Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wydatkowanie, rozliczanie i zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego

Brak prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania publicznego może skutkować nieuznaniem wydatkowanej kwoty i przypisaniem jej do zwrotu. Aby uniknąć błędów, warto zapoznać się ze wskazówkami Ministra Sportu i Turystyki dotyczącymi kluczowych kwestii w zakresie ewidencji i rozliczania środków publicznych.

Beneficjent powinien pamiętać, że wydatki należy przypisywać do właściwej umowy zgodnie z dokumentacją źródłową i powinny być bezpośrednio związane z realizacją zdania określonego w umowie.

Z opisu dokumentu powinno wynikać wprost powiązanie z zadaniem określonym w umowie.

Każdy poniesiony wydatek musi być zgodny z zakresem rzeczowym umowy. Każda zmiana zakresu rzeczowego np. miejsce, czas, ilość osób, rodzaj zakupionego sprzętu, wyposażenia, medykamentów, odżywek powinna być zgłoszona do Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie pisemnej.

Wszelkie zmiany umowy następują zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Przy każdej zmianie powinna nastąpić akceptacja Ministra Sportu i Turystyki. Ewentualne ustalenia prowadzone w formie telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej powinny zostać potwierdzone na piśmie.

Brak powiązania dowodu przedłożonego do rozliczenia z treścią zadania umowy może skutkować uznaniem przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków publicznych oraz nie uznaniem wydatkowanej kwoty i przypisaniem jej do zwrotu.

Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być wydatkowane poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona, w terminie wskazanym w umowie.

Dla wydatków realizowanych ze środków publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów spełniające przesłanki wymienione w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy podmiot spełniający powyższe kryteria dokonujący zakupów ze środków publicznych celem zapewnienia celowości i oszczędności ich wydatkowania powinien mieć opracowane wewnętrzne procedury postępowania w tym zakresie.

Zasady rozliczenia i zwrotu dotacji uregulowane zostały w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach szczególnych, na podstawie których udzielono dofinansowania w ramach zawartej umowy (por. w tym zakresie m.in.  § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Art. 168 /Rozliczenie dotacji/

1 . Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tych przepisach, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 oraz terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 i 4a.

2 . Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację zadań za granicą w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 28 lutego następnego roku.

3 . Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 lub 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4 . Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.

5 . W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

6 . Dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części niewykorzystanej w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie określonym w ust. 1.

Artykuł 168 określa zasady gospodarowania dotacjami oraz reguły, terminy i tryb ich zwrotu w przypadku stwierdzenia określonych przepisami nieprawidłowości. Uchybienie terminu zwrotu dotacji skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przez wykorzystanie dotacji należy rozumieć zapłatę za zadanie, na które dotacja została udzielona zgodnie z umową. Regułą jest wykorzystanie dotacji udzielonych w danym roku do końca roku budżetowego, w którym zostały one udzielone, co nie oznacza, że beneficjent może każdorazowo dysponować środkami publicznymi aż do końca roku budżetowego. Beneficjent dysponuje środkami publicznymi na realizacje zadania na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadania wyłącznie w terminie wskazanym w umowie. Po wygaśnięciu terminu obowiązywania umowy wygasa prawo beneficjenta do dysponowania środkami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu znajdującego się pod wskazanym linkiem.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza przeforsować znaczące zmiany w wielomiliardowym biznesie transferowym piłki nożnej, które mają ograniczyć rosnące w zatrważającym tempie ceny zawodników i zmniejszyć rolę agentów na piłkarskim rynku. Propozycje, wyszczególnione w wewnętrznym raporcie FIFA stworzonym na żądanie Infantino, stanowiłyby największą reformę systemu transferowego od jego powstania.

Czytaj dalej Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts