą strony postępowania dyscyplinarnego za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, czy też za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców czy też niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, czy też wreszcie za zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne.

Często mówi się o tym tak: „narozrabiali kibice, a płaci klub”. I jest właśnie tak, jak w tym potocznym zwrocie zdanie wcześniej, bo klub odpowiada za kibiców na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy, ale też przekonamy się w dalszych akapitach, że odpowiedzialność mogą ponieść nie tylko kluby, ale również inne podmioty, np. osoby fizyczne.

W art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: RD PZPN) została uregulowana odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie. Tutaj karę ponosi klub, a zgodnie z art. 64  § 1,  „za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się klubowi karę…”.

Tutaj katalog tych kar jest „bogaty”, bo może to być:

- kara pieniężna

- weryfikacja zawodów jako walkower

- rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu

- zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

- rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

- zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

- wykluczenie z rozgrywek,

- zawieszenie lub pozbawienie licencji.

Jak się przekonamy pod koniec artykułu, organ dyscyplinarny za przewinienia z tego rozdziału może nałożyć na obwinionego więcej niż jedną karę zasadniczą. Warto też przyjrzeć się regulacji art. 64 § 2, zgodnie z którym, kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa. Czyli nie tylko samo naruszenie porządku przez kibiców powoduje odpowiedzialność, ale także niewykonywanie pewnych z góry już narzuconych obowiązków, wynikających z przepisów szczególnych o bezpieczeństwie meczów.

To samo co tyczy się organizatora zawodów – klubu, w zgodzie z art. 64 RD PZPN, dotyczy też klubu, którego autoryzowana grupa kibiców pojechała „w delegację”, jak zwykło się nazywać potocznie wyjazdy kibiców na mecze wyjazdowego ich klubu. I tu mamy wprowadzony kilka lat temu art. 64¹ RD PZPN, który odnosi się do kwestii niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców. Pamiętajmy, że taka grupa musi być autoryzowana przez klub, a wówczas za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski, wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.

Art. 65 przewiduje natomiast odpowiedzialność osób fizycznych za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez te osoby. Zgodnie z art. 65 § 1, za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę:

- upomnienia,

- nagany,

- karę pieniężną od 500 zł,

- dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.

Z kolei w świetle art. 65§ 2, jeżeli na skutek niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się karę:

- karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,

- dyskwalifikacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące,

- zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 66 RD PZPN przewiduje z kolei odpowiedzialność kibiców. I tak, wedle § 1, za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion. Czyli jest to uprawnienie do wydania tzw. „związkowego zakazu stadionowego”. I taki sam zakaz może być nałożony za „wybryki” podczas samego wyjazdu, w drodze na mecz, a nie w okolicach stadionu i na samym stadionie. I tutaj zgodnie z art. 66 § 2, za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.

Kolejny delikt, uregulowany w tym rozdziale, a dokładnie w art. 67, to zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne. I tutaj, w świetle § 1, za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze, wymierza się kary: klubom, kibicom i innym osobom.

W odniesieniu do klubów są to kary:

- pieniężna nie niższa niż 5.000 zł,

- weryfikacja zawodów jako walkower,

- rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,

- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

- zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

- wykluczenie z rozgrywek,

- przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

W odniesieniu do kibiców – zakaz wstępu na stadion do 2 lat, a w odniesieniu do innych osób fizycznych:

- dyskwalifikacja na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,

- kara pieniężna nie niższa niż 5.000 zł,

- zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Zgodnie z art. 67 § 2, maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6 punktów za drugie naruszenie, a zgodnie z § 3, kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek (orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie. Wreszcie, zgodnie z § 4, w przypadku, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 5.000 zł. Jeżeli natomiast takie zdarzenie wywołała wcześniejsze zakończenie meczu, to w § 5 mamy postać kwalifikowaną, właśnie związaną z zakończeniem meczu i tutaj, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł.

I na koniec o art. 68 RD PZPN czyli o zasadach szczególnych dotyczących kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. Po pierwsze, wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. Czyli wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary. Można jedynie wnieść do organu II instancji przed rozpoznaniem sprawy o zawieszenie rygoru wykonalności.

Po drugie, w przypadku, jeżeli naruszenie opisane w tym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny. Po trzecie, domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu. Po czwarte, w przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu. Po piąte, za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.