Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Transfer zawodnika o statusie amatora w piłce nożnej

25.04.2023

Ostatnio pisaliśmy o tym kiedy można zmienić klub poza oknem transferowym? Wyjątki obejmujące piłkarzy i piłkarki, a dziś o transferze definitywnym zawodnika (piłkarza/piłkarki) o statusie amatora, bo taki transfer jest jak najbardziej możliwy na podstawie § 28 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (dalej: Uchwała).

Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny (§ 28 ust. 1 Uchwały). A co jeśli nie będzie porozumienia między klubami? Odpowiedź znajdujemy w § 28 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kluby nie dogadają się w sprawie przynależności klubowej zawodnika – amatora to o jego przynależności klubowej rozstrzyga odpowiedni organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, mogą wystąpić klub pozyskujący lub odstępujący.

Właściwość organów została określona w § 29 Uchwały. Organami I instancji są:

- właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach Ekstraklasy;

- Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach I i II ligi, Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet oraz w sytuacji sporu między klubami, których siedziby znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej;

- właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez ten Związek;

-  właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez ten Związek.

Z kolei organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji w sprawach zmiany przynależności klubowej zawodników są:

- Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

- Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej prowadzący rozgrywki III ligi;

- komisja odwoławcza Związku Piłki Nożnej w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej.

Termin na wniesienie odwołania od decyzji I instancji wynosi 3 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

Warto też jeszcze przypomnieć już w szerszym kontekście nie tylko zmiany przynależności przez piłkarzy / piłkarki amatorów, ale również zawodników / zawodniczki profesjonalnie uprawiające piłkę nożną, że za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas pobierane są opłaty. Związki piłki nożnej (wojewódzkie) ustalają we własnym zakresie. W niektórych przypadkach, a konkretnie tych określonych w § 37 ust. 18 Uchwały, wojewódzkie związki piłki nożnej mogą zwolnić kluby od opłat.

Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas ustalają we własnym zakresie związki piłki nożnej, z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 18.

Warto przedstawić przepisy § 37, bo tam zostały przedstawione wysokości opłat:

§ 37

 1. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego.
 2. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.
 3. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego.
 4. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł
 • dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł.
 1. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł
 • dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł.
 1. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego.
 2. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustalonego ekwiwalentu transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty I raty.

 1. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od dnia wydania ITC.

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego przekazywana jest w ratach, wówczas opłata 1,5% na rzecz PZPN również następuje w ratach, w ciągu 14 dni od terminów płatności każdej z rat.

 1. Klub pozyskujący zawodnika wolnego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 3.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 2.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł
 • dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł.
 1. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł
 • dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł.
 1. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł
 • dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł
 • dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł.
 1. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty wskazane w ust. 1, 2, 6, 9-11 rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC.
 2. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej:

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500 zł

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł

 1. Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej.
 2. Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w prowadzonych przez siebie rozgrywkach, ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, przy czym:
 • w przypadku rozgrywek piłki nożnej mężczyzn opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% ustalonych dla zawodników II ligi,
 • w przypadku rozgrywek piłki nożnej kobiet opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% ustalonych dla zawodniczek I ligi kobiet.
 1. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości:
 • w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach Ekstraklasy – 750 złotych,
 • w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach I lub II ligi – 500 złotych,
 • w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach III ligi - 300 złotych,
 • w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach klas niższych - 150 złotych,
 • nie pobiera się opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet.
 1. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego transferowania opłaty nie są pobierane. W tym przypadku związek, na terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest zobowiązany sporządzić na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.
 2. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłat o których mowa w ust. 1-5 i 9-11 lub zwolnić klub z obowiązku ich uiszczenia.
 3. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do wyższej klasy niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz właściwego związku piłki nożnej.

Wierzymy, że udało nam się przybliżyć tę tematykę. Gdyby mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt na bok@prawosportowe.pl

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.