Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – zmiana dotycząca uzasadnień decyzji przez organy dyscyplinarne

10.10.2023

Ostatnia nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: RD PZPN) wprowadzona Uchwałą nr IX/156 z dnia 20 września 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN przynosi wiele zmian w akcie prawnym regulującym zasady odpowiedzialności w sporcie piłki nożnej w Polsce. Uchwała zawiera ponad 80 zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym. Jedne z najważniejszym zmian dotyczą uzasadnień decyzji organów dyscyplinarnych, co ma dla stron postępowania, w szczególności obwinionych w sprawach dyscyplinarnym niebagatelne znaczenie.

Od 1 października 2023 r., czyli od dnia wejście w życie zmian uzasadnienie orzeczenia zgodnie z art. 143 §3 RD PZPN sporządza się na wniosek:

- strony,

- zainteresowanego,

- Rzecznika Dyscyplinarnego,

- Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia należy złożyć do organu, który wydał orzeczenie. Wniosek składa się ustnie do protokołu lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia albo jego doręczenia, jeżeli strona nie była obecna podczas ogłoszenia.

Jeszcze gwoli wyjaśnienia, zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, a nie jest obwinionym w sprawie (z art. 112 §2 RD PZPN).

Przed nowelizacją – zgodnie z art. 143 §2 RD PZPN, orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, doręczało się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie. Zgodnie z §3,  organy nie uzasadniały orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wyjątki od obowiązującej od 1 października 2023 r. zasady sporządzania uzasadnień decyzji organów dyscyplinarnych zostały zawarte w art. 143 §4 RD PZPN, zgodnie z którym orzeczenie któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności albo orzeczenie, które jest natychmiast wykonalne albo orzeczenie, w którym wymierzono karę dyskwalifikacji określoną liczbą meczów, która to kara może zostać wykonana w terminie 1 miesiąca lub krótszym od dnia ogłoszenia orzeczenia jest uzasadniane z urzędu w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Uzasadnienie sporządza się od 1 października br. w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem § 4, czyli uzasadnień sporządzanych z urzędu, gdzie organ ma 7 dni na sporządzenie uzasadnienia decyzji od jej ogłoszenia.

Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie, a także wskazanie motywów jakimi kierował się organ dyscyplinarny wymierzając karę.

Art. 143 §6 RD PZPN reguluje kiedy organ I instancji pozostawia wniosek o sporządzenie uzasadnienia bez dalszego biegu. Dzieję się tak, jeżeli jest on niedopuszczalny, spóźniony lub dotknięty brakami. Decyzja organu w zakresie pozostawienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia bez dalszego biegu nie podlega zaskarżeniu. Organ może również sporządzić uzasadnienie takiej decyzji z urzędu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

Po nowelizacji pozostał przepis mówiący o tym, że orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie uzasadnia się (art. 143 §7 RD PZPN).

Orzeczenia doręcza się również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i zainteresowanemu, jeżeli brali udział w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego, niezależnie od tego czy ten brał udział w sprawie. Warto jeszcze dodać, że w nowym art. 143 §9 RD PZPN znalazła się istniejąca dotychczas „furtka” dla organu dyscyplinarnego, stanowiąca, że z uwagi na precedensowy charakter lub zawiłość sprawy organ dyscyplinarny może odroczyć publikację orzeczenia na czas nieprzekraczający 14 dni.

Fundamentalne znaczenie ma teraz art. 144 §3 RD PZPN, który stanowi, iż Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia. Do tej pory, gdy uzasadnienie było co do zasady sporządzane z urzędu, wystarczyło, że było ono doręczone wraz z decyzją i od daty tego doręczenia biegł termin. Teraz by się odwołać, trzeba złożyć wniosek o uzasadnienie, by otrzymać decyzję wraz z uzasadnieniem.

Przy okazji kwestii uzasadnień decyzji i odwołań do organu II instancji, warto przypomnieć – choć nie jest to bezpośrednio związane z tym artykułem – postanowienie art. 144  §6, które wskazuje, że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności, czyli jeśli decyzja nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności, to kara wobec obwinionego, z chwilą złożenia odwołania zostaje wstrzymana. Np. mamy karę dyskwalifikacji zawodnika w liczbie np. 6 meczów za wysoce niesportowe zachowanie i organ dyscyplinarny I instancji nie nałożył rygoru, to z chwilą wniesienia odwołania, zawodnik może zagrać w meczu mimo orzeczonej kary.

Teraz o doręczeniu orzeczenia organu II instancji. Zgodnie z art. 147 §1 RD PZPN organ II instancji sporządza uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania odwołania wyłącznie na wniosek skarżącego lub zainteresowanego (jeżeli brał on udział w sprawie) złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Organ II instancji sporządza uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania odwołania również na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli brał on udział w sprawie oraz na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia (art. 147 §2 RD PZPN).

Organ II instancji pozostawia wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem bez dalszego biegu jeżeli jest on niedopuszczalny, spóźniony lub dotknięty brakami. Decyzja organu II instancji w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu. W świetle art. 147 §4 RD PZPN, w przypadku gdy wskutek rozpoznania odwołania orzeczenie organu I instancji zostało uchylone w całości lub części i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania (organ odwoławczy uchylił zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ lub organ odwoławczy uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzył albo uchylił zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzył, a w pozostałej części przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzekł co do istoty sprawy) organ II instancji sporządza i doręcza uzasadnienie orzeczenia z urzędu.

Organ II instancji sporządza uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnienia z urzędu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. W przypadku sporządzenia uzasadnienia orzeczenia na wniosek strony lub zainteresowanego doręcza się je wnioskodawcy, organowi I instancji oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu zostały, bądź nie zostały uwzględnione.

Teraz o skardze kasacyjnej. Zgodnie z art. 157 §1, Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN sporządza uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej wyłącznie na wniosek skarżącego lub zainteresowanego (jeżeli brał on udział w sprawie) złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Art. 147 § 2, 3 i 4 stosuje się tutaj odpowiednio.

Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnienia z urzędu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. W przypadku sporządzenia uzasadnienia orzeczenia na wniosek strony lub zainteresowanego doręcza się je wnioskodawcy, organowi II instancji oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów skarga kasacyjna została oddalona, ewentualnie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej zostały lub nie zostały uwzględnione.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.