Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Po upływie terminu określonego w umowie nie ma podstaw do dokonania z dotacji określonego wydatku, bowiem środki publiczne stanowiące dotację celową nie pozostają już w dyspozycji podmiotu, który je otrzymał. Wydatkowanie środków po terminie realizacji zadania stanowi przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych i naruszenie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji. Działania faktycznie podejmowane przy realizacji zadania winny być dokumentowane (np. listami uczestników projektu, pokwitowaniami odbioru nagród, publikacjami wydanymi w ramach zadania, raportami, analizami ocenami, itp.) Powyższa dokumentacja powinna znajdować się u beneficjenta i być do okazania na prośbę zleceniodawcy.

Natomiast terminy przedłożenia rozliczenia realizowanego zadania określa umowa, ustawa o finansach publicznych jak również przepisy szczególne, na podstawie których udzielono dofinansowania w ramach zawartej umowy ( por. w tym zakresie m.in. art. 151-152 ustawy o finansach publicznych, § 14 ust.2 pkt 5-6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz § 8 ust.1 pkt 5-6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Za termin przedłożenia rozliczenia realizowanego zadania rozumie się termin przedłożenia kompletnej i wolnej od wad formalnych i rachunkowych dokumentacji poświadczającej rozliczenie zleconego zadania. Niekompletne lub nierzetelne rozliczenie zadania jest naruszeniem warunków umowy oraz w pewnych przypadkach może stanowić podstawę do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Może także skutkować nieuznaniem wartości przedłożonego rozliczenia i zażądaniem zwrotu kwot nieprawidłowo udokumentowanych wydatków. Przedłożone rozliczenie powinno zawierać część merytoryczną opisującą czy cel wyznaczony do realizacji zadania został osiągnięty oraz część finansową.

Termin realizacji zadania jest określony w postanowieniach umowy. Realizacja zadania poza granicami kraju oznacza, że całe zadanie z zasady jest realizowane poza granicami kraju i biorą w tym udział podmioty zagraniczne. Wyjazd na szkolenie lub zawody, który jest tylko jednym z elementów zadania, nie uprawnia do korzystania z przedłużonego terminu rozliczenia.

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia dotacji udzielonej ze środków budżetowych oraz państwowych funduszy celowych, że dotacja została w części lub w całości wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, dysponent części budżetowej udzielający dotacji wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję administracyjną co do wysokości kwoty podlegającej zwrotowi.

Opis z wykonania zadania musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zgodnie z zawartą umową. W opisie powinny być uzasadnione wszystkie planowane działania, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu jak i harmonogramu.

Przekładane sprawozdania z wykonania zadań powinny być sporządzone rzetelnie i w terminie zgodnie z wymogami określonymi w umowie, szczególnie w zakresie zgodności stanu faktycznego z dokumentacją wydatkowania środków.

Dla ułatwienia dokonania rozliczenia właściwym byłoby grupowanie opisanej dokumentacji dla każdej umowy oddzielnie – odrębny rejestr dla ewidencji, odrębny segregator dla dokumentacji.

Jeśli dana faktura jest finansowana z różnych źródeł lub dotyczy dwóch umów, to należy na dowodzie opisać w jaki sposób dokonano podziału kosztów między źródłami finansowania lub przypisać odpowiednie koszty do właściwych umów.

Każdy dokument powinien posiadać wskazanie na powiązanie z innymi dokumentami (np. dowód przyjęcia środka trwałego), rejestrem księgowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Prowadzenie klubu fitness wobec braku stowarzyszeń, federacji czy innych organizacji na poziomie ogólnokrajowym zrzeszających poszczególne kluby i narzucających im wewnętrzne regulacje właściwe dla tej właśnie branży, może stanowić bardzo intratne zajęcie przy stosunkowo niskim „zagrożeniu” w zakresie spełniania określonych wymogów kadrowych, sanitarnych itp. Przepisy ogólne prawa polskiego i unijnego na różnym poziomie szczegółowości regulują jednak kwestie, z którymi na co dzień można się w klubach fitness zetknąć i na które ich właściciele powinni umieć reagować.

Czytaj dalej Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Opublikowane w

Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

W miniony weekend zainaugurowano rozgrywki PlusLigi, a wczoraj rozegrano drugą kolejkę rundy zasadniczej. Jednak dla dwóch zespołów – Stoczni Szczecin oraz Trefla Gdańsk był to pierwszy mecz w sezonie. Wszystko za sprawą awarii prądu, która udaremniła widowisko wyczekiwane przez szczecinian oraz fanów siatkówki w całej Polsce. Huczny projekt budowany w Szczecinie rozpoczął się od wielkiego rozczarowania.

Czytaj dalej Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Opublikowane w

Testosteron pod kontrolą

W dniu 1 listopada 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej: IAAF) wprowadzające restrykcje w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych osób sklasyfikowanych jako tzw. DSD (ang. differences of sex development), a więc u których stwierdzono hiperandrogenizm – nadmiar męskich hormonów płciowych. Nowe regulacje nie bez zaskoczenia nie spodobały się lekkoatletkom, które do momentu wejścia w życie przedmiotowych restrykcji mogły bez ograniczeń medycznych uczestniczyć we wszelkich międzynarodowych imprezach sportowych w klasyfikacji kobiet. W dniu 19 czerwca 2018 r. słynna południowoafrykańska biegaczka Caster Semenya przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (dalej: CAS) w Lozannie zarzuciła nowym przepisom niezgodność z prawem.

Czytaj dalej Testosteron pod kontrolą

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts