Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencje dla klubów 3 ligi piłkarskiej

02.05.2024

Niebawem, bo 20 maja br. rozpocznie się proces licencyjny dla klubów 3. Ligi, czyli najniższych rozgrywek szczebla centralnego w piłce nożnej w Polsce. Przypomnę, że licencje dla klubów 4 Ligi i niższych klas leżą całkowicie w kompetencji wojewódzkich związków piłki nożnej, właściwych terytorialne dla danych rozgrywek. Uchwała nr III/46 z dnia 28 marca 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych PZPN dla klubów 3. ligi na sezon 2024/2025” (dalej: Uchwała) reguluje zasady przyznawania licencji na nowy sezon. O ile proces licencyjny dla klubów: Ekstraklasy, 1 Ligi i 2 Ligi jest całkowicie prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej i jego organy: Komisję ds. Licencji Klubowych oraz Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych, o tyle proces wydawania licencji dla 3 Ligi jest taki - można powiedzieć - hybrydowy.

Zgodnie z art. 2.1.1. Uchwały Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki 3. ligi, ale procedurę licencyjną na sezon 2024/2025 dla klubów 3. Ligi powierza Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej odpowiednio dla: grupy I – Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej; grupy II – Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej; grupy III – Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej, a dla grupy IV – Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

Procedura licencyjna odwoławcza została natomiast na podstawie art. 2.1.2. Uchwały powierzona dla: grupy I – Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej; grupy II – Kujawsko - Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej; grupy III – Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej, a dla grupy IV – Podkarpackiemu Związek Piłki Nożnej.

Wymienione powyżej związki wojewódzkie są odpowiedzialne za poszczególne procedury, ale w pracach komisji obu instancji uczestniczą przedstawiciele wszystkich związków, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach danej grupy.

Cele systemu licencyjnego dla klubów 3 Ligi zostały określone w art. 1.1. Uchwały i zgodnie z nim, są to: 1) dalsze propagowanie i stała poprawa standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej; 2) adaptacja infrastruktury sportowej klubów umożliwiającą udostępnienie zawodnikom oraz widzom bezpiecznych i estetycznych obiektów; 3) zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji; 4) poprawa ekonomicznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie przejrzystości finansów oraz wiarygodności klubów; 5) podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów przez zapewnienie, że klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, instytucji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz innych członków PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej; 6) zabezpieczenie ciągłości rozgrywek klubowych o mistrzostwo 3. ligi w trakcie sezonu; 7) umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu oraz spraw finansowych; 8) doprowadzanie do spójności systemu i jednolitości w stosowaniu przepisów o ochronie danych podmiotom którym nadano Licencję, ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w szczególności zapewnienie bezpiecznego prawa do ochrony danych i uregulowanie zasad swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

Kryteria licencjonowania klubów, opisane w podręczniku licencyjnym dla klubów 3 Ligi, podzielono na trzy odrębne kategorie wymagalności. Pierwsze to: kryteria „A” – kryteria „OBOWIĄZKOWE”. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „A”, wówczas licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 3. ligi nie zostaje przyznana. Druga kategoria kryteriów to kryteria „B” – kryteria „OBOWIĄZKOWE”. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „B”, wówczas podlega sankcjom wymienionym w niniejszych przepisach, lecz nadal ma prawo otrzymać licencję do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo 3. ligi. Wreszcie kategoria kryteriów „C” to kryteria „NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA”. Kryteria o wymagalności „C” mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w systemie licencyjnym. Niespełnienie którekolwiek z kryteriów „C” nie skutkuje nałożeniem sankcji ani odmową wydania licencji.

Zgodnie z art. 3.5.1. Uchwały, proces zasadniczy składa się z kliku etapów. Najpierw, do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, Licencjodawca sporządza dokumenty licencyjne, które muszą zawierać minimum przewidziane przez niniejsze przepisy: kryteria licencyjne, oświadczenia, formularze do wypełnienia, i w tym terminie pakiet dokumentów doręcza Wnioskodawcy. Następnie, Wnioskodawca wypełnia przesłane dokumenty (formularze, oświadczenia itp.) i zwraca je Licencjodawcy najpóźniej w terminie do dnia 20 maja roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

Jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w terminie, są rejestrowane i przekazane do analizy członkom Komisji ds. Licencji Klubowych. Jeżeli zaś dokumenty są niekompletne Licencjodawca wzywa Wnioskodawcę, do ich uzupełnienia, określając termin na ich uzupełnienie. Później, po przeanalizowaniu dokumentów Wnioskodawcy Komisja ds. Licencji Klubowych najpóźniej w terminie do dnia 7 czerwca roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo 3.ligi lub odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo 3. ligi, i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji. Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór, wyszczególnienie zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić uwagę w przyszłości, i wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia obowiązków oraz sposób ich wykonania.

W przypadku odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania licencji Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych odbywa posiedzenie i rozpatruje odwołanie Wnioskodawcy co do zasady nie później niż w ciągu 5 dni od przekazania jej odwołania, przy czym nie później niż 20 czerwca roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

Po przeanalizowaniu dokumentów i informacji pochodzących od Wnioskodawcy Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych uwzględniając odwołanie Wnioskodawcy, przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo 3. Ligi lub nie uwzględniając odwołania, odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo 3. ligi, i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.

Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór, wyszczególnienie zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić uwagę w przyszłości, i wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia obowiązków oraz sposób ich wykonania. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organy licencyjne upoważnione są do zmiany/wydłużenia terminów procesu licencyjnego.

Poza zwyczajnym procesem licencyjnym jest jeszcze proces nadzwyczajny dotyczący klubów IV ligi awansujących do 3. Ligi. Zasadnicze czynności dotyczące procesu licencyjnego dla klubów IV ligi awansujących do 3. Ligi wyglądają w ten sposób, że Licencjodawca wzywa Kluby do złożenia wniosku licencyjnego uprawniającego do udziału w rozgrywkach 3. ligi nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi. Następnie, klub nie później niż w terminie 5 dni od wezwania składa wniosek licencyjny na udział w rozgrywkach o mistrzostwo 3. ligi. W praktyce występują jeszcze inne przypadki procesu nadzwyczajnego, które uregulowano w art. 3.6.2. Uchwały. Do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 3 ligi, z pominięciem procedury licencyjnej uprawniony jest klub, który uzyskał licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 2. ligi, a w wyniku rywalizacji sportowej został zdegradowany do 3. ligi. Drugi przypadek, to przypadek klubu, który nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach 2. ligi, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia uprawomocnienia się decyzji bez wezwania ma obowiązek złożyć wniosek o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 3.ligi.

Niespełnienie przez Wnioskodawcę/Licencjobiorcę lub wystąpienie w trakcie sezonu sytuacji powodującej niespełnienie jednego z kryteriów A (uprawniającego do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 3. ligi) albo kryterium B, lub naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. Licencji Klubowych lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych przez: a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest licencja; lub c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest licencja; lub d) ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich nowych zawodników; lub e) karę pieniężną w wysokości od 100 PLN do 5 000 PLN (od stu złotych do pięciu tysięcy złotych) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji; lub f) pozbawienie klubu w aktualnym sezonie rozgrywkowym 3. ligi punktów, w wymiarze od 1 do 6 punktów.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.