ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Stosowanie przepisów gry w praktyce

Polski Związek Piłki Nożnej opracował przed tym sezonem postanowienia do przepisów gry. Uchwała nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018” zawiera takie postanowienia. Nie będziemy analizować wszystkich, ale przyjrzymy się tym, które mogą się najbardziej przydać kierownikom drużyn, działaczom, trenerom czy samym zawodnikom.

Postanowienia PZPN do przepisów gry to konkretyzacja regulacji zawartych w przepisach gry, to także – w niektórych przypadkach – interpretacja tych przepisów, przydatna dla sędziów. Konkretyzacja regulacji ma na celu unifikację standardów, bowiem w wielu przypadkach przepisy gry, np. co do pola gry dają duży zakres wymiarów pola gry i dowolność w określaniu przez kluby pola gry.

Właśnie kwestie dotyczące pola gry będą pierwszą grupą zagadnień, którą omówię. „Pole gry” – zostało uregulowane w art. 1 przepisów gry. W omawianej uchwale – dla porządku – to również art. 1. Na przepisy i interpretacje związane z polem gry składają się kwestie dotyczące:

– wymiarów pola gry,

– oznaczenia pola gry,

– chorągiewek,

– bramek,

– weryfikacji pola gry,

– zastrzeżeń dotyczących pola gry.

Wymiary pola podczas zawodów piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy zostały określone sztywno. Zgodnie z art. 1.1. Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018, zawody mistrzowskie Ekstraklasy są rozgrywane na polach gry o długości 105 metrów i szerokości 68 metrów. Wszelkie odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.

W I i II lidze, klubom pozostawiono pewien margines przy ustalaniu wymiarów pola gry. Zgodnie z przywołanym już art. 1.1. Postanowień PZPN, zawody mistrzowskie I i II ligi mogą być rozgrywane jedynie na polach gry, których długość wynosi od 100 metrów do 105 metrów, a szerokość od 64 metrów do 68 metrów.

To jeśli chodzi o rozgrywki szczebla centralnego. Na pozostałych szczeblach rozgrywek, zgodnie z art. 1.2., wszystkie inne pola gry należy wyznaczać w wymiarach określonych przepisami licencyjnymi dla danej klasy, zgodnie z Przepisami Gry i protokołem weryfikacji.

Zawody muszą być prowadzone na oznaczonym polu gry. Zgodnie z art. 1.3 Postanowień PZPN, prowadzenie zawodów bez wyraźnie oznaczonych linii mających zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu gry jest niedozwolone. Linie te na polecenie sędziego muszą być poprawione. Jedną z linii, która jest wyznaczana na boisku jest linia środkowa. W świetle art. 1.4 Postanowień PZPN – linia środkowa jest linią neutralną – należy jednocześnie do jednej i drugiej połowy pola gry. Zawodnik znajdujący się na linii środkowej uważany jest za zawodnika przebywającego na swojej połowie pola gry.

Kolejne postanowienie – art. 1.5. – dotyczy już tylko szczebla centralnego. Na zawodach szczebla centralnego organizator powinien:

  1. 1.       określić maksymalną liczbę fotografów wokół pola gry,
  2. 2.       wyznaczyć linię fotografa poza liniami bramkowymi co najmniej 3 metry od tych linii, (chyba że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej)
  3. 3.       zakazać fotografom przekraczania tych linii,
  4. 4.       zabronić używania lamp błyskowych,
  5. 5.       jednolicie oznakować uprawnionych fotoreporterów.

Do oznaczenia pola gry służą poza liniami także chorągiewki. Zgodnie z art. 1.6. Postanowień PZPN, chorągiewki rożne i środkowe o wymiarach 30 cm x 40 cm powinny być koloru jasnego. Regulacja art. 1.7 dotyczy drzewców chorągiewek, które muszą być umocowane w podłożu tak, aby poddawały się naporowi zawodników. Postanowienia art. 1.8 nakładają na sędziego pewne obowiązki, które musi spełnić. Musi pilnować zawodników, bowiem nie wolno usuwać ani odchylać chorągiewek rożnych. Dodatkowo, sędzia musi dołożyć wszelkich starań, aby uszkodzona chorągiewka rożna została zastąpiona inną chorągiewką.

Kolejne wymogi z art. art. 1.9 i 1.10 dotyczą bramek. I tak: słupki bramkowe i poprzeczki mają szerokość i głębokość 10-12 cm. Obowiązkowe jest też stosowanie siatek bramkowych, które  muszą być wykonane z materiałów nie zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

Zawody mogą być rozgrywane jedynie na boisku, czyli polu gry. Zgodnie z art. 1.11. Postanowień PZPN, każde pole gry i jego najbliższe otoczenie musi być zweryfikowane. Komisja sporządza protokół weryfikacji w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje gospodarz obiektu i ma obowiązek umieścić go w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. Sędzia nie może rozpocząć zawodów, dopóki nie zapozna się z protokołem weryfikacji boiska. O przydatności pola gry do zawodów rozstrzyga sędzia w dniu zawodów. Bierze pod uwagę stan nawierzchni, niezbędne wyposażenie i oznakowanie oraz ocenia, czy pole gry nie zagraża bezpieczeństwu uczestników. Decyzja podjęta przez sędziego jest ostateczna. Dzieję się tak, zgodnie z przepisem ar. 1.12.

Na mocy art. 1.13 Postanowień PZPN, jeżeli usterki, które zdaniem sędziego rzutowały na negatywną ocenę przydatności pola gry do zawodów nie zostaną usunięte, to zawody zarówno mistrzowskie, jak i towarzyskie nie mogą się odbyć. Kolejna kwestia dotyczy warunków atmosferycznych. Zgodnie art. 1.14., jeżeli stan pola gry, na skutek warunków atmosferycznych, uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie zawodów głównych, sędzia wyznaczony do prowadzenia przedmeczu winien zgłosić swoje zastrzeżenia organizatorowi zawodów. W tym przypadku organizator musi przenieść przedmecz na inne pole gry lub odwołać go.

Sędzia musi też reagować na zdarzenia w czasie zawodów. W świetle art. 1.15, jeżeli w czasie zawodów zostanie uszkodzona bramka lub linie mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu gry staną się niewidoczne, sędzia przerywa zawody i poleca usunięcie usterek organizatorowi zawodów. Jeżeli organizator nie jest w stanie tego zrobić w ustalonym realnym czasie, zawody należy zakończyć. Sędzia winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości pozwalające na doprowadzenie zawodów do końca. Jest to szczególnie ważne. Sędzia nie może podjąć decyzji o zakończeniu zawodów bez podjęcia prób przez organizatora, a co jeszcze ważniejsze bez wyczerpania wszystkich środków i możliwości pozwalających dokończyć zawody.

Kolejne regulacje dotyczące weryfikacji pola gry odnoszą się do zawodów młodzieżowych. Zgodnie z art. 1.16. Postanowień PZPN, na zawodach drużyn młodzieżowych, gdzie regulaminy rozgrywek przewidują grę na małe, przenośne bramki, sędzia ma obowiązek dokładnie sprawdzić, czy stan tych bramek nie zagraża bezpieczeństwu zawodników oraz czy są one dobrze przymocowane do podłoża i zabezpieczone przed przewróceniem się.

Kluczowe znaczenie ma też bezpośrednie otoczenie pola gry. Regulacje dotyczące tego obszaru znajdują się w art. art. 1.17. i 1.18. Postanowień PZPN. Na ich mocy: przeszkody stałe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu pola gry, mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników, muszą być usunięte albo odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczęciem zawodów, o ile znajdują się bliżej niż 3 metry od linii bocznej lub 5 metrów od linii bramkowej, a bezpośrednim otoczeniem pola gry jest obszar wewnątrz jego ogrodzenia, poza polem gry.

Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry – to uprawnienie przysługujące drużynie gości. Na mocy art. 1.19 Postanowień PZPN, zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, jak też w ich trakcie. Zastrzeżenia muszą być zbadane przez sędziego, który w przypadkach uzasadnionych wyznacza organizatorom zawodów czas na usunięcie ewentualnych usterek. Przepis art. 1.20, nakłada obowiązek na sędziego zawodów, który musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżeń dotyczących stanu pola gry i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. opóźnione rozpoczęcie meczu).

I na koniec o obowiązkach organizatora zawodów. Zostały one określone w art. art. 1.21 – 1.26 Postanowień PZPN. I tak:

1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania, jak i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość odpowiednio oznakowanych służb porządkowych.

2. Organizator zawodów musi przygotować dla drużyn oraz sędziów oddzielne, odpowiednio wyposażone szatnie znajdujące się w pobliżu pola gry. Przez okres ich użytkowania muszą one pozostawać pod stałym nadzorem organizatora zawodów.

3. Przejścia dla uczestników zawodów pomiędzy szatnią a polem gry powinny być odpowiednio zabezpieczone lub wyodrębnione od miejsc przeznaczonych dla publiczności.

4. Organizator zawodów musi zapewnić uczestnikom rozgrywanych zawodów oraz publiczności pomoc medyczną w zakresie określonym przez regulamin danych rozgrywek[1].

5. Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody, osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

6. Zawody nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na polach gry zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub władzy administracyjnej. Przed każdymi zawodami sędziowie oraz delegaci/obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym polu gry.

 


[1] O rodzaju wymaganej pomocy medycznej pisałem już także w poprzednim wpisie. Szczegóły tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wymóg gry „młodzieżowca” w meczach piłkarskiej Ekstraklasy

W poprzednim artykule pisałem o nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a dziś pora na kolejną zmianę w przepisach związkowych piłki nożnej w Polsce. Była ona przedmiotem dyskusji w mediach z chwilą jej wprowadzania, ale ta dyskusja tak naprawdę trwa nadal. Nie jednak tej dyskusji, a uchwalonym zmianom poświęcę zdań.

Czytaj dalej Wymóg gry „młodzieżowca” w meczach piłkarskiej Ekstraklasy
Opublikowane w

Nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Kilka tygodni temu Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Jest ona o tyle historyczna, że dokonana przez Zarząd, a nie jak do tej przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Taką kompetencję przyznała Zarządowi związku zmiana Statutu dokonana niedawno przez Walne Zgromadzenie.

Czytaj dalej Nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Opublikowane w

Do Siego 2019 roku!

Czytaj dalej Do Siego 2019 roku!
Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.