Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Niewykonywanie orzeczeń i niewykonywanie zobowiązań w polskiej piłce nożnej

13.12.2023

Przy okazji przypominania i omawiania Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej po ostatniej nowelizacji pisaliśmy ostatnio o przewinieniu polegającym na innym rażącym naruszeniu przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, obowiązujących w piłce nożnej, a dziś pora na omówienie czynów spełniających znamiona niewykonywania orzeczeń i niewykonywania zobowiązań.

W art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: RD PZPN) uregulowane jest niewykonywanie orzeczeń czyli patrząc w ujęciu przedmiotowym niewykonywanie prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN. Organami jurysdykcyjnymi PZPN są zgodnie ze Statutem PZPN: Piłkarski Sąd Polubowny, Komisja Dyscyplinarna PZPN i Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

Zgodnie z art. 104 RD PZPN pod pojęciem niewykonywania orzeczeń kryje się: niewykonanie w terminie 30 dni takiego orzeczenia lub decyzji organu jurysdykcyjnego PZPN lub przewlekła realizacja takiego orzeczenia lub decyzji.

I tak organ dyscyplinarny (Komisja Dyscyplinarna PZPN) może wymierzyć za niewykonanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN, może wymierzyć kary klubom albo zawodnikom, trenerom, sędziom, agentom piłkarskim i działaczom piłkarskim. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego prawo do wniesienia odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu decyzji wraz z uzasadnieniem.

Sankcje przewidziane dla klubów, to zgodnie z art. 104 § 1 pkt 1) RD PZPN: kara pieniężna lub zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych i czasowych) do klubu lub przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej lub czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji lub wykluczenie z PZPN, jako najsurowsza z kar.

Sankcje przewidziane dla zawodników, trenerów, sędziów, agentów piłkarskich i działaczy piłkarskich, to zgodnie z art. 104 § 1 pkt 2)  RD PZPN to: kara pieniężna lub zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną lub dyskwalifikacja czasowej lub wykluczenie z PZPN, jako najsurowsza z kar.

Z kolei zgodnie z § 2, za niewykonanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych wojewódzkich związków piłki nożnej, wymierza się następujące kary dla klubów: karę pieniężną lub  zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych i czasowych) do klubu lub przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej lub czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji. Z kolei zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim organ może wymierzyć: karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji czasowej.

Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 2 jest właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego prawo do wniesienia odwołania do komisji odwoławczej wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu decyzji wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 104 § 5 RD PZPN, kary wymierzane na podstawie § 1 i § 2 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone przez organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji w przypadku wykonania orzeczenia.

Teraz podobne ale nie takie samo przewinienie dyscyplinarne jak niewykonywanie orzeczeń, z tym że jest to uregulowane w art. 105 RD PZPN - niewykonywanie zobowiązań. Tu także kary dzieli się na te dla klubów, na te dla zawodnikom oraz na te dla innych osób fizycznych. I tak za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej, wymierza się klubowi karę: pieniężną lub zakazu dokonywania transferów do klubu lub zawieszenia lub pozbawienia licencji lub przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej lub wykluczenia z PZPN. Wobec zawodnika może być wymierzona kara: upomnienia lub nagany lub kara pieniężna lub dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące. Natomiast wobec innych osób fizycznych RD PZPN przewiduje następujące kary: karę pieniężną  lub zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną lub dyskwalifikację od 3 miesięcy.

Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają również kluby, które nie wykonują wymagalnych zobowiązań wobec innych klubów, zawodników, trenerów, działaczy, jeżeli roszczenie jest bezsporne, a całkowita jego wartość nie przekracza kwoty 5.000 złotych. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego organ dyscyplinarny uzna, że ocena zasadności roszczenia wykracza poza ramy postępowania dyscyplinarnego umarza to postępowanie, wskazując stronom Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jako właściwy do rozpoznania sporu.

W art. 105 [1] RD PZPN uregulowano natomiast odpowiedzialność za przewinienie polegające na nieterminowym wykonywaniu zobowiązań finansowych przez kluby. Zgodnie z § 1, kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych podlegających jurysdykcji PZPN, zgodnie z warunkami określonymi w umowach, a zgodnie z § 2, na klub, w stosunku do którego w prawomocnym wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy, nakłada się następujące kary: karę upomnienia lub nagany lub karę pieniężną lub zakaz dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata. Aby klub mógł zostać uznany za posiadający zaległe zobowiązania w rozumieniu tego przepisu i ukarany, wierzyciel musi na piśmie wezwać dłużny klub do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej dziesięciodniowy termin na wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych.

W art. 105 [2] RD PZPN uregulowano naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika, w art. 105 [3] RD PZPN - naruszenie stabilności kontraktowej przez klub. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami, natomiast warto zatrzymać się przy art. 105 [4]. Odnosi się on do jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub z powodu ciąży zawodniczki i właśnie za jednostronne rozwiązanie przez klub Kontraktu zawartego z zawodniczką z powodu jej ciąży, zajścia w ciążę, nieobecności z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z macierzyństwem, klubom wymierza się następujące kary: karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł i nie wyższą niż 500.000 zł. lub zakaz dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Za przewinienia określone w art. 104 – 105 [1] RD PZPN, czyli za niewykonywanie orzeczeń, niewykonywanie zobowiązań oraz za nieterminowe wykonywania zobowiązań finansowych przez kluby, organ dyscyplinarny może wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą, co jest wyjątkiem od reguły polegającej na tym, że za jedno przewinienie dany podmiot podlegający jurysdykcji Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN może zostać ukarany tylko jedną karą zasadniczą.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.