Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

Dziś pora na zasady ogólne rozgrywek uregulowane w art. 15 Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019.

Zgodnie z art. 15.1. Uchwały nr III/48, rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w meczach odpadają z rozgrywek. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz zgodnie z zasadami określonymi  w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 15.3. Uchwały III/48). Dozwoloną liczbę wymian (zmian) podczas meczu Pucharu Polski reguluje art. 15.2. Uchwały, na mocy którego drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry.

Kiedy zawodnicy pauzują „za kartki” w rozgrywkach Pucharu Polski? Te kwestie reguluje art. 15.4. Uchwały nr III/48. Po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie rozgrywek, zawodnik zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. Przy czwartym ostrzeżeniu (żółtej kartce)w rozgrywkach zawodnik zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. Taka sama kara (2 mecze) z automatu nakładana jest przy każdym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym, itd.). Kary te są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Regulamin rozgrywek przewiduje również w kwestii „kartkowej” kary finansowe. Zgodnie z art. 15.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.

W Regulaminie ujęto tez kwestie związane z „amnestią” za kartki. Zgodnie z art. 15.6., żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu Związków Piłki Nożnej zostają anulowane, natomiast zgodnie z art. 15.7. Regulaminu, kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. Z kolei, zgodnie z art. 15.8. Regulaminu, po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu centralnym zostają anulowane.

Ćwierćfinalistów szczebla centralnego Pucharu Polski dotyczą też regulacje art. art. 15.9. i 15.10.. Na mocy art. 15.9., kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, są wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski. Z kolei, zgodnie z postanowieniami  art. 15.10. Regulaminu, kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski, ponieważ z racji braku awansu niemożliwa jest realizacja tych w danych, bieżących rozgrywkach.

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski reguluje również kwestie bezpieczeństwa czy realizacji transmisji telewizyjnych, ale tego nie będziemy teraz szczegółowo omawiać. Teraz natomiast słów kilka o kwestiach sportowych. Zgodnie z art. 15.19. Regulaminu Rozgrywek, drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której występuje dana drużyna, czyli jeśli przepisy przewidują licencję trenerską UEFA A, to niezależnie od tego czy zespół gra w finale PP, czy np. półfinale, taka licencja jest wystarczająca, z kolei zespół piłkarskiej Ekstraklasy występujący nawet w pierwszej rundzie, od której startuje musi mieć trenera z licencją UEFA PRO, bo taka jest wymagana w rozgrywkach Ekstraklasy. Wg tego przepisu, naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.

Przepisy Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski regulują również katalog osób uprawnionych do przebywania na ławkach rezerwowych. Zgodnie z art. 15.20. Regulaminu, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a)   Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b)        Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c)         Trener bramkarzy,

d)        Trener przygotowania fizycznego,

e)        Drugi asystent trenera,

f)          Kierownik drużyny,

g)         Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h)        Masażysta,

i)          Drugi masażysta.

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). Warto też dodać, że palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

W Regulaminie Rozgrywek uwzględnione zostały również zasady koszenia trawy na boiskach z nawierzchnią naturalną oraz zasady polewania murawy wodą.

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019 zawiera również przepis szczególny, na mocy którego klub może zostać ukarany karą finansową do 500.000 złotych naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w art. 15.12[i], 15.14[ii] oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ten sam przepis czyli art. 15.23. głosi, że niezależnie  od powyższego postanowienia, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

 

 


[i] Przepisy art. 15.11 i 15.12 Uchwały:

15.11. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu, zobowiązany jest do:

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem ratowniczym,

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,

c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN,

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,

e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,

f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),

g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,

h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),

i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla zawodników,

j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,

k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji,

l) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe,

m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,

n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu,

o) zapewnienia sztucznego oświetlenia, utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie mniejszej niż 800 Ev (lx) – w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, z których nie jest przeprowadzana bezpośrednia transmisja telewizyjna,

p) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu.

15.12 Niezależnie od postanowień pkt 15.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do:

a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą), umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów, z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji telewizyjnej),

b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostępnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których rozgrywane będą mecze.

[ii] 15.14 Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i podmioty posiadające licencję oraz Partnera/Sponsora Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.

W szczególności oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na którym rozgrywany będzie mecz, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza przeforsować znaczące zmiany w wielomiliardowym biznesie transferowym piłki nożnej, które mają ograniczyć rosnące w zatrważającym tempie ceny zawodników i zmniejszyć rolę agentów na piłkarskim rynku. Propozycje, wyszczególnione w wewnętrznym raporcie FIFA stworzonym na żądanie Infantino, stanowiłyby największą reformę systemu transferowego od jego powstania.

Czytaj dalej Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach ligowych w koszykówce w sezonie 2018/2019

Wielkimi krokami zbliża się koszykarski sezon ligowy 2018/2019. 28 września w Gnieźnie rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Polski Koszykarzy, w którym naprzeciw siebie staną zespoły Anwilu Włocławek i Polskiego Cukru Toruń. W tym samym dniu wystartują rozgrywki I Ligi Mężczyzn i I Ligi Kobiet, a tydzień później zaplanowano pierwsze kolejki w Energa Basket Lidze (ekstraklasa mężczyzn) i Energa Basket Lidze Kobiet (ekstraklasa kobiet). Tytułów mistrzowskich bronić będą koszykarze Anwilu Włocławek i koszykarki CCC Polkowice.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach ligowych w koszykówce w sezonie 2018/2019

Opublikowane w

Przez Ligę Narodów na Euro?

Piątkowym meczem w Bolonii z Włochami, piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów UEFA. To nowy format rozgrywek reprezentacyjnych w Europie, który po części zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Niezależnie od eliminacji Mistrzostw Europy EURO 2020, także i z Ligi Narodów będzie można awansować na EURO, ale o tym w dalszej części.

Czytaj dalej Przez Ligę Narodów na Euro?

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts