Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

W polskiej piłce ręcznej, regulacje dyscyplinarne zawarte zostały w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ZPRP w dniu 17 czerwca 2017 roku.

Zakres przedmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego został uregulowany w § 1 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zgodnie z tym przepisem, Regulamin Dyscyplinarny ZPRP określa w szczególności:

– zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,

– kary dyscyplinarne i kary dodatkowe oraz zasady ich wymiaru,

– wykroczenia dyscyplinarne oraz wymiar kar za ich popełnienie,

– organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje,

– tryb postępowania dyscyplinarnego, w sprawach członkowskich oraz arbitrażowego,

– zasady wznawiania postępowania dyscyplinarnego, zawieszania wykonania kar dyscyplinarnych oraz zacierania ukarania.

Z kolei z przepisu § 1 ust. 2 wynika, że regulamin nie określa zasad odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń porządkowych ani postępowania w tych sprawach, a zasady te zostały unormowane w szczególności w przepisach dotyczących: organizacji poszczególnych kategorii rozgrywek seniorów i młodzieżowych; wykonywania funkcji sędziego; wykonywania funkcji delegata ZPRP; zmiany barw klubowych w ZPRP oraz organizacji centralnych akcji szkoleniowych kadr narodowych.

Zgodnie z § 1 ust. 2a, przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej, a normy w tych sprawach ustanawia i realizuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (teraz: Polska Agencja Antydopingowa POLADA – przyp. M.Ż.). W § 1, w ust. 3 jest też przepis odnoszący się np. do piłki ręcznej plażowej: „Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to rozumie się każdą formę piłki ręcznej”, czyli nie tylko do tej sztandarowej halowej, odmiany siedmio-osobowej, którą niemal wszyscy rozumieją pod pojęciem „piłki ręcznej” i z tym pojęciem utożsamiają.

Kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnego wg Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Zakres podmiotowy określony został w § 2 Regulaminu. Zgodnie z nim odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:

1) osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w szczególności kluby piłki ręcznej i wojewódzkie związki piłki ręcznej (WZPR),

2) osoby fizyczne działające w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesi i inni reprezentanci klubów i WZPR;

3) osoby fizyczne biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz delegaci i przedstawiciele ZPRP,

4) agenci piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działają,

jeżeli popełniły wykroczenie dyscyplinarne.

Definicję wykroczenia znajdujemy w § 3 ust. 1 RD ZPRP. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są „czyny zabronione w Regulaminie pod groźbą kar”. Z kolei w § 4, uregulowane zostały istotne elementy wykroczenia. I tak, za wykroczenie dyscyplinarne odpowiada osoba, która ukończyła 16 lat, popełniła je z winy umyślnej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przepis szczególny Regulaminu może określać odpowiedzialność za wykroczenie popełnione także z winy nieumyślnej lub w trakcie zgrupowań i zawodów przeprowadzanych poza granicami Polski.

Ważną kwestią jest też udział w popełnieniu wykroczenia. Regulacje w tej materii zawarte zostały w § 5 Regulaminu i zgodnie z nimi udział w popełnieniu wykroczenia, odpowiedzialność za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo zachodzi tylko wtedy, gdy czyny są zabronione w Regulaminie pod groźbą kar. Zgodnie z § 5 ust. 2, pojęcia usiłowania, podżegania i pomocnictwa są stosowane w Regulaminie w rozumieniu przepisów prawa karnego. Mamy zatem odwołanie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności do Kodeksu Karnego.

Na koniec pierwszego odcinka o regulacjach dyscyplinarnych w piłce ręcznej, przedstawię rodzaje kar. Zostały one uregulowane § 6 RD. Karami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu są:

– ostrzeżenie,

– nagana,

– grzywna w kwocie powyżej 3000 złotych,

– nakaz rozegrania zawodów bez udziału publiczności,

– nakaz rozegrania zawodów poza miejscowością będącą siedzibą klubu,

– wykluczenie z rozgrywek,

– przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,

– zakaz dokonywania transferów,

– pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach ligowych, w tym tytułu Mistrza Polski, lub pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach o Puchar Polski, w tym tytułu zdobywcy Pucharu Polski,

– skreślenie z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju,

– odsunięcie zawodnika od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji delegata ZPRP na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji agenta piłki ręcznej na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie trenera od prowadzenia drużyny klubowej lub narodowej albo od udziału w ekipie szkoleniowej tych drużyn na okres od 3 miesięcy,

– odsunięcie przedstawicieli klubu lub Związku od reprezentowania tych podmiotów podczas zawodów klubowych i narodowych na okres od 3 miesięcy,

– dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego, trenera, agenta piłki ręcznej, delegata ZPRP albo przedstawiciela klubu lub Związku w zawodach klubowych i narodowych,

– dożywotni zakaz udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

– dożywotni zakaz wstępu na imprezy sportowe organizowane przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

– zawieszenie w prawach członka zwyczajnego ZPRP,

– wykluczenie członka zwyczajnego z ZPRP.

Jak można zauważyć, kary zostały wymienione w porządku od tych najbardziej łagodnych (ostrzeżenie, nagana), po najsurowsze, z których najbardziej dotkliwą jest “wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.

O tym jakimi karami zagrożone są poszczególne wykroczenia w polskiej piłce ręcznej napiszę w kolejnym odcinku.

(wybrane zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Ostatnio pisałem o zmianach w regulaminach rozgrywek piłkarskich w Polsce, a dziś będzie o zmianach w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet. Zmiany, które stosuje Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej są wprowadzane na zasadzie odstępstw od przepisów gry i będą obowiązywać w meczach rozgrywek PLPS-u czyli Plus Ligi i LSK w sezonie 2018/2019.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Opublikowane w

AKTY PRAWNE

Tu znajdziesz regulacje prawne dotyczące sportu: ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Czytaj dalej AKTY PRAWNE

Opublikowane w

AKTY PRAWNE E-SPORT

JUŻ WKRÓTCE !

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts