Regulamin

Regulamin dostępny do pobrania tutaj

§ 1 Postanowienia ogólne.

§ 1.1

Serwis internetowy prawosportowe.pl dostępny pod adresem https://prawosportowe.pl zawiera porady prawne, wzory dokumentów, sporządzone przez Radcę Prawnego. Zawiera również informacje dotyczące prawodawstwa oraz zagadnień związanych z prawem sportowym w Polsce i na świecie, a także dokumenty wygenerowane przez polskie związki sportowe i inne organizacje sportowe krajowe i międzynarodowe.

 

§ 1.2

Regulamin określa rodzaje, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Spółka prawosportowe.pl Sp. z o.o., również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 1.3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 1.4

Znaczenie określeń użytych w Regulaminie:

a) Usługodawca lub Administrator lub PS – PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, kod pocztowy 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000384634 NIP: 899-27-20-232 REGON: 021539145

b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

c) Portal lub Serwis – portal internetowy, którego prawosportowe.pl jest właścicielem lub administratorem;

d) Usługa – usługi świadczone na rzecz usługobiorcy przez usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, za pomocą Serwisu prawosportowe.pl;

e) Forum – forum internetowe prowadzone pod adresem https://prawosportowe.pl/forum/;

f) Konto – dostępna dla Usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie oraz modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, a także zawierająca informację o rodzaju konta oraz terminie jego ważności, metodach płatności, posiadanych usługach;

g) Pakiet /Dostęp pakietowy: opłacona usługa według ceny zawartej w cenniku, odbywająca się na zasadzie zakupu kredytów.

h) Opłata jednorazowa: opłata uiszczana jednorazowo w celu otrzymania dostępu do poszczególnej usługi dostępnej w Serwisie, odbywająca się na zasadzie zakupu kredytów.

i) Cennik – dokument dostępny w Serwisie, ukazujący należność wymaganą za skorzystanie z konkretnej usługi dostępnej na stronie, a także poprzez kontakt bezpośredni za pomocą formularza;

j) Kredyt – jednostka używana przez Usługodawcę do ustalania wartości zapłaty jednorazowej lub za pakiet. Wartość jednego kredytu została określona w Cenniku.

k) Zarejestrowany użytkownik – użytkownik posiadający aktywne konto w serwisie prawosportowe.pl lub osoba fizyczna korzystająca z Portalu poprzez udostępnianie i umieszczanie na Portalu swoich autorskich tekstów.

l) Formularz – usługa dostępna w serwisie zapewniającą kontakt z Usługodawcą

m) Reguły Wpisów – należy przez to rozumieć „Reguły umieszczania wpisów na portalu www.prawosportowe.pl” określające zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PS na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników, w ramach prowadzonego przez PS portalu www.prawosportowe.pl. Reguły Wpisów obejmują w szczególności zasady udostępniania i publicznego umieszczania na Portalu www.prawosportowe.pl tekstów Użytkowników i szerzej zostały uregulowane w § 5 niniejszego regulaminu.

n) Porada On-line – należy przez to rozumieć świadczenie usług pomocy prawnej drogą elektroniczną na podstawie reguł zawartych w § 8 niniejszego regulaminu.

 

§ 1.5

Korzystając z usługi dostępnej w serwisie, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem jak również oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 

§ 1.6

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia zapoznanie się z jego zapisami w szczególności przez jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 

§ 1.7

Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu
udostępnione, a które zaakceptował.

 

§ 1.8

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis prawosportowe.pl.

§ 2.1

Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu, po zarejestrowaniu, lub bez wymogu rejestracji, a także świadczeniu innych usług, które zostały określone w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.

 

§ 2.2

Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 2.3

W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę.

