ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Nieco w cieniu dyskusji dotyczącej udziału zawodników o statusie młodzieżowca w rozgrywkach Pucharu Polski, Zarząd PZPN uchwałą nr VI/139 z 14 lipca 2018 r. wprowadził program Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019. W dzisiejszym artykule omówione zostaną główne założenia programu, w szczególności: sposób obliczania punktów, ustalania klasyfikacji końcowej oraz dystrybucji nagród pieniężnych dla klubów.

Program Pro Junior System IV liga polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników o statusie Juniora i Wychowanka w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich IV ligi. W klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w rozgrywkach danej klasy. Na zakończenie ligowych rozgrywek ligowych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo na zasadach określonych w uchwale.

Sposób przyznawania punktów

Co istotne, przy przyznawaniu punktów za rozegrane minuty zawodników znaczenie ma jedynie czas na boisku graczy o statusie tzw. Juniora oraz Wychowanka. Warto zatem przybliżyć te definicje:

Junior – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy (urodzeni w roku 2000 i młodsi).

Wychowanek – Junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia).

Przykłady:

 1. Za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2015/2016 do zakończenia sezonu 2017/2018, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Zawodnik był bowiem zarejestrowany przez okres trzech pełnych sezonów (bez przerw).
 2. Za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2014/2015, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2016/2017, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Zawodnik był bowiem zarejestrowany przez okres trzech pełnych sezonów (z przerwami).
 3. Za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2016/2017 do końca sezonu 2017/2018.
 4. Za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2015/2016, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2017/2018.

O ile dla celów kwalifikacji zawodnika jako Juniora decydujące znaczenie ma obywatelstwo polskie oraz rok urodzenia, tak dla uzyskania statusu Wychowanka dodatkowo istotny jest okres rejestracji zawodnika w danym klubie pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, że w przypadku obliczania okresu rejestracji na podstawie liczby sezonów, dopuszczalna jest przerwa w szkoleniu w danym klubie, o ile w ostatecznym rozrachunku zawodnik będzie szkolony w klubie przez co najmniej trzy sezony. Za okres szkolenia w klubie rozumie się natomiast okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w akademii klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu:

 • Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów);
 • Drugiej drużynie;
 • Pierwszej drużynie.

Kryteria obliczania

Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi z uwzględnieniem różnic pomiędzy regulaminowym i dodatkowym czasem gry.

 1. Regulaminowy czas gry

Zgodnie z uchwałą: za regulaminowy czas gry należy uznać dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których rozgrywany jest w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. Punkty za rozegrane minuty w regulaminowym czasie gry przez Juniorów i Wychowanków przyznawane będą na następujących zasadach:

 • x1 – Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym meczu IV ligi;
 • x2 – Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym meczu IV ligi.

Przykłady:

 1. Klub, za rozegranie przez Juniora 20 minut w regulaminowym czasie gry w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi otrzyma 20 punktów;
 2. Klub, za rozegranie przez Wychowanka 20 minut w regulaminowym czasie gry w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi otrzyma 40 punktów.

Dodatkowy czas gry

Zgodnie z uchwałą: za dodatkowy czas gry należy uznać doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego czasu gry. W uchwale określone zostały przypadki przyznawania punktów dla Juniorów lub Wychowanków wchodzących na boisko w dodatkowym czasie gry. W takim przypadku, niezależnie od długości doliczonego czasu gry, kluby otrzymują punkty jak za jedną minutę Regulaminowego czasu gry rozegranego przez Wychowanków lub Juniorów.

Przykłady:

 1. Klub, za rozegranie przez Juniora 5 minut w dodatkowym czasie gry (Junior wszedł na boisko w dodatkowym czasie gry) w meczu w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, otrzyma 1 punkt.
 2. Klub, za rozegranie przez Wychowanka 5 minut w dodatkowym czasie gry (Wychowanek wszedł na boisko w dodatkowym czasie gry) w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, otrzyma 2 punkty.

Co istotne, każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej. Ponadto, kluby zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w omawianym programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. Podstawą do uznania za klub zdegradowany w rozumieniu uchwały są następujące przesłanki:

 1. Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
 2. Decyzja podjęta przez właściwą Komisję Dyscyplinarną,
 3. Niespełnienie wymagań licencyjnych.

W takim przypadku punktacja końcowa zostaje zaktualizowana i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały zdegradowane i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową.

Klasyfikacja

Klasyfikacja za rozegrane minuty będzie aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do liczby przyznanych punktów, zainteresowany klub będzie mieć prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do organu prowadzącego dane rozgrywki w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. W razie stwierdzenia zasadności zastrzeżenia, organ prowadzący rozgrywki przekaże je Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

Klasyfikacja końcowa zostanie ogłoszona nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek.

Nagrody finansowe

Łączna pula  nagród  w  Programie  wynosi  1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) brutto  na  sezon,  z  czego  na nagrody dla klubów IV ligi w danym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej zostanie przeznaczona kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto płatna w następujący sposób:

Kluby,  które  zajmą  miejsca  1-5  w  klasyfikacji  końcowej  klubów  IV  ligi  w  danej  grupie rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości:

 • 1 miejsce – 35.000 zł brutto;
 • 2 miejsce – 25.000 zł brutto;
 • 3 miejsce -20.000 zł brutto;
 • 4 miejsce – 15.000 zł brutto;
 • 5 miejsce – 5.000 zł brutto.

Co istotne, w  przypadku  prowadzenia przez  dany  Wojewódzki Związek Piłki Nożnej,   rozgrywek  IV  ligi  w  więcej  niż  jednej grupie rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi prowadzonych przez dany Związek.

Co w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej klubów takiej samej liczby punktów? O klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy lub grup w przypadku prowadzenia przez dany WZPN rozgrywek IV ligi w kilku grupach rozgrywkowych. Wypłata  nagród  nastąpi  po  wystawieniu  przez  klub  odpowiedniego  dokumentu obciążeniowego.

Na pewno cieszy fakt wprowadzenia przepisów premiujących mniejsze kluby skupiające się na szkoleniu swoich struktur młodzieżowych. Konieczne jest jednak podjęcie dalszych działań, m.in. obejmujących kluby z niższych klas rozgrywkowych. Niejednokrotnie to one stanowią pierwszy etap w  zawodowej karierze piłkarzy, a obecny system ekwiwalentów za wyszkolenie w ich przypadkach nie do końca spełnia swoją funkcję.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej
Opublikowane w

Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego

Dobre wiadomości dla środowiska sportu nieolimpijskiego. W tym momencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, która może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania statusu lub nabycia statusu polskiego związku sportowego przez część z krajowych organizacji sportowych.

Czytaj dalej Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego
Opublikowane w

Stowarzyszenia agentów sportowych

Wielokrotnie na łamach portalu poruszane były tematy dotyczące sytuacji prawnej agentów sportowych. Związane były one m.in. z wprowadzonymi lub planowanymi zmianami  w regulacjach zarówno na gruncie prawa powszechnie obowiązującego jak i autonomicznego prawa sportowego. Tym razem w dzisiejszym artykule chciałbym skupić się na krajowych i zagranicznych strukturach agentów sportowych.

Czytaj dalej Stowarzyszenia agentów sportowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.