Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencja na IV ligę i klasy niższe

24.03.2016

Dzisiejszy wpis poświęcę licencjom na najniższych szczeblach rozgrywek piłkarskich, czyli od IV ligi w dół. Ostatnio sporo pisałem o problematyce licencji, bowiem to właśnie w marcu wszystkie procesy na nowy sezon mają swój początek. Dziś o tych najmniejszych klubach i ich licencjach. Zapraszam do czytania.

Przepisy licencyjne dla tych szczebli rozgrywek znajdujemy w „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/17 i następne”. Wymagania czyli kryteria stosowane w systemie licencjonowania są w tym przypadku niższe od choćby wymogów dla II czy III ligi, nie mówiąc o kryteriach dla Ekstraklasy i I ligi.

Jakie są cele systemu licencyjnego dla IV ligi i klasy niższych?

Wg przepisu art. 1.1. Podręcznika, System licencyjny obejmujący przyznawanie licencji klubom sportowym, uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i klas niższych, ma następujące cele:

„ 1) dalsze propagowanie i stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej;

2) adaptacja infrastruktury sportowej, umożliwiająca udostępnienie zawodnikomoraz widzom bezpiecznych i estetycznych obiektów;

3) zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji;

4) podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów przez zapewnienie, że klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, innych członków PZPN oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej;

5) zabezpieczenie ciągłości rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi i klas niższych w trakcie sezonu;

6) umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu oraz spraw finansowych.”

Proces licencyjny realizuje właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej dla klubów będących jego członkami. W świetle art. 2.1.2. Podręcznika, organami właściwymi w sprawach licencji są:

a) Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji;

b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – pełniąca obowiązki organu odwoławczego (organu drugiej instancji).

Organy Licencyjne na mocy art. 2.1.3. są od siebie niezależne. Kryteria: prawne, sportowe, infrastrukturalne, dotyczące personelu oraz spraw finansowych są oczywiście o wiele mniej restrykcyjne niż szczeble wyżej. Zatem przyjrzyjmy się tym minimalnym wymaganiom, jakie kluby IV ligi i klas niższych mają spełniać.

W przeciwieństwie np. do Ekstraklasy nie ma kategoryzacji kryteriów na kryteria A, B i C. Wszystkie kryteria z podręcznika dla IV ligi i klas niższych mają być spełnione, by klub otrzymał licencję.

Kryteria prawne na tych szczeblach są dwa:

1. L.01 Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji starosty

„( 1) Wnioskodawca może działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.

2) Wnioskodawca musi dostarczyć Licencjodawcy odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje:

a) nazwa Wnioskodawcy;

b) siedziba Wnioskodawcy;

c) forma prawna Wnioskodawcy;

d) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

e) sposób reprezentacji Wnioskodawcy.

3) Jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem gospodarczym lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz klubu, właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może w takim przypadku uznać za wystarczające wykazanie informacji, o których mowa w pkt. d) i e) innymi dokumentami w szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub odpowiedniej władzy spółki kapitałowej.)”

2. L.02 Oświadczenie w przedmiocie udziału w rozgrywkach

„ Wnioskodawca musi przedłożyć prawnie ważne oświadczenie potwierdzające, że:

a) Wnioskodawca uznaje za prawnie wiążące statuty, regulaminy, przepisy i regulacje oraz decyzje PZPN oraz właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej;

b) na poziomie krajowym Wnioskodawca będzie uczestniczył w rozgrywkach uznanych i zatwierdzonych przez PZPN lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej;

c) Wnioskodawca bezzwłocznie zawiadomi Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach, zdarzeniach lub warunkach o istotnym znaczeniu, które dotyczą Wnioskodawcy;

d) Wnioskodawca będzie respektować i przestrzegać postanowienia Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych;

e) wszystkie dokumenty przedłożone Licencjodawcy przez Wnioskodawcę są kompletne, prawidłowe i wiarygodne;

f ) Wnioskodawca w pełni upoważnia stosowne organy decyzyjne do badania dokumentów oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wydania licencji w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego.

Wyżej wspomniane oświadczenia muszą zostać sporządzone i podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskującego o wydanie licencji nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ich złożenia Licencjodawcy.”

Z praktyki wiemy, że ta część sprawia klubom wiele kłopotów, a przecież porządek organizacyjny jest bardzo ważny na każdym szczeblu rozgrywek. Wiem, że osoby zajmujące się piłką nożną na takim poziomie robią to najczęściej społecznie, ale jest taki klasyk „porządek w papierach musi być”.

Kryteria sportowe są trzy:

S.01 Zespoły młodzieżowe

1) Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach co najmniej:

a) IV liga  – minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych;

b) klasa Okręgowa  – minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych;

c) klasa A  – minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego,

w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem prawnym. Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.

2) Wnioskodawca, który nie posiada tylu drużyn młodzieżowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może za uprzednią zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, który może zawierać umowę tylko z jednym Wnioskodawcą. Taką umowę Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku licencyjnego i przekazać do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie podmiotu prowadzącego na jego rzecz zespoły młodzieżowe.

3) Właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej musi określić katalog minimalnych wymagań oraz szczegółowych ustaleń, które muszą zostać zawarte w umowie.

4) Wszystkie zespoły młodzieżowe muszą uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach zatwierdzonych przez PZPN lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i rozgrywanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

S.02 Udział zawodników młodzieżowych

1) Wnioskodawca musi zapewnić, że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów uczestniczyć w nim będzie minimum:

a) w IV lidze – 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21;

b) w klasie Okręgowej – 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21;

c) w klasie A – 1 (jeden) zawodnik młodzieżowy do lat 21.

2) Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończą 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

S.03 Opieka medyczna

Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników uprawniony do gry przechodzi badania okresowe uprawniające do udziału w rozgrywkach zgodnie z właściwym regulaminem rozgrywek Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Kryteriów infrastrukturalnych jest najwięcej. Są podzielone na dwie grupy:  Kryteria administracyjno-organizacyjne, w skład których wchodzą I.01 (Stadion/Obiekt sportowy) oraz I.02 (Regulamin wewnętrzny obiektu), a także szczegółowe kryteria infrastrukturalne oznaczone od I.03 do I.18, obejmujące minimalną pojemność oraz rodzaj miejsc siedzących;  indywidualne miejsca siedzące; miejsce dla kibiców drużyny gości; określające pole gry i obszar pola gry, a także rozmieszczenie ławek w obszarze pola gry. Do kolejnych kryteriów należą: dostęp i dojazd do obszaru pola gry, a także wymogi dotyczące szatni dla drużyn i sędziów, parkingu oraz urządzeń sanitarnych i toalet. Kolejna grupa to: nagłośnienie, oświetlenie (o ile klub zamierza z niego korzystać – nie jest ono obowiązkowe), oznakowanie i tablice informacyjne oraz kwestie dotyczące publicznego dostępu i wejścia na obiekt. I tak np. „stadion/obiekt sportowy, na którym swoje mecze rozgrywają kluby IV ligi i klasy Okręgowej, muszą być otoczone trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym niekontrolowane wejście na obiekt, wyposażonym w bramę wjazdową oraz wejścia/wyjścia dla publiczności”.

Kryteria dotyczące personelu i finansów:

Kryteria dotyczące personelu są enumerowane jako P.01 do P.06 i dotyczą: osoby odpowiedzialnej za procedurę licencyjną; kierownika ds. bezpieczeństwa; opieki medycznej (tu niekoniecznie lekarz. Może to być ratownik medyczny lub inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy medycznej.); trenera pierwszego zespołu; spikera i służb porządkowych.

Kryteria finansowe są dwa:

F.01 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną i Związkową Komisję Odwoławczą, czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z działalności transferowej. Tuwnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynasię dany Sezon Licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobecWojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działającychw ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składekczłonkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach jako wynik zobowiązańumownych i prawnych, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przezKomisję Dyscyplinarną i Związkową Komisję Odwoławczą, czy prawomocnychwyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskichwynikających z działalności transferowej.

F.02 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec zawodników i pracowników klubu. Z kolei tu,wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynasię dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobeczawodników i pracowników klubu.

Czy niektóre z tych kryteriów są restrykcyjne lub niecelowe? Już kiedyś zadawałem pytanie, czy na takim szczeblu powinny obowiązywać przepisy dotyczące młodzieżowców. Czy często nie jest tak, że słabszy sportowo zawodnik o takim statusie blokuje miejsce lepszemu graczowi? Czy na tak niskim poziomie powinno mieć znaczenie posiadanie zawodnika młodzieżowego? Często jest tak, że te największe talenty jakie pojawiają się w małych klubach już w wieku 17 czy 18 lat zasilają szeregi drużyn II, III ligi, a nierzadko Ekstraklasy czy I ligi. Rolą małych klubów jest szkolenie, obowiązkiem – posiadanie drużyn młodzieżowych, ale przecież najlepsi młodzi piłkarze, także z korzyścią dla siebie powinni piąć się wyżej. Jeśli mają talent, umiejętności i szczęście powinni iść do lepszych zespołów ze swojego regionu, po to by kluby Ekstraklasy czy jej zaplecza nie musiały kontraktować często średnich sportowo – delikatnie mówiąc – obcokrajowców. Taki młody zawodnik, utożsamiający się z regionem to przecież skarb i coś więcej niż obcokrajowiec lub podstarzały piłkarz – wędrowniczek grający w II czy III lidze za niemałe pieniądze, często odcinając kupony od swojej sławy, czy traktując piłkę de facto bardziej jako amatorską jako podstawowe źródło utrzymania.

A może Państwo mają swoje wnioski i spostrzeżenia i się nimi podzielą z portalem prawosportowe.pl? Zachęcam do dyskusji!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności