Opublikowane w

Bierność klubów w procesie zmiany barw klubowych zawodników a prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie

W ramach udzielanego wsparcia prawnego spotykamy się często z problemami dotyczącymi praktycznych aspektów dokonywania zmian przynależności klubowej przez zawodników. Jednym z takich zagadnień jest prawo klubu odstępującego do uzyskania świadczenia z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie. Czy bierność klubu w procesie zmiany barw oznacza automatycznie zrzeczenie się wyżej wskazanego uprawnienia?

Czytaj dalej Bierność klubów w procesie zmiany barw klubowych zawodników a prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie

Opublikowane w

Stypendium sportowe a podstawa honorarium menedżera piłkarskiego

W artykule pt. Ekwiwalent za mieszkanie piłkarza jako podstawa wynagrodzenia pośrednika transakcyjnego wskazywałem na elementy wchodzące w skład prowizji menedżera. W dzisiejszym tekście chciałbym kontynuować to zagadnienie, tym razem skupiając się na instytucji stypendium sportowego.

Czytaj dalej Stypendium sportowe a podstawa honorarium menedżera piłkarskiego

Opublikowane w

Pro Junior System

Wiosną, Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował „Narodowy Model Gry” oraz program „Pro Junior System”.  Narodowy Model Gry PZPN to publikacja pełna niezbędnych informacji, która będzie inspiracją do dalszej pracy trenerów oraz przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy z zakresu szkolenia, a co za tym idzie – podniesienia poziomu piłki nożnej w Polsce – można wyczytać w oficjalnych materiałach związku. Natomiast dziś skoncentrujemy się na programie Pro Junior System.

Czytaj dalej Pro Junior System

Opublikowane w

Granice płci w (E-) Sporcie

W swoich wcześniejszych blogach poruszałam już tematykę oscylująca wokół zagadnień płci w sporcie, sytuacji sportu kobiet, a także tematykę dotyczącą e-sportu i jego rozwoju. Dzisiejszym wpisem natomiast chciałabym zachęcić Państwa do dyskusji na temat podziału dyscyplin sportowych ze względu na płeć.

Czytaj dalej Granice płci w (E-) Sporcie

Opublikowane w

Kontrakty zawodnicze w E-Sporcie

E-Sport jest jedną z najszybciej rozwijających się współcześnie branż sportowych w skali globalnej. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się sponsorzy, co przekłada się również na zwiększone środki finansowe wewnątrz środowiska sportu elektronicznego. W jaki sposób wpływa to na kontrakty profesjonalnych graczy? Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Kontrakty zawodnicze w E-Sporcie

Opublikowane w

Opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

Mamy w Polsce nowoczesną infrastrukturę sportową. Stadiony klubów piłkarskiej Ekstraklasy – z małymi wyjątkami – są wizytówkami grających na nich klubów. Na niższych szczeblach rozgrywek jednak nie zawsze jest tak różowo. O ile w kwestii miejsc dla dziennikarzy, o które tak trudno było jeszcze w końcówce lat 90-tych minionego stulecia, wiele się zmieniło, o tyle jeszcze jest sporo do zrobienia, zwłaszcza na stadionach czy boiskach w niższych klasach.

Czytaj dalej Opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Czytaj dalej Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

Opublikowane w

Przyszłość sportu elektronicznego

W ostatni wtorek miałem przyjemność poprowadzić posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki BCC, którego tematem był „sport elektroniczny w Polsce i na świecie”.

Z zaproszonych gości przybyli reprezentanci firm będących światowymi liderami w branży e-sportowej, którzy zapoznali pozostałych uczestników spotkania z mechanizmami funkcjonowania e-sportu od strony sportowej i biznesowej. Dalszą częścią spotkania była dyskusja nad prawem powszechnie obowiązującym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o sporcie w kontekście funkcjonowania i dalszego rozwoju e-sportu. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad zasadnością formalno-prawnego uregulowania e-sportu w Polsce w odniesieniu do już istniejących rozwiązań w innych krajach, m.in. w zakresie uznania e-sportu jako jednej z dyscyplin sportowych. Poruszyliśmy kwestie konieczności wprowadzenia postępowań dyscyplinarnych, antydopingowych, czy antykorupcyjnych i to niezależnie od tego, czy dalszy rozwój e-sportu w Polsce oparty będzie na oddzielnych eventach, czy też przybierze postać bardziej sformalizowanej struktury.

W tym dobrym tego słowa znaczeniu, zachęcam wszystkich czytelników naszego portalu: obserwujcie rozwój tego rynku, bo już dziś impreza z Katowic w kontekście zainteresowania kibiców i oprawy widowiska porównywana jest do meczów z mistrzostw świata w siatkówce.

Zdjęcie: Pałac Lubomirskich w Warszawie, siedziba BCC.

Opublikowane w

e-sport

O e-sporcie, określanym także jako cybersport czy sport elektroniczny pisałam już na portalu w tekście zatytułowanym: ,,Gry komputerowe: sport elektroniczny – tak czy nie? . Dzisiaj powrócę do tej materii, przedstawię dodatkowe informacje i mam nadzieję zdopinguję – zniechęconych już może – przedstawicieli środowiska e-sportu do tego, że warto ten temat podjąć na nowo.

Czytaj dalej e-sport

Opublikowane w

Uprawnianie zawodników w piłce nożnej

Ostatnio sporo miejsca i czasu poświęciliśmy statusowi piłkarza w świetle zmienionych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pisaliśmy już o zmianach w przepisach o statusie piłkarzy oraz o formie zaoferowania profesjonalnego kontraktu piłkarzowi i jej relacji do ekwiwalentu za wyszkolenie. Dziś zajmiemy się piłkarzem o statusie zawodnika profesjonalnego i zmianą statusu z zawodnika profesjonalnego na amatora.

Ku szeroko rozumianej edukacji piłkarzy, ich przedstawicieli przybliżymy zasady i tryb uprawniania zawodników czy zmiany przynależności klubowej. Dziś jednak o zasadach i trybie zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, które zostały spisane w Rozdziale III Uchwały VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Przesłanki zgłoszenia i potwierdzenia zawodnika do klubu  zawarte zostały w § 16 ust. 1 Uchwały VIII/124. Te czynności mogą nastąpić w przypadku spełnienia przez zawodnika następujących warunków:

  1. Zawodnik nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 24 Uchwały (o tym poniżej);
  2. Zawodnik uzyskał pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie ukończył 18 roku życia;
  3. Zawodnik został zarejestrowany w systemie Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

W przypadku gdy zawodnik nie został zwolniony z poprzedniego klubu, ale między klubami jest spór co do wysokości ekwiwalentu, zawodnik może być uprawniony do gry w klubie ( § 24 Uchwały VIII/124). Wówczas w decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy decyzja stała się prawomocna. W przypadku braku realizacji zapłaty ekwiwalentu w określonym terminie następuje automatyczna weryfikacja wyników meczów z udziałem zawodnika na walkowery 0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego.

Podstawowym warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie kopii potwierdzenia dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika. Klub przekazuje również wymagane do właściwego związku piłki nożnej celem potwierdzenia, na zasadach określonych przez ten Związek. Odpowiedzialnością za prawidłowość danych podanych w złożonych dokumentach jest obarczony klub zgłaszający.

Z kolei klub odstępujący jest zobowiązany na mocy przepisów § 16 do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku. Gdyby takie oświadczenie nie zostało wydane w tym terminie, wyrejestrowanie zawodnika może wówczas nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ. Klub odstępujący nie może także uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.

Jeśli podstawą potwierdzenia będzie wspomniana powyżej decyzja podjęta przez organ związku piłki nożnej właściwego dla klubu pozyskującego i będzie ona już prawomocna lub zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, to wówczas można już dokonać potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego Związek. Oczywiście pozyskujący klub jest zobowiązany dokonać należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten znajduje również odpowiednie zastosowanie do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon.

Zgodnie z postanowieniami § 17 Uchwały VIII/124, zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet. Wniosek o jego potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od jego złożenia. Potwierdzenie zawodnika do klubu nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub w rozgrywkach Ekstraklasy.

Była już mowa o wymaganych dokumentach. Jakie to zatem są dokumenty? W świetle § 18 Uchwały VIII/124, klub pozyskujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć do właściwego związku piłki nożnej dokumenty potwierdzające:

  • wyrejestrowanie z klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych;
  • zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego lub oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry amatora (te dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez przedstawicieli klubu wnioskującego);
  • pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika który nie ukończył 18 roku życia;
  • kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego (ten dokument musi być dodatkowo podpisany przez przedstawicieli klubu wnioskującego);
  • deklarację gry amatora (ten dokument musi być dodatkowo podpisany przez przedstawicieli klubu wnioskującego), o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9 ust. 1 Uchwały VIII/124. Oto brzmienie wskazanego przepisu: „Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora”.
  • dowód uregulowania opłat regulaminowych, określonych niniejszą Uchwałą.

Uchwała VIII/124 zawiera również sporo zakazów i zastrzeżeń dotyczących umów między klubami. I tak, na mocy § 20 żadnym klubom nie wolno zawierać umów, które pozwalają klubowi czy klubom będącym stroną umowy oraz jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskanie możliwości wywierania wpływu na niezależność, politykę lub funkcjonowanie swoich drużyn przy zatrudnianiu oraz kwestiach związanych z transferem.

Zakazane jest również zawieranie przez kluby oraz zawodników umów z osobami trzecimi, zgodnie z którymi osoba trzecia zostaje uprawniona do uczestniczenia, w całości lub w części, w rekompensacie wypłacanej w związku z przyszłym transferem zawodnika z jednego klubu do drugiego lub na osobę trzecią zostają przeniesione jakiekolwiek prawa w związku z przyszłym transferem lub rekompensatą za transfer. Ponadto, jakiekolwiek porozumienia lub umowy pomiędzy klubem oraz osobą trzecią nie mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. Wszystkie czynności czy to prawne czy faktyczne uchybiające tym zakazom, są z mocy Uchwały VIII/124 traktowane jako naruszenia dyscypliny związkowej.

O zasadach i trybie zmiany przynależności klubowej będziemy oczywiście pisać w jednym z kolejnych wpisów na blogu naszego portalu.