Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencja na IV ligę i klasy niższe

24.03.2016

Dzisiejszy wpis poświęcę licencjom na najniższych szczeblach rozgrywek piłkarskich, czyli od IV ligi w dół. Ostatnio sporo pisałem o problematyce licencji, bowiem to właśnie w marcu wszystkie procesy na nowy sezon mają swój początek. Dziś o tych najmniejszych klubach i ich licencjach. Zapraszam do czytania.

Przepisy licencyjne dla tych szczebli rozgrywek znajdujemy w „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/17 i następne”. Wymagania czyli kryteria stosowane w systemie licencjonowania są w tym przypadku niższe od choćby wymogów dla II czy III ligi, nie mówiąc o kryteriach dla Ekstraklasy i I ligi.

Jakie są cele systemu licencyjnego dla IV ligi i klasy niższych?

Wg przepisu art. 1.1. Podręcznika, System licencyjny obejmujący przyznawanie licencji klubom sportowym, uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i klas niższych, ma następujące cele:

„ 1) dalsze propagowanie i stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej;

2) adaptacja infrastruktury sportowej, umożliwiająca udostępnienie zawodnikomoraz widzom bezpiecznych i estetycznych obiektów;

3) zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji;

4) podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów przez zapewnienie, że klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, innych członków PZPN oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej;

5) zabezpieczenie ciągłości rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi i klas niższych w trakcie sezonu;

6) umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu oraz spraw finansowych.”

Proces licencyjny realizuje właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej dla klubów będących jego członkami. W świetle art. 2.1.2. Podręcznika, organami właściwymi w sprawach licencji są:

a) Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji;

b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – pełniąca obowiązki organu odwoławczego (organu drugiej instancji).

Organy Licencyjne na mocy art. 2.1.3. są od siebie niezależne. Kryteria: prawne, sportowe, infrastrukturalne, dotyczące personelu oraz spraw finansowych są oczywiście o wiele mniej restrykcyjne niż szczeble wyżej. Zatem przyjrzyjmy się tym minimalnym wymaganiom, jakie kluby IV ligi i klas niższych mają spełniać.

W przeciwieństwie np. do Ekstraklasy nie ma kategoryzacji kryteriów na kryteria A, B i C. Wszystkie kryteria z podręcznika dla IV ligi i klas niższych mają być spełnione, by klub otrzymał licencję.

Kryteria prawne na tych szczeblach są dwa:

1. L.01 Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji starosty

„( 1) Wnioskodawca może działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.

2) Wnioskodawca musi dostarczyć Licencjodawcy odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje:

a) nazwa Wnioskodawcy;

b) siedziba Wnioskodawcy;

c) forma prawna Wnioskodawcy;

d) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

e) sposób reprezentacji Wnioskodawcy.

3) Jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem gospodarczym lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz klubu, właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może w takim przypadku uznać za wystarczające wykazanie informacji, o których mowa w pkt. d) i e) innymi dokumentami w szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub odpowiedniej władzy spółki kapitałowej.)”

2. L.02 Oświadczenie w przedmiocie udziału w rozgrywkach

„ Wnioskodawca musi przedłożyć prawnie ważne oświadczenie potwierdzające, że:

a) Wnioskodawca uznaje za prawnie wiążące statuty, regulaminy, przepisy i regulacje oraz decyzje PZPN oraz właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej;

b) na poziomie krajowym Wnioskodawca będzie uczestniczył w rozgrywkach uznanych i zatwierdzonych przez PZPN lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej;

c) Wnioskodawca bezzwłocznie zawiadomi Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach, zdarzeniach lub warunkach o istotnym znaczeniu, które dotyczą Wnioskodawcy;

d) Wnioskodawca będzie respektować i przestrzegać postanowienia Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych;

e) wszystkie dokumenty przedłożone Licencjodawcy przez Wnioskodawcę są kompletne, prawidłowe i wiarygodne;

f ) Wnioskodawca w pełni upoważnia stosowne organy decyzyjne do badania dokumentów oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wydania licencji w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego.

Wyżej wspomniane oświadczenia muszą zostać sporządzone i podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskującego o wydanie licencji nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ich złożenia Licencjodawcy.”

Z praktyki wiemy, że ta część sprawia klubom wiele kłopotów, a przecież porządek organizacyjny jest bardzo ważny na każdym szczeblu rozgrywek. Wiem, że osoby zajmujące się piłką nożną na takim poziomie robią to najczęściej społecznie, ale jest taki klasyk „porządek w papierach musi być”.

Kryteria sportowe są trzy:

S.01 Zespoły młodzieżowe

1) Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach co najmniej:

a) IV liga  – minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych;

b) klasa Okręgowa  – minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych;

c) klasa A  – minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego,

w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem prawnym. Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.

2) Wnioskodawca, który nie posiada tylu drużyn młodzieżowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może za uprzednią zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, który może zawierać umowę tylko z jednym Wnioskodawcą. Taką umowę Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku licencyjnego i przekazać do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie podmiotu prowadzącego na jego rzecz zespoły młodzieżowe.

3) Właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej musi określić katalog minimalnych wymagań oraz szczegółowych ustaleń, które muszą zostać zawarte w umowie.

4) Wszystkie zespoły młodzieżowe muszą uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach zatwierdzonych przez PZPN lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i rozgrywanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

S.02 Udział zawodników młodzieżowych

1) Wnioskodawca musi zapewnić, że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów uczestniczyć w nim będzie minimum:

a) w IV lidze – 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21;

b) w klasie Okręgowej – 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21;

c) w klasie A – 1 (jeden) zawodnik młodzieżowy do lat 21.

2) Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończą 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

S.03 Opieka medyczna

Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników uprawniony do gry przechodzi badania okresowe uprawniające do udziału w rozgrywkach zgodnie z właściwym regulaminem rozgrywek Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Kryteriów infrastrukturalnych jest najwięcej. Są podzielone na dwie grupy:  Kryteria administracyjno-organizacyjne, w skład których wchodzą I.01 (Stadion/Obiekt sportowy) oraz I.02 (Regulamin wewnętrzny obiektu), a także szczegółowe kryteria infrastrukturalne oznaczone od I.03 do I.18, obejmujące minimalną pojemność oraz rodzaj miejsc siedzących;  indywidualne miejsca siedzące; miejsce dla kibiców drużyny gości; określające pole gry i obszar pola gry, a także rozmieszczenie ławek w obszarze pola gry. Do kolejnych kryteriów należą: dostęp i dojazd do obszaru pola gry, a także wymogi dotyczące szatni dla drużyn i sędziów, parkingu oraz urządzeń sanitarnych i toalet. Kolejna grupa to: nagłośnienie, oświetlenie (o ile klub zamierza z niego korzystać – nie jest ono obowiązkowe), oznakowanie i tablice informacyjne oraz kwestie dotyczące publicznego dostępu i wejścia na obiekt. I tak np. „stadion/obiekt sportowy, na którym swoje mecze rozgrywają kluby IV ligi i klasy Okręgowej, muszą być otoczone trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym niekontrolowane wejście na obiekt, wyposażonym w bramę wjazdową oraz wejścia/wyjścia dla publiczności”.

Kryteria dotyczące personelu i finansów:

Kryteria dotyczące personelu są enumerowane jako P.01 do P.06 i dotyczą: osoby odpowiedzialnej za procedurę licencyjną; kierownika ds. bezpieczeństwa; opieki medycznej (tu niekoniecznie lekarz. Może to być ratownik medyczny lub inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy medycznej.); trenera pierwszego zespołu; spikera i służb porządkowych.

Kryteria finansowe są dwa:

F.01 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną i Związkową Komisję Odwoławczą, czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z działalności transferowej. Tuwnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynasię dany Sezon Licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobecWojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działającychw ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składekczłonkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach jako wynik zobowiązańumownych i prawnych, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przezKomisję Dyscyplinarną i Związkową Komisję Odwoławczą, czy prawomocnychwyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskichwynikających z działalności transferowej.

F.02 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec zawodników i pracowników klubu. Z kolei tu,wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynasię dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobeczawodników i pracowników klubu.

Czy niektóre z tych kryteriów są restrykcyjne lub niecelowe? Już kiedyś zadawałem pytanie, czy na takim szczeblu powinny obowiązywać przepisy dotyczące młodzieżowców. Czy często nie jest tak, że słabszy sportowo zawodnik o takim statusie blokuje miejsce lepszemu graczowi? Czy na tak niskim poziomie powinno mieć znaczenie posiadanie zawodnika młodzieżowego? Często jest tak, że te największe talenty jakie pojawiają się w małych klubach już w wieku 17 czy 18 lat zasilają szeregi drużyn II, III ligi, a nierzadko Ekstraklasy czy I ligi. Rolą małych klubów jest szkolenie, obowiązkiem – posiadanie drużyn młodzieżowych, ale przecież najlepsi młodzi piłkarze, także z korzyścią dla siebie powinni piąć się wyżej. Jeśli mają talent, umiejętności i szczęście powinni iść do lepszych zespołów ze swojego regionu, po to by kluby Ekstraklasy czy jej zaplecza nie musiały kontraktować często średnich sportowo – delikatnie mówiąc – obcokrajowców. Taki młody zawodnik, utożsamiający się z regionem to przecież skarb i coś więcej niż obcokrajowiec lub podstarzały piłkarz – wędrowniczek grający w II czy III lidze za niemałe pieniądze, często odcinając kupony od swojej sławy, czy traktując piłkę de facto bardziej jako amatorską jako podstawowe źródło utrzymania.

A może Państwo mają swoje wnioski i spostrzeżenia i się nimi podzielą z portalem prawosportowe.pl? Zachęcam do dyskusji!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.