Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Meandry systemu licencyjnego

21.03.2016

Przeglądając podręczniki licencyjne PZPN dla wszystkich klas rozgrywkowych na sezon 2016/17 i następne, uznałem, że niektóre pojęcia wymagają dodatkowych objaśnień. Co przykuło moją uwagę i co moim zdaniem należałoby przybliżyć to np. „stopień ważności kryteriów”.

 Wszystkie kryteria, a zatem kryteria: sportowe;  infrastrukturalne”; „kryteria dotyczące personelu i administracji”; „prawne” i „finansowe” mają określone stopnie ważności. Przy literowym oznaczeniu rodzaju kryterium (np. „F” dla kryteriów finansowym), liczbie porządkowej (np. 01, 02, itd) oraz opisie wymogów mamy oznaczenie kategorii „A” lub „B” lub „C”. To oznaczenie to wspomniany już  „stopień ważności kryteriów”, opisany w pkt. 1.4. Podręcznika licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2016/17 i następne”. Wg tego przepisu, kryteria licencjonowania, opisane w „Podręczniku Licencyjnym dla Klubów Ekstraklasy na Sezon 2016/17 i następne”, podzielono na trzy odrębne typy („A”, „B” i „C”), a poszczególne typy Kryteriów zdefiniowano w sposób następujący:

„A” – Kryteria „OBOWIĄZKOWE”:

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów A, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium A skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W takiej sytuacji Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN może być przyznana, jednakże Wnioskodawca będzie podlegać sankcjom wymienionym w pkt. 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN.

Cytuję zatem przepis pkt. 5.4.1.3.

„Niespełnienie przez Wnioskodawcę/Licencjobiorcę lub wystąpienie w trakcie sezonu sytuacji, powodującej niespełnienie jednego z kryteriów A (dotyczy to wyłącznie Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN) lub kryteriów B lub naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego, powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN poprzez:

a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub

b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja.; lub

c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja; lub

d) ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich zawodników; lub

e) karę pieniężną (w kwocie od 5000 PLN do 1.000.000 PLN) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji; lub

f ) pozbawienie na kolejny sezon rozgrywkowy punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN (w wymiarze od 1 do 10 punktów) z zastrzeżeniem pkt.10.11.1.2”, na mocy, którego naruszenie kryterium F.09[i] podlega karze pozbawienia w bieżącym sezonie rozgrywkowym punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN, o której mowa w punkcie 5.4.1.3 f ).

„B” – Kryteria „OBOWIĄZKOWE”:

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów B, wówczas podlega sankcjom wymienionym w pkt 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN, lecz nadal ma prawo otrzymać Licencję uprawniającą do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN i Rozgrywkach Klubowych UEFA.

„C” – Kryteria „NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA”:

Kryteria C mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w Systemie Licencyjnym. Niespełnienie któregokolwiek z Kryteriów C nie prowadzi do zastosowania sankcji wymienionych w pkt 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN, ani do odmowy przyznania Licencji.

Przykładem kryterium z kategorii C jest:

I.42 C (czyli kryterium infrastrukturalne, z liczbą porządkową „42”) Telebimy

Zaleca się posiadanie na stadionie i wykorzystywanie podczas imprez przynajmniej dwóch telebimów (wielkoformatowych ekranów wideo).

Najważniejsze czynniki decydujące o położeniu ekranów to:

a) zapewnienie optymalnej widoczności dla wszystkich widzów;

b) wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzących, a tym samym zmniejszenia pojemności Stadionu;

c) usytuowanie w miejscu, w którym ekrany nie będą stwarzać zagrożenia dla widzów i gdzie widzowie nie będą mieć możliwości ich uszkodzenia.

Kolejnym zagadnieniem wartym wyjaśnienia jest wygaśnięcie licencji. Każdy, kto posiada prawa czy to materialne czy niematerialne zastanawia się nad tym, czy mogą one wygasnąć i ewentualnie kiedy. Na mocy przepisu pkt. 4.3.1.3. Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na Sezon 2016/17 i następne, „licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia:

a) z końcem Sezonu Licencyjnego, na który została wydana; lub

b) z chwilą rozwiązania najwyższej klasy rozgrywkowej (tylko w przypadku Rozgrywek

Klubowych PZPN; warunek ten nie obowiązuje w przypadku Rozgrywek Klubowych UEFA);

c) z chwilą podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Licencjobiorcy;

d) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu

upadłości likwidacyjnej;

e) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o zmianie upadłości

układowej na upadłość likwidacyjną.”

A może mają Państwo kolejne pytania dotyczące procesu licencyjnego? Może z niższych klas? Proszę zadawać, z przyjemnością odpowiemy.[i] Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN (Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny).

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.