§ 2.4

Usługi gotowych opinii prawnych znajdujących się w zakładce „DO POBRANIA” dostępne są dla użytkowników, którzy na podstawie niniejszego regulaminu dokonali zakupu, a także dokonali płatności za pośrednictwem operatora zapewniającego obsługę płatności dla Administratora przez okres 30 dni liczonych od czasu zakupu tj. przeprowadzenia w sposób prawidłowy przez Usługobiorcę wszelkich czynności wymaganych do przeprowadzenia procesu zakupu usługi, a także po zaksięgowaniu na rachunku Administratora odpowiedniej kwoty zapewniającej dostęp do danej usługi.

§ 2.5

Szczegóły dotyczące cen usług znajdują się w cenniku będącym integralną częścią niniejszego regulaminu.

 

§ 3. Rejestracja konta.

§ 3.1 Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu.

§ 3.2

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Usługodawcę,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

d) Podczas rejestracji Konta w Serwisie Usługobiorca może zostać zobowiązany do podania
danych osobowych, które mogą obejmować:
– adres elektroniczny;
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania;
– nr telefonu;
– datę urodzenia;
– dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.

e) Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę mogą być przetwarzane dla celów określonych w podpunkcie b jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

f) Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

g) Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli, do przetwarzania danych, które jego dotyczą zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

h) Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych. O każdorazowej potrzebie podania odpowiednich danych Usługobiorca zostanie powiadomiony.

i) Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez
Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących:
– adres IP,
– wywołany adres internetowy (url),
– adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
– rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
– innych informacji transmitowanych protokołem http.

j) Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze plików tzw. cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega, iż pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych zagrażających bądź ingerujących w system operacyjny bądź sprzęt komputerowy Usługobiorcy

k) Usługodawca dane Usługobiorcy gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowychUsługobiorców prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

l) Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji w serwisie.

m) Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Usługobiorcę. W razie utraty hasła, usługobiorca może wygenerować nowe hasło dzięki skorzystaniu z odpowiedniego formularza,

n) Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Usługobiorca traci dostęp do części Serwisu wymagającej zalogowania. Usługodawca w takim wypadku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

o) W celu zarejestrowania się i założenia Konta usługobiorca powinien:

– wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;

– wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako wymagane, obowiązkowe;

– dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;

– dane wpisane w sekcji “Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej usługobiorcy faktury, w przypadku zaznaczenia opcji “chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia;

– poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu

– na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta

– po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do wybranej części Serwisu

– dostęp do Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy, natomiast dostęp do części płatnej Serwisu, po dokonaniu płatności kwoty, oraz jej zaksięgowaniu, która odpowiada cenie wybranej Usługi;

– Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym nie przysługuje Usługobiorcy / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

– Usługobiorca ma prawo do edycji wpisanych przez siebie danych.

 

§ 4. Usługa Prawo Sportowe.

§ 4.1

Usługa Prawo Sportowe świadczona za pomocą zakładki PRAWO SPORTOWE świadczona jest za pośrednictwem Serwisu

§ 4.2

Usługa jest bezpłatna.

§ 4.3

Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu przygotowanego przez Serwis.

§ 4.4

Za pomocą usługi Usługobiorca otrzymuje dostęp do informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, będących sporządzone przez Administratora Serwisu, a także informacji będących ogólnodostępnymi w sieci teleinformatycznej internet.

 

§ 5. Reguły Umieszczania Wpisów na Portalu.

§ 5.1.1

Reguły Umieszczania Wpisów określa zasady realizacji przez PS na rzecz Użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną, które to usługi polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów na Portalu.

§ 5.1.2

Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez PS tekstów Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Portalu oraz współpracy z innymi serwisami internetowymi.

§ 5.2.1

Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.

§ 5.2.2

Użytkownikiem Portalu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 5.2.3

Użytkownicy zakładają na Portalu indywidualne konto umożliwiające im przesyłanie do administratora Portalu swoich tekstów wraz z informacjami o sobie (imię, nazwisko, tytuł naukowy/ zawodowy).

§ 5.2.4

Administrator Portalu zapewnia oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie przesłanych przez Użytkowników tekstów.

§ 5.2.5

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wyboru i umieszczenia tylko niektórych z przesłanych przez Użytkowników tekstów.

§ 5.3.1

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Portalu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Portalowi teksty oraz konsekwencje ich zamieszczenia i
publikacji.

§ 5.3.2

PS nie ponosi odpowiedzialności za teksty zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych w Portalu lub do ich usunięcia w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości, o bezprawnym wykorzystaniu takich
materiałów.

§ 5.4.1

Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego teksty nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani dóbr osobistych, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik ma pełne prawo do zamieszczenia tekstów na Portalu.

§ 5.4.2

Użytkownik oświadcza, że wraz z przesłaniem tekstu do Administratora Portalu przenosi nieodpłatnie na PS prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności PS ma prawo do:
a) powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków;
b) zamieszczania lub publikowania przesłanych tekstów na Portalu jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi PS zdecydował się współpracę w zakresie promowania, rozpowszechniania i wykorzystywania treści Portalu;
c) dystrybucji i rozpowszechniania tekstów w celach promocyjnych i marketingowych.

§ 5.4.3

Wysłanie przez Użytkownika jakichkolwiek tekstów do Administratora Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 5.4.4

Użytkownicy wraz z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu zrzekają się prawa do jakichkolwiek roszczeń finansowych względem PS związanych z zamieszczeniem i rozpowszechnianiem udostępnionego tekstu.

§ 5.5

PS zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego zablokowania dostępu do tekstu w sytuacji powzięcia wiadomości, że jego treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich;
b) usuwania tekstów naruszających postanowienia §4 i 5 Regulaminu lub które straciły na aktualności.

§ 5.6.1

Użytkownik wraz z wysłaniem tekstu przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, tytuł naukowy/ zawodowy), które umieszczane są przez administratora Portalu wraz z publikowanym tekstem. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez PS zgodnie z prawem.

§ 5.6.2

Administratorem danych osobowych jest PS.

§ 5.6.3

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 5.7.1

PS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu PS powiadomi Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłaną na adres ich kont pocztowych, z których wysyłane są teksty do publikacji, jak również opublikuje zmiany w Portalu.

§ 5.7.2

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

§ 5.7.3

Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na Portalu umieszczonych przez siebie tekstów, jeśli postanowi zrezygnować z korzystania z Portalu.

 

§ 6. Usługa Publikacje.

§ 6.1.

Usługa Publikacje świadczona jest za pomocą zakładki PUBLIKACJE świadczona jest za pośrednictwem Serwisu

§ 6.2.

Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu

§ 6.3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zawarte w
informacjach zawartych w zakładce PUBLIKACJE ze szczególnym  uwzględnieniem zmian następujących w przepisach prawa na których opierają się lub których dotyczą wspomniane publikacje

§ 6.4.

Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania publikacji osób trzecich po wcześniejszym ich wyrażeniu zgody oraz zawarciu odpowiedniej umowy z Serwisem

 

§ 7. Usługa Do Pobrania.

§ 7.1.

Usługa “Do pobrania” umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części
komercyjnej Serwisu.

§ 7.2.

Usługa „Do pobrania” realizowana jest poprzez zakładkę „DO POBRANIA” znajdującą się w Serwisie. Zakładka zawiera wzory umów – zakładka „WZORY UMÓW”

§ 7.3.

Dostęp do usługi „Do pobrania” możliwy jest dla osób posiadających wykupiony dostęp pakietowy według ilości adekwatnej do kwoty wykupionego pakietowy według wskazań cennika, a także poprzez dostęp jednorazowy, płatny za każdy dokument udostępniony w zakładce „Do pobrania”

 

§ 8. Usługa Porada On-line.

§ 8.1

Usługa „Porada On-line” świadczona jest przez Administratora serwisu
prawosportowe.pl, Spółkę PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, kod pocztowy 54-118 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000384634 NIP: 899-27-20-232 REGON: 02153914

§ 8.2

Za sporządzenie porad prawnych oraz odpowiedzi na zapytania Użytkownika, a także prowadzenie poleconych sprawa odpowiada Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, Al. Śląskz 1, kod pocztowy 54-118 Wrocław NIP: 886-135-98-30 REGON: 891091900 zwana dalej „Kancelarią”

 

§ 8.3

Administrator za pośrednictwem formularza „Porada on-line” znajdującego się w części serwisy przyjmuje od zainteresowanych osób zapytania prawne, na podstawie których może świadczyć pomoc prawną.

§ 8.4

Zadając pytanie, korzystając z formularza „Porada on-line” Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami § 8 „Usługa Porada on-line” oraz, że akceptuje te postanowienia.

§ 8.5

Do uzyskania pomocy prawnej wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz dnia i godziny kontaktu telefonicznego. Ponadto nie jest wymagane podawanie przez Użytkownika innych danych osobowych lub jakichkolwiek danych indywidualizujących.

§ 8.6

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika, a także opis stanu faktycznego sprawy, lub przesłane w formie załącznika dokumenty związane ze stanem faktycznym opisanym przez Użytkownika za pomocą formularza „Porada on-line”, Kancelaria z zachowaniem poufności, wykorzysta tylko do udzielenia pomocy prawnej danego Użytkownika nie udostępniając ich osobom trzecim.

§ 8.7.1

Wyłączenie postanowień § 8.4 oraz § 8.5 następuje w momencie zażądania przez Użytkownika wystawienia przez Kancelarię faktury VAT. Użytkownik w takim przypadku jest zobowiązany do podania wszystkich odpowiednich danych wymaganych do wystawienia faktury VAT za wyświadczone usługi.

§ 8.7.2

Użytkownik upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 8.8

Świadczenie pomocy prawnej opiera się o przedstawiony przez Użytkownika za pośrednictwem formularza „Porada online” -znajdującego się w części serwisu -stan faktyczny zagadnienia. Jeśli stan wymaga szerszego wyjaśnienia, wówczas Użytkownik wpisuje do formularza dzień i godzinę kontaktu. Formularz może zawierać kilka pól z ewentualnym dniem
i godziną, celem usprawnienia tego kontaktu. W ustalonym terminie z Użytkownikiem kontaktuje się przedstawiciel portalu lub prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, celem wysłuchania stanu faktycznego sprawy i bezpłatnego dokonania wyceny sprawy, po której Użytkownik zdecyduje czy skorzysta z usług prawniczych Pomoc prawna może zostać udzielona tylko na podstawie stanu faktycznego zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika w sposób jasny, wyczerpujący i najbardziej precyzyjny oraz po kontakcie telefonicznym, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. Użytkownik powinien również udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących odpowiedzi na ewentualne dodatkowe
pytania, jeżeli zajdzie potrzeba uściślenia zlecenia, w szczególności w zakresie stanu faktycznego.

§ 8.9

Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem formularza „Porada on-line” znajdującego się w serwisie, zostaje zawarta dopiero z chwilą dokonania płatności po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem formularza „Porada on-line” znajdującego się na stronie.

§ 8.10

W celu uzyskania pomocy prawnej należy wypełnić wymagane pola w formularzu „Porada on-line” znajdującego się na stronie ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowego opisania stanu faktycznego zagadnienia oraz zadeklarowania dni i godzin ewentualnego kontaktu telefonicznego.

§ 8.11

Po przesłaniu zapytania za pośrednictwem formularza „Porada on-line” prawnicy Kancelarii dokonują analizy przedstawionego zagadnienia prawnego a także dokonują wyceny usługi. Jeżeli zajdzie potrzeba kontaktu  telefonicznego, o którym mowa w § 8.8 Użytkownik
otrzymuję wstępną analizę, a także wycenę do akceptacji. Czas, w jakim Użytkownik otrzymuje wstępną analizę wraz z wyceną jest uzależniony od zawiłości sprawy i nie powinien przekraczać jednak 48 godzin tygodnia pracowniczego, chyba, że Użytkownik zadeklaruje późniejszy dzień i godzinę kontaktu telefonicznego.

§ 8.12

Odpowiedzi na pytania w ramach pomocy prawnej udzielane będą w terminie
wskazanym Użytkownikowi we wstępnej analizie oraz wycenie licząc od dnia zaksięgowania opłaty za poradę zgodnie z wyceną.

§ 8.13.1

W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Użytkownika zapytania, w szczególności przedstawionego stanu faktycznego o dodatkowe dane lub informacje niezbędne do udzielenia pomocy prawnej, Kancelaria zwróci się do Użytkownika z prośbą o przekazanie brakujących danych lub informacji. Otrzymanie pomocy prawnej ze strony Kancelarii uzależnione jest w takim przypadku od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji.

§ 8.13.2

Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się w takim wypadku od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Użytkownika.

§ 8.14.1

Użytkownik, który ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji według zasad określonych w Regulaminie serwisu prawosportowe.pl.

§ 8.15

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w § 8 „Porada on-line” odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 9. Usługa Newsletter

§ 9.1

Usługą Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.

§ 9.2

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) na podany przez niego adres elektroniczny.

§ 9.3

Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego usługobiorcy Serwisu będącego zarejestrowanym użytkownikiem.

§ 9.4

Zamówienie „newslettera” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.

§ 9.5

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 10. Usługa Płatności

§ 10.1

Korzystanie z Usług płatnych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez
Usługobiorcę w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie, a także w cenniku, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ 10.2.

Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.

§ 10.3

Usługobiorca dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność powinna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne
dostępny jest na stronie internetowej operatora obsługującej płatności w Serwisie

§ 10.4.

Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej,
Usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

§ 10.5.

Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności
elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Usługobiorca wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

 

§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności

§ 11.1

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz
zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

§ 11.2

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w momencie przeprowadzania planowanej, modernizacji Serwisu bądź aktualizacji lub modernizacji jego oprogramowania, a także konserwacji serwera przez operatora świadczącego Serwisowi usługi we wspomnianym zakresie

§ 11.3

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji
zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług.

§ 11.4

Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 11.5

Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 12. Ogólne warunki techniczne.

§ 12.1

Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:
a) dostępu do sieci Internet,
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail zabezpieczonego hasłem,
c) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej,
d) w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie.

§ 12.2

Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.

 

§ 13. Reklamacje.

§ 13.1

Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez
Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub nieprawidłowego ich rozliczenia mogą być składane przez Usługobiorców na piśmie pod rygorem nieważności naadres Administratora serwisu lub na adres mailowy bok@prawosportowe.pl. Reklamacje składane w inny sposób bądź na inny niż wskazany powyżej adres nie będą uwzględniane.

§ 13.2

Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

§ 13.3

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

§ 13.4

Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 13.5

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej

§ 13.6

Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

§ 13.7

Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Usługobiorcy, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.

 

§ 14. Prawa Autorskie.

§ 14.1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z
zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim.

§ 14.2

Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

§ 14.3

Wykupienie przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej, tożsame jest z udzieleniem Usługobiorcy przez Usługodawcę prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

§ 14.4

W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w § 14.2 i § 14.3 powyżej,
Usługobiorca nie ma prawa do:

– sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki
niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,
– przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
– utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu,
– utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
– usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
– wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu, samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę, samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych  zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę, przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 

§ 15. Postanowienia końcowe.

§ 15.1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu stanowiąc integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 15.2

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Usługobiorca zobowiązany jest do
pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

§ 15.3

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku: naruszenia przez usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim

§ 15.4

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu, zapytania ofertowe, informacje dotyczące współpracy, proszę kierować pod adres: bok@prawosportowe.pl

§ 15.5

Wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, zapytań dotyczących rejestracji, a także pomoc w funkcjonowaniu Kont Usługobiorców prosimy kierować pod adres bok@prawosportowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *