Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zmiany w polskim sporcie

W ostatnim czasie doszło do dwóch zmian, które na przestrzeni czasu mogą mieć znaczący wpływ na polski sport. Po pierwsze doszło do zmiany ministra sportu i turystyki, a po drugie w dniu 12 czerwca 2015 r. sejm znowelizował ustawę o sporcie. Przyjrzyjmy się, zatem najważniejszym zmianom wprowadzonym przez nowelizację.

Duże zmiany zaszły w art. 9 ustawy regulującym kadencje władz polskich związków sportowych, zakaz łączenia stanowisk oraz obowiązek sprawozdawczy. Przede wszystkim w końcu zmieniono przepis, który w praktyce zakazywał członkom zarządu polskiego związku sportowego jednoczesne pełnienie funkcji delegata na Walnym Zgromadzeniu Członków albo Delegatów polskiego związku sportowego. Po nowelizacji art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy otrzymuje brzmienie: „Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku”.

W art. 9 ustawy doszło również do zmiany w zakresie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego polskiego związku sportowego przez biegłego rewidenta. Wyraźnie doprecyzowano, że walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe po jego uprzednim zbadaniu przez biegłego rewidenta. Dodatkowo na polski związek sportowy nałożono nowy obowiązek w postaci przesłania sprawozdania finansowego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Duże zmiany w ramach art. 9 ustawy dotyczą również zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu polskiego związku sportowego, co było już omawiane przez Macieja Brodę na łamach niniejszego portalu.

Według mnie jedną z najdalej idących zmian w nowelizacji dotykającą na chwilę kilkanaście polskich związków sportowych jest dodanie art. 12 a i 12 b. Pierwszy ze wskazanych przepisów reguluje obowiązek polskiego związku sportowego w postaci przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, z wyłączeniem polskich związków sportowych działających w sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy. Natomiast art. 12 b reguluje konkretną sankcję za niezrealizowanie w/w obowiązku. Mianowicie, gdy polski związek sportowy nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej wówczas staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja ministra właściwego do spraw kultury fizycznej stała się prawomocna. Użycie przez ustawodawcę słowa „staje się” powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania administracyjnego przez ministra, gdy zaistnieje w/w okoliczność.

Ponadto kolejną dużą zmianą jest dodanie „Rozdziału 9a Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie”. W ramach wskazanego rozdziału pojawiły się przepisy dotyczące funkcjonowania Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz regulaminów dyscyplinarnych polskich związków sportowych. Przede wszystkim w ustawie określono, że Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz uregulowano kwestie związane z wyborem i kadencyjnością arbitrów.

W zakresie kwestii regulaminu dyscyplinarnego doprecyzowano, jakie postanowienia powinien on zawierać. Ustawodawca wskazał w szczególności na postanowienia dotyczące: podmiotów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzajów kar dyscyplinarnych, organów dyscyplinarnych i ich kompetencje oraz trybu postępowania dyscyplinarnego. Natomiast samą odpowiedzialność dyscyplinarną ustawodawca oparł na dwóch zasadach: prawa do obrony oraz dwuinstancyjności postępowania.

Ponadto dalsza część rozdziału reguluje proceduralne kwestie wniesienia skargi do Trybunału. W ramach tych przepisów wskazać należy na powrót do bardzo dobrego rozwiązania w postaci możliwości wniesienia od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.

To oczywiście nie wszystkie zmiany wprowadzone przez Sejm w drodze nowelizacji ustawy o sporcie. Jednakże z pewnością na łamach niniejszego portalu jeszcze niejednokrotnie poddamy szczegółowej analizie rozwiązania, które w najbliższym czasie zaczną obowiązywać w polskim sporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Czytaj dalej Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Czytaj dalej Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Czytaj dalej Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts