Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Kontrakt U18 – główne zasady pierwszego profesjonalnego kontraktu polskiego młodzieżowca

28.11.2017

Przez ostatnie lata obserwujemy rozkwit szkółek piłkarskich, akademii, czy rozmaitych klubów młodzieżowych nastawionych na rozwój młodych zawodników, nierzadko tworzonych przez wielkie klubowe marki nawet kilkaset kilometrów od ich głównej siedziby. Celem tych wszystkich podmiotów jest rozwój psychoruchowy u trenujących dzieci, nauczenie ich gry w piłkę i rozpalenie uczucia do futbolu. Jednocześnie, wiele z tych akademii ma nadzieje na wychowanie choćby jednego takiego Lewandowskiego, czy Milika.

Zanim jednak młodzieżowcy osiągną odpowiedni poziom sportowy pozwalający marzyć o karierze na poziomie międzynarodowym, nierzadko już w młodym wieku proponowane im są pierwsze profesjonalne kontrakty. Dzieje się tak z kilku powodów, ale przede wszystkim podyktowane jest to rozwojem rynku piłkarskiego i rosnącą wartością młodych piłkarzy, a także, nie ma co ukrywać, chęcią zarobienia na przyszłym transferze piłkarza przez jego klub macierzysty.

Rywalizacja o perspektywicznych zawodników zaczyna się już na bardzo wczesnym etapie. Najlepsze europejskie kluby starają się sięgać po nich jeszcze, gdy ci nie ukończyli szkoły podstawowej. O ile jeszcze kilka lat temu w Polsce było to nie do pomyślenia, o tyle dziś działy scoutingowe postrzegane są dużo poważniej w kontekście przyszłości samego klubu i jego rozwoju.

Powyższe powoduje konieczność świadomości rodziców młodych piłkarzy, o tym jak kształtują się zasady zawierania pierwszych profesjonalnych kontraktów z zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. W szczególności w zakresie, w jakim przekładają się one na ważność i skuteczności takich umów.

Przepisy normujące kwestie zawierania kontraktów z młodzieżowcami

Spójrzmy na to zagadnienie z szerszej perspektywy. Przede wszystkim należy wskazać na ogólne ramy omawianego kontraktu, które normują przepisy Kodeksu Cywilnego (KC).

Zgodnie z postanowieniami Działu I, Rozdziału I art. 11 KC, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, czyli co do zasady w momencie ukończenia 18 roku życia, która nie została ubezwłasnowolniona częściowo. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, którą ten może wyrazić także post factum. Jest to o tyle istotne dla klubu, pośredników, rodziców, czy też samych młodzieżowców, że w zasadzie wszystkie czynności prawne dokonywane na linii klub/pośrednik - zawodnik niepełnoletni, winny być dokonywane za pośrednictwem przedstawicieli ustawowych zawodnika lub za ich zgodą.

Bardziej szczegółowo kwestie kontraktów młodzieżowców normują przepisy PZPN, a konkretnie Uchwała nr III/54  z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Wskazuje się w niej minimalną granicę wieku umożliwiającą młodemu piłkarzowi zawarcie kontraktu profesjonalnego, a także minimalne wymagania tak, co do jego treści, jak i sposobu oraz formy jego zawarcia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. uchwały wszelkie postanowienia kontraktu sprzeczne z treścią uchwały lub z celami i zasadami uprawiania piłki nożnej są nieważne. Natomiast, jeżeli nieważnością dotknięta byłaby tylko część kontraktu, to jak najbardziej pozostaje on w mocy, ale tylko co do pozostałej jego części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością kontrakt nie zostałby zawarty. Ponadto, wyraźnie wskazano, iż wszelkie postanowienia kontraktu oraz regulaminu wewnątrzklubowego nie mogą być mniej korzystne niż przepisy wspomnianej uchwały.

Kto i na jak długo może zawrzeć z klubem Kontrakt U18?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 uchwały omawiany kontrakt może być zawarty wyłącznie z osobą, która w momencie jego podpisania ukończyła lat 15, a nie ukończyła 18 roku życia i nie może wiązać stron na okres dłuższy niż trzy lata. Jednocześnie zastrzeżono, iż wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania tzw. Kontraktu U18 są nieważne. Mimo to, powyższe oznacza, że zawodnik, podpisując 3-letnią umowę w wieku 17 lat, (np. dzień przed swoimi osiemnastymi urodzinami), związany pozostaje kontraktem z klubem, niemal aż do ukończenia 21 roku życia. Osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności nie wpływa w żaden sposób na ważność umowy.

Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znaleźć się na tymże kontrakcie, obok podpisu Zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia ww. osób z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób. W razie jej braku młody zawodnik, (który nie ukończył 18 roku życia), może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie kontraktu.

Rygor jednego kontraktu

PZPN narzucił rygor jednego kontraktu, co oznacza, że jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania piłki nożnej zawieraną pomiędzy Klubem a Zawodnikiem niepełnoletnim może być wyłącznie Kontrakt U18. Oznacza to, że wszelkie inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne. W tym miejscu należy wskazać, iż zasadniczo wszelkie umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy klubem, a zawodnikiem, który ukończył lat 13, z zachowaniem zasad, o których była mowa powyżej, powinny być traktowane jako ważne i wiążące dla stron. Inna sprawa, że możliwość powoływania się na takie umowy w kontaktach z PZPN byłoby już mocno wątpliwe.

Kiedy klub może złożyć pierwszą ofertę profesjonalnego kontraktu młodzieżowcowi?

Pierwsza oferta podpisania kontraktu profesjonalnego może zostać złożona juniorowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Co do zasady ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym za potwierdzeniem odbioru. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności ustosunkować się do złożonej oferty, (której minimalne wymagania określa art. 13 ust. 9 omawianej uchwały), w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczoną. W przypadku odmowy podpisania pierwszego kontraktu, zawodnik zachowuje status zawodnika amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

Pozostałe istotne wymagania przewidziane Uchwałą nr III/54 Zarządu PZPN

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr III/54  z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, kontrakt w szczególności winien określać wynagrodzenie, jakie zawodnik może otrzymać z tytułu kontraktu, przy czym przewidziana minimalna kwota z tego tytułu wynosi 500 zł miesięcznie brutto. Klub zobowiązany jest także do zapewnienia zawodnikowi miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, jeżeli ten objęty jest ustawowym obowiązkiem nauki, a jego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, w bliskim jej sąsiedztwie. Zapis taki również powinien znaleźć się w umowie. Nadto, strony zobowiązane są na mocy wspomnianej uchwały, pod rygorem nieważności, określić w kontrakcie co najmniej:

1) formułować prawa i obowiązki stron Kontraktu U18, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18,

2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto.

3) formułować obowiązek Klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie.

4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych przedstawicieli klubu.

Jednocześnie Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, np. korki, dresy, itp., ubezpieczenie i szkolenie. Nie są to jednak obowiązkowe punkty każdej takiej umowy.

Pamiętać należy, iż do Kontraktów U18 nie stosuje się przepisów o jednostronnym rozwiązaniu umowy. Wcześniejsze zakończenie obowiązywania kontraktu jest możliwe jedynie w skutek porozumienia stron, ewentualnie w drodze orzeczenia Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN.

Rejestracja i przekazanie kontraktu zawodnika do PZPN winna nastąpić w terminie 10 dni, w innym wypadku klub naraziłby się na sankcje dyscyplinarne ze strony Związku. Podobnie mogłyby się skończyć wszelkie próby rejestracji zawodnika na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej przed ukończeniem przez niego 15 roku życia.

Podsumowanie

Zawodnik, a także jego rodzic (opiekun prawny), zanim podpisze Kontrakt U18, winien dokładnie się nad tym zastanowić i precyzyjnie przeanalizować wszelkie jego postanowienia, przykładając szczególną uwagę do obowiązków klubu, okresu obowiązywania takiej umowy, wynagrodzenia oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych. Dobrą praktyką jest też korzystanie ze wsparcia doświadczonego prawnika już na etapie negocjacji z klubem, co w efekcie może pomóc zapobiec problemom z wykonywaniem kontraktu w przyszłości. Po stronie klubu, czy pośrednika transakcyjnego również istnieje ryzyko zawarcia kontraktu, który nie będzie spełniał minimalnych wymagań stawianych przez PZPN, albo, że niektóre z postanowień takiej umowy będą wadliwe i niemożliwe do wyegzekwowania lub po prostu nieważne. Z tego też względu dla każdej z ww. stron rekomendowane jest ostrożne zbadanie każdego z zapisów kontraktu, tak, aby w głowie zawodnika była tylko piłka i chęć rozwoju, a w planach klubu, jego jak najlepsze wyeksponowanie na tle pierwszej drużyny.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.