Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 2

W poprzednim odcinku przedstawiłem m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rodzaje kar w polskiej piłce ręcznej. Dziś, pora na omówienie przepisów części szczególnej Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, czyli poszczególnych rodzajów wykroczeń.

Regulamin Dyscyplinarny ZPRP określa pięć grup wykroczeń dyscyplinarnych:

  1. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby prawne,
  2. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby fizyczne,
  3. wykroczenia związane z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług,
  4. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur transferowych,
  5. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych.

Do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych przez osoby prawne należą: wycofanie się klubu z rozgrywek; odmowa zwolnienia reprezentanta Polski; nieprzystąpienie klubu do zawodów; dopuszczenie do gry osoby nieuprawnionej; prowokujące zachowanie spikera; naruszenie obowiązków marketingowych; samowolne opuszczenie boiska; przeprowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia; brak opieki medycznej w czasie zawodów; niesportowe i chuligańskie zachowania publiczności i przekupstwo przez reprezentantów klubu.

Do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych przez osoby fizyczne zaliczamy: odmowę udziału w kadrze narodowej; niesportowe zachowania członków ekipy narodowej; przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych; wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko; uszkodzenie hali sportowej; krytyka decyzji organizatora rozgrywek; słowne znieważenie organizatora; podburzanie publiczności; wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji; naruszenie nietykalności cielesnej; wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości; przestępstwo przekupstwa; manipulowanie wynikami zawodów i wypaczanie wyników zawodów.

Wykroczenia związane z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług to: działanie bez licencji agenta piłki ręcznej; zawarcie umowy z osobą bez licencji agenta piłki ręcznej; zawarcie umowy z osobą reprezentowaną już przez innego agenta piłki ręcznej; bezprawne usiłowanie skrócenia obowiązującego kontraktu; usiłowanie zawarcia nowego kontraktu przed upływem ważności poprzedniego; rozpoczęcie negocjacji kontraktu bez powiadomienia klubu macierzystego; reprezentowanie więcej niż jednej strony w jednej transakcji; niepoinformowanie Komisarza o zawartych kontraktach; nieprzedstawienie Komisarzowi żądanych dokumentów, naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Agenta; niepoinformowanie klienta o grożących w umowie niebezpieczeństwach; zawarcie kontraktu niezgodnego z prawem; nieodnowienie polisy ubezpieczeniowej; zawarcie umowy ubezpieczeniowej niezgodnie z Regulaminem Agenta.

Wykroczeniami dyscyplinarnymi popełnionymi przy realizacji procedur transferowych są: podanie fałszywych danych w procedurach transferowych; naruszenie obowiązku informacyjnego; zawarcie dwóch kontraktów; zgłoszenie do gry nieupoważnionego zawodnika; zaniedbania klubu wobec innych klubów; uporczywe naruszanie przepisów transferowych.

Ostatnią grupę wykroczeń stanowią wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych i są to: nieuiszczenie składki członkowskiej; działanie na szkodę Związku; uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu; niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy; nierealizowanie zadań statutowych przez wojewódzki związek piłki ręcznej oraz nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, który stanowi, że członkami zwyczajnymi Związku mogą być także podmioty: 1) które posiadają osobowość prawną, 2) których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej. A przez działalność w zakresie piłki ręcznej należy rozumieć w szczególności: 1) szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, 2) szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, 3) działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, 4) działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej.

Jakimi karami zagrożone są wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby prawne?

Zgodnie z § 19 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, klub piłki ręcznej, który wycofał drużynę rozgrywek po oficjalnej dacie zgłoszenia, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych. Klub piłki ręcznej, który bezzasadnie odmówił zwolnienia zawodnika powołanego do składu kadry narodowej na akcje szkolenia centralnego, podlega – zgodnie z § 20 RD – grzywnie w kwocie do 15000 złotych. Dodatkowo w takim przypadku organ dyscyplinarny orzeka zakaz udziału zawodnika w rozgrywkach krajowych i europejskich. Także nieprzystąpienie klubu do zawodów jest zagrożone karą. Zgodnie z § 21,  klub piłki ręcznej, którego drużyna nie przystąpiła do zawodów, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. Dodatkowo, organ dyscyplinarny orzeka karę dodatkową w formie uznania zawodów za przegrane na korzyść drużyny przeciwnej oraz naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem.

Kolejnym wykroczeniem popełnionym przez osobę prawną jest dopuszczenie do gry osoby nieuprawnionej. Zgodnie z § 22 Regulaminu, klub piłki ręcznej, którego zawodnik, trener lub członek ekipy szkoleniowej albo przedstawiciel przebywał w strefie zmian podczas zawodów mistrzowskich, mimo że został prawomocnym orzeczeniem odsunięty od udziału w takich zawodach, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych.

Następnym wykroczeniem jest prowokujące zachowanie spikera. Zgodnie z § 23, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego spiker w szczególności poprzez tendencyjne komentarze i krytykowanie decyzji sędziowskich podburzał publiczność i nie został odsunięty od czynności mimo zaleceń sędziów lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie od 3000 do 5000 złotych.

Inne wykroczenie popełnione przez osobę prawną to naruszenie obowiązków marketingowych. Zgodnie z § 24, klub piłki ręcznej, który w sposób rażący naruszył wymogi w zakresie ustalonych w regulaminach rozgrywek praw marketingowych, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych albo karze wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu sportowego. Dodatkowo, organ dyscyplinarny orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem. W § 26 Regulaminu uregulowane zostało kolejne wykroczenie – samowolne opuszczenie boiska. Zgodnie, z tym przepisem, klub piłki ręcznej, którego drużyna samowolnie opuściła boisko w trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie w kwocie powyżej 3000 złotych. Organ orzekający uznaje zawody za przegrane przez klub, który popełnił wykroczenie, na korzyść drużyny przeciwnej. Organ orzekający może również nakazać klubowi naprawienie uzasadnionej szkody wyrządzonej wykroczeniem.

Kolejne wykroczenie z tej grupy to przeprowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia. Zgodnie z § 27, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który dopuścił do przeprowadzenia imprezy masowej bez posiadania zezwolenia i innych dokumentów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, podlega grzywnie w kwocie od 5000 do 15000 złotych. Jeżeli z powodu braku takiego zezwolenia, impreza została odwołana, orzeka się uznanie zawodów za przegrane na korzyść drużyny gości. Może być również orzeczony nakaz naprawienia szkody wyrządzonej drużynie gości.

W § 28 uregulowane zostało wykroczenie – braku opieki medycznej w czasie zawodów. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który nie zapewnił opieki medycznej przewidzianej w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. Jeżeli w wyniku tego wykroczenia, zawody zostały odwołane, orzeka się karę dodatkową w formie uznania zawodów za przegrane na korzyść drużyny gości. Może być również orzeczony nakaz naprawienia szkody wyrządzonej drużynie gości.

Takiej samej karze podstawowej podlega klub, jeżeli opieka medyczna przybyła do miejsca rozgrywania zawodów, ale w zakresie niezgodnym z przepisami prawa albo po upływie terminu przewidzianego dla rozpoczęcia zawodów. W przypadku takiego wykroczenia orzeka się grzywnę w kwocie nie niższej niż 8000 złotych.

Niesportowe i chuligańskie zachowania publiczności – to wykroczenie z § 29 Regulaminu. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego publiczność przejawiła niesportowe zachowanie wobec uczestników zawodów, sędziów, delegata ZPRP przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych, a zgodnie z ust. 2, jeżeli zachowania publiczności miały charakter chuligański albo jeżeli były wznoszone hasła rasistowskie lub ksenofobiczne, orzeka się grzywnę w kwocie do 15000 złotych oraz karę zakazu rozgrywania zawodów na obiekcie sportowym albo karę nakazu rozgrywania zawodów bez udziału publiczności. Takim samym karom podlega klub piłki ręcznej, którego zorganizowana i rekomendowana grupa kibiców zachowała się w sposób opisany powyżej. Wówczas, organ dyscyplinarny może orzec karę dodatkową w formie zakazu uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców w nie mniej niż 3 meczach wyjazdowych. Natomiast zgodnie z ust. 5 przez niesportowe zachowania publiczności, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywoływanie bójek, wtargnięcie kibiców na boisko, użycie materiałów niebezpiecznych, wznoszenie wulgarnych okrzyków, publikowanie transparentów o treści nie związanej z zawodami.

W § 30 uregulowane zostało natomiast ostatnie wykroczenie z tej grupy – Przekupstwo przez reprezentantów klubu. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej, którego reprezentantom zostały przedstawione przez organy ścigania zarzuty dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela klubu lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych, a drużyna tego klubu podlega, o których mowa poniżej.

I tak zgodnie z ust. 2. jeżeli do popełnienia przestępstwa, doszło w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, drużyna klubu podlega karze wykluczenia ze wszystkich rozgrywek do końca tego sezonu oraz karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej, a zgodnie  ust. 3, jeżeli do popełnienia przestępstwa, doszło w trakcie rozgrywek, ale zostało ono stwierdzone po ich zakończeniu, drużyna klubu podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz pozbawienia miejsca zajętego w rozgrywkach. Jeżeli mowa o tym przypadku (po sezonie – przyp. M.Ż) to drużyna klubu, która wywalczyła tytuł Mistrza Polski lub zdobywcy Pucharu Polski albo oba te tytuły, podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz karze pozbawienia zdobytych tytułów.

W kolejnym odcinku, o karach, jakimi zagrożone jest popełnienie pozostałych wykroczeń w polskiej piłce ręcznej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Ostatnio pisałem o zmianach w regulaminach rozgrywek piłkarskich w Polsce, a dziś będzie o zmianach w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet. Zmiany, które stosuje Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej są wprowadzane na zasadzie odstępstw od przepisów gry i będą obowiązywać w meczach rozgrywek PLPS-u czyli Plus Ligi i LSK w sezonie 2018/2019.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Opublikowane w

AKTY PRAWNE

Tu znajdziesz regulacje prawne dotyczące sportu: ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Czytaj dalej AKTY PRAWNE

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Ostatnio pisałem o zmianach w regulaminach rozgrywek piłkarskich w Polsce, a dziś będzie o zmianach w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet. Zmiany, które stosuje Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej są wprowadzane na zasadzie odstępstw od przepisów gry i będą obowiązywać w meczach rozgrywek PLPS-u czyli Plus Ligi i LSK w sezonie 2018/2019.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Opublikowane w

AKTY PRAWNE

Tu znajdziesz regulacje prawne dotyczące sportu: ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Czytaj dalej AKTY PRAWNE

Opublikowane w

AKTY PRAWNE E-SPORT

JUŻ WKRÓTCE !

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